Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

Urbanizam I (PSS-ARH)


URBANIZAM I OZNAKA
Nositelj izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Uvod u područje urbanizma i urbanističkog projektiranja. Osposobljavanje za analizu i kritički osvrt urbanih situacija stambenih naselja. Razvijanje percepcije prostora. Razvoj znanja i kompetencija za organizaciju i oblikovanje stambenog susjedstva i aplikaciju različitih tipologija individualne izgradnje. Koncipiranje, izrada prijedloga i odabir rješenja intervencije u prostoru prostoru te primjena znanja u integriranom urbanističko-projektnom zadatku.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Prepoznati i opisati urbanističke prostorne dokumente.
 • Nabrojati i interpretirati urbane pokazatelje u urbanističkom projektiranju.
 • Identificirati moguće ključne probleme i prednosti stambenog naselja na primjerima.
 • Objasniti načela organizacije stambenog naselja.
 • Primjeniti načela organizacije stambenog naselja.
 • Kritički analizirati predloženo urbano okruženje i način korištenja zemljišta za integrirani projektni zadatak.

 

Sadržaj predmeta
Metoda urbanističkog projektiranja stambenih četvrti. Tipologija stambenih zgrada. Razvoj stambenih naselja od 19. stoljeća. Infrastruktura stambenih četvrti, promet, pješak, javni sadržaji, otvoreni prostori. Zelena infrastruktura i uloge zelenila u gradu. Kvantificirani pokazatelji u urbanističkom projektiranju. Provedba detaljnih urbanističkih planova. Izrada detaljnog plana uređenja kroz timski rad. Organizacija stambenog susjedstva i različitih tipologija stambene izgradnje.Definiranje načina korištenja zemljišta te urbanih pravila za primjenu u sklopu integriranog urbanističko-projektnog zadatka na predmetu Stambene zgrade 1.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu.Pohađanje terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1
Praktični rad 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave:

 • Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi

 

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta:

 • Pismeno vrednovanje pojedinačnog rada

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Pegan S.: Uvod u detaljno urbanističko planiranje, Acta Arhitectonica, AF Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2007
 • Prinz, D.: Urbanizam I - Urbanističko planiranje, GMTK, Zagreb, 2006
 • Prinz, D.: Urbanizam II - Urbanističko oblikovanje, GMTK, Zagreb, 2008

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mumford L.: Grad u historiji, Naprijed – Zagreb
 • Milić B. Razvoj grada kroz stoljeća I, II, III; Školska knjiga, Zagreb

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Pegan S.: Uvod u detaljno urbanističko planiranje, Acta Arhitectonica, AF Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2007   30
Prinz, D.: Urbanizam I - Urbanističko planiranje, GMTK, Zagreb, 2006   30
Prinz, D.: Urbanizam II - Urbanističko oblikovanje, GMTK, Zagreb, 2008   30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Procjena sposobnosti odgovaranja na pitanja i vođenje rasprave tijekom nastave.

Bodovanje temeljeno na kriterijima za kolokvije i pismeni ispit.Samoevaluacija i studentska anketa.