Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Tjelesna i zdravstvena kultura II (PSS-ARH)


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA IIOZNAKA
Nositelj Viši predavač Željka Vukić, prof.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 30 + 0
ECTS  1,0

 

Ciljevi predmeta
Zadovoljiti biološku potrebu za kretanjem, Stvoriti naviku za zdravim načinom života, Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika, postizanje određene razine motoričkih dostignuća, poboljšanje stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Osposobiti studente i studentice da samostalno planiraju i programiraju transformacijske procese.

 

Sadržaj predmeta
Antropološki status, Planiranje i programiranje transformacijskih procesa, Energetski kapaciteti, Lokomotorni sustav, Uloga mišića i fiziologija držanja tijela. Procjena i ocjena kumulativnih efekata rekreativnih programa, Osnovne metode aerobnog treninga, Onovne metode anaerobnog treninga, Deformiteti kralježnice, grudnog koša i stopala, Zdravstvena gimnastika, Modeli i sredstva rada za razvoj glikolitičkog – laktatnog mehanizma, Diskontinuirani metoda rada, Kontinuirani metoda rada, Modeli športsko – rekreativnih programa

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave, sudjelovanje u sportskim natjecanjima. Oslobođeni temeljem liječničke potvrde pišu seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Osijek, 1999.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Milanović, D.: Fitness, Zagreb, 1996.
  • Andrijašević, M.: Sportska rekreacija u mjestu rada i stanovanja, Zagreb, 1996.
  • Milanović, D.: Priručnik za sportske trenere, Zagreb, 1997.
  • Metikoš, D. i drugi: Suvremena aerobika, Zagreb, 1997.
  • Groser, M., H. Ehlenz, E. Zimmermann: Richting Muskeltraining, BVL Verlagsgesellschaft, Munchen, 1987.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Osijek, 1999. Uvijek dostupan na web stranici kolegija  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Procjena i ocjena inicijalnog stanja. Procjena neposrednih i kumulativnih efekata transformacijskog procesa