Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Tjelesna i zdravstvena kultura III (PSS-ARH)


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA IIIOZNAKA
Nositelj Viši predavač Željka Vukić, prof.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 30 + 30
ECTS 1,0

 

Ciljevi predmeta
Zadovoljiti biološku potrebu za kretanjem, Stvoriti naviku za zdravim načinom života, Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika, postizanje određene razine motoričkih dostignuća, poboljšanje stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Osposobiti studente i studentice za samokontrolu neposrednih efekata transformacijskog procesa.

 

Sadržaj predmeta
Modeli i sredstva rada za razvoj motoričkih dimenzija, Modeli i sredstva rada za razvoj funkcionalnih sposobnosti, Modeli zdravstveno - kurativnih programa, Modeli tjelesnog vježbanja ovisno od skupine bolesti Modeli i sredstva rada u aerobnim uvjetima, Modeli razvoja motoričkih sposobnosti, Modeli zdravstveno - preventivnih rekreacijskih programa, Procjena neposrednih efekata transformacijskog procesa, Kontrola rehabilitacijskog tretmana. Modeli i sredstva rada za razvoj kreatinfosfatnog – alaktatnog mehanizma, Modeli i sredstva rada za razvoj glikolitičkog – laktatnog mehanizma, Osnovne metode anaboličkog treninga

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave, sudjelovanje u sportskim natjecanjima. Oslobođeni temeljem liječničke potvrde pišu seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Pohađanje nastave

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Osijek, 1999.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Mraković, M.: Uvod u sistematsku kineziologiju, Zagreb, 1997.
  • Mišigoj-Duraković, M. et al.: Morfološka antropometrija u športu, Zagreb, 1995.
  • Milanović, D.: Dijagnostika u sportu, Rovinj, 1996.
  • Milanović, D.: Fitness, Zagreb, 1996.
  • Andrijašević, M.: Sportska rekreacija u mjestu rada i stanovanja, Zagreb, 1996.
  • Pečina M. i Heimer, S.: Športska medicina, Zagreb, 1993.
  • Milanović, D.: Priručnik za sportske trenere, Zagreb, 1997.
  • Metikoš, D. i drugi: Suvremena aerobika, Zagreb, 1997.
  • Groser, M., H. Ehlenz, E. Zimmermann: Richting Muskeltraining, BVL Verlagsgesellschaft, Munchen, 1987.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Osijek, 1999. Uvijek dostupno na web stranici kolegija  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Procjena i ocjena inicijalnog stanja. Procjena neposrednih i kumulativnih efekata transformacijskog procesa