Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Terenska nastava III (PSS-ARH)


Terenska nastava IIIOZNAKA
Nositelj Predavač Željka Jurković, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 0 + 30
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s urbanističkim i arhitektonskim karakteristikama izgradnje u obalnom dijelu Hrvatske, prvenstveno u prostornim cjelinama Istre i Dalmacije.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave studenti će moći:

 • Prepoznati osnovne karakteristike urbanog razvoja dijelova Hrvatske uz jadransku obalu.
 • Prepoznati osnovna urbanistička i arhitektonska obilježja urbanih naselja uz obalu.
 • Analizirati elemente suvremenih interpolacija u naslijeđeno urbano tkivo.
 • Stvoriti vlastiti kritički stav prema izazovima i problematici prostornog planiranja, urbanizma i arhitekture u prostoru Istre i Dalmacije.

 

Sadržaj predmeta
Razvijanje neposrednog opažajnog spoznajnog uvida u urbanistička i arhitektonska ostvarenja. Predavanja na licu mjesta („in situ“) u tijeku vođenih stručnih obilazaka. Uvid u hrvatsku urbanističku i arhitektonsku baštinu na licu mjesta („in situ“). Sagledati u prostornom i vremenskom kontekstu najznačajnija urbanistička i arhitektonska ostvarenja u prostoru obalne Hrvatske. Upoznavanje s bitnim karakteristikama prostora, ambijenata i prostornih cjelina uz jadransku obalu. Upoznavanje s razvojnim urbanističkim obilježjima gradova uz jadransku obalu. Upoznavanje s povijesnom i recentnom arhitekturom u kontekstu prostora i vremena (klima, konfiguracija terena, kulturno-povijesne okolnosti, bespravna gradnja). Razgled arhitekture turističke namjene, odnosno pojedinačnih hotela, hotelskih kompleksa i turističkih naselja. Analiza prostornih resursa gradova i izdvojenih građevinskih područja uz jadransku obalu. Analiza pojedinačnih zgrada, položaja na lokaciji te odnosa s okolnom izgradnjom. Analiza prometnog pristupa zgradi, prepoznavanje konstrukcije zgrade, analiza oblika (izgleda) zgrade te pojedinih specifičnih oblikovnih ili funkcionalnih elemenata. Problematiziranje bespravne gradnje uz jadransku obalu, od pojedinačnih zgrada do naselja ili dijelova naselja. Osobni doživljaj zgrade i urbane strukture, memoriranje mjesta i ambijenata.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • Uredno pohađanje terenske nastave.
 • Predan Seminarski rad s temom iz terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,0
Seminarski rad 1,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada Programa:
  Aktivnost na terenskoj nastavi Seminarski rad UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-5 0-5 0-10
Minimalni raspon bodova 3* 3* 6
*uvjet za potpis: 3+3=6 bodova

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu - pismeno i usmeno prema gornjoj tablici i skali:

 

Bodovi/ocjena

 • 0-5 - nedovoljan (1)
 • 6 - dovoljan (2)
 • 7 - dobar (3)
 • 8 - vrlo dobar (4)
 • 9-10 - izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Suić M., Antički grad na istočnom Jadranu, Golden marketing - Tehnička knjiga, Institut za arheologiju, Zagreb, 2003.
 • Marasović T., Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji, Književni krug, Split, 1994.
 • Premerl T., Hrvatska moderna arhitektura između dva rata, Matica Hrvatska, Zagreb, 1990.
 • Uchytil, A., Žarnić, T., Karač, Z., Barišić, Z., Elementarni arhitektonski vodič – Dalmacija, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 1998.
 • Uchytil A., Barišić Marenić Z., Kahrović E., Leksikon arhitekata, Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2009.
 • Split, arhitektura 20. stoljeća, vodič, Sveučilište u Splitu, Građevinsko - arhitektonski fakultet, Split, 2011.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Uchytil, A., Barišić Marenić, Z., Žarnić T., Kovačević M., Kuzmanić A., Vulin A., Kozulić N., Dnevnik terenske nastave – Dalmacija (priručnik za studente), Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2000.
 • Uchytil, A., Hrvatski prostor i arhitektura – Dalmacija - separati terenske nastave Dalmacija, 1998.- 2010., Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2010.
 • Milić B., Razvoj grada kroz stoljeća 1 - prapovijest – antika, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Milić B., Razvoj grada kroz stoljeća 2 – srednji vijek , Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Milić B., Razvoj grada kroz stoljeća 3 - novo doba, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Grujić N., Prostori dubrovačke ladanjske arhitekture, Zagreb, 1982.
 • Radović-Mahečić D., Moderna arhitektura u Hrvatskoj 30-ih, Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, Zagreb, 2007.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Suić M., Antički grad na istočnom Jadranu, Golden marketing - Tehnička knjiga, Institut za arheologiju, Zagreb, 2003. 6 30
Marasović T., Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji, Književni krug, Split, 1994. 6 30
Premerl T., Hrvatska moderna arhitektura između dva rata, Matica Hrvatska, Zagreb, 1990. 6 30
Uchytil, A., Žarnić, T., Karač, Z., Barišić, Z., Elementarni arhitektonski vodič – Dalmacija, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 1998. 6 30
Uchytil A., Barišić Marenić Z., Kahrović E., Leksikon arhitekata, Atlas hrvatske arhitekture XX. stoljeća, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2009. 6 30
Split, arhitektura 20. stoljeća, vodič, Sveučilište u Splitu, Građevinsko - arhitektonski fakultet, Split, 2011. 6 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • prisustvovanje terenskoj nastavi
 • izrada seminarskog rada