Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Urbana sociologija (PSS-ARH)


Urbana sociologijaOZNAKA
Nositelj Dr.sc. Antun Šundalić, red.prof. u trajnom zvanju
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim obilježjima urbanog društva današnjice. Upoznati ih s trendom hiperurbanizacije koji transformiraju „tradicionalno“ urbano društvo u nove urbane forme. Studente će se upoznati i s urbanizacijskim procesima ruralnog prostora Slavonije i Baranje. Cilj je kolegija i istraživanje načina života stanovnika suvremenog velegrada Posebno relevantna tema unutar analize suvremenih gradova svakako je izrazita društvena nejednakost i urbana fragmentacija koja karakterizira velike gradove..

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta za upis predmeta

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon završenog kolegija student će moći:

  • Prepoznati obilježja suvremenog urbanog društva
  • Opisati aktualne procese urbanizacije hrvatskog društva
  • Razlikovati obilježja ruralnog i urbanog društva
  • Analizirati promjene koje urbanizacija donosi na području socijalnog kapitala i društvene nejednakosti
  • Uspoređivati utjecaj društvenih promjena na razvoj grada kroz povijest

 

Sadržaj predmeta

Uvodno o pojavi grada i njegovom razvoju kroz povijest. Okolnosti nastanka i razvoja sociologije grada. Prikaz glavnih teorija urbane sociologije.

Grad i modernizacija. Grad i globalizacija. Grad postindustrijskog društva. Multikulturalna obilježja suvremenig gradova. Metropolizacijski procesi i megagradovi.

Društvena nejednakost i fragmentacija urbanog društva.

Razvoj grada u odnosu na socio-prostorno okruženje (planiranje grada, promjene socijalne strukture, svakodnevni život u gradovima, obogaćivanje životnih sadržaja ...)

Urbanizacija i „metropolizacija” hrvatskog društva.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Redovito pohađati nastavu.

Polaganje dva kolokvija tijekom semestra i usmeni ispit ili polaganje ispita na kraju semestra (pisani i usmeni ispit).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Studenti tijekom nastave pišu dva kolokvija i usmeno odgovaraju obrađeno gradivo. Po završetku nastave iz kolegija studenti polažu ispit (pisani i usmeni dio).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Čaldarović, O. (2012). Čikaška škola urbane sociologije: utemeljenje profesionalne sociologije. Zagreb: Jesenski i Turk.
  • Čaldarović, O. (2011). Urbano društvo na početku 21. stoljeća. Zagreb: Jesenski&Turk.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Mumford, L. (1986). Grad u historiji. Zagreb: Naprijed (pogl. I-III; XVI-XVIII).
  • Rogić, I. (1990). Stanovati i biti. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.
  • Low, S. M., ur. (2006). Promišljanje grada. Zagreb: Jesenski&Turk.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metode procjenjivanja nakon završetka kolegija.