Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

Uvod u integrirano projektiranje (PSS-ARH)


Uvod u integrirano projektiranje OZNAKA
Nositelj izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.
Asistenti Marin Ljubas, mag.ing.aedif
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente sa značajkama procesa integriranog projektiranja u usporedbi s iskazanim problemima prakse disciplinarnog pristupa. Studentima se kroz složenu analizu arhitektonsko-građevnih sklopova ukazuje na sveobuhvatan način promišljanja i organiziranja izrade projektne dokumentacije od koncipiranja do faze izvođenja projekta (BIM). Cilj predmeta je kroz simuliranu situaciju kod studenata razviti znanje, razumijevanje i vještinu organiziranja i praćenja integralnog arhitektonsko-građevinskog projekta. Studenti interpretiraju zadani arhitektonsko-građevinski sklop te prilikom izrade modela integriraju i prezentiraju stečena znanja.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Definirati i interpretirati faze i uloge dionika u izradi projekta u skladu s konceptom integriranog projektiranja.
  • Koristiti računalne programe neophodne za informacijsko modeliranje projekata (AutoCad 3D, Revit, MS Project).
  • Primjeniti i razviti stečena znanja u izradi tehničke dokumentacije iz modela.
  • Izraditi varijantna projektna rješenja informacijskim modeliranjem te ih usporediti i obrazložiti.

 

Sadržaj predmeta
Upoznavanje s definicijama i terminologijom integriranog projektiranja. Metode i načini tvorbe prostora. Analiza postojeće situacije, koncipiranje rješenja, arhitektonsko oblikovanje. Nedostatci tradicionalnog načina izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektima. Sudionici u projektu i interdisciplinarni projektni timovi. Veza arhitekture i suvremenih sustava instalacija, pametne kuće. Osnove modeliranja i simulacije. Informacijsko modeliranje građevinskih projekata (Building Information Modelling - BIM). Primjena i utjecaj BIM-a u građevinskoj praksi. Vježbe: Studio integriranog projektiranja na odabranom primjeru obiteljske kuće.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
X multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada seminarskog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Projekt 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave: Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u vježbama

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu: Prezentacija projekta

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Radujković, M. i suradnici (2012): Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
  • Deplazes, A. (2008): Arhitektonske konstrukcije: Od sirovine do građevine, Građevinska knjiga, Beograd
  • Eastman, C.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. (2011): BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors, John Wiley & Sons, New Jersey

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Autodesk 2010: AutoCAD 2010 3D, Kompjuter biblioteka, Beograd

Vandezande, J.; Krygiel, E.; Read, P. (2013): Mastering Autodesk Revit Architecture 2014: Autodesk Official Press, John Wiley & Sons, New Jersey

Dodds, J.; Johnson, S. (2011): Mastering Autodesk Navisworks 2013, Sybex

Kovačić i. et al., Leitfaden für Integrale Planung, Forschungsbereich Interdisziplinäre Bauplanung und Industriebau, TU Wien, publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_219310.pdf (u prijevodu)

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Radujković, M. i suradnici (2012): Planiranje i kontrola projekata, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 10 30
Deplazes, A. (2008): Arhitektonske konstrukcije: Od sirovine do građevine, Građevinska knjiga, Beograd 1 30
Eastman, C.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. (2011): BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors, John Wiley & Sons, New Jersey 1 30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave.Analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova.Studentska anketa.