Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

Urbanizam II (PSS-ARH)


Urbanizam II OZNAKA
Nositelj izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je sagledavanje problematike prostorne organizacije grada i metodologije i načina izrade detaljnog urbanističkog plana. Osposobljavanje za koncipiranje dijela obuhvata gradskog naselja. Učenje na iskustvima organizacije gradskih prostornih cjelina te primjena znanja u integriranom urbanističko-projektnom zadatku.

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušan Urbanizam I.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavanje i tumačenje urbanističkih prostornih dokumenata na razini grada.
 • Analizirati promjene u gradskom prostoru na primjerima manjeg obuhvata gradskog prostora.
 • Ilustrirati i usporediti primjere javnih gradskih prostora.
 • Objasniti načela organizacije dijela gradske cjeline.
 • Primjeniti načela organizacije dijela gradske cjeline.
 • Kritički analizirati način korištenja zemljišta i urbana pravila za integrirani projektni zadatak.

 

Sadržaj predmeta
Urbanističko planiranje na razini grada. Instrumenti za analizu urbanog prostora grada. Dokumenti prostornog uređenja kao instrumenti prostornog razvoja urbane cjeline. Kriteriji za procjenu optimalne namjene i korištenja prostora. Elementi planiranja gradskog prostora: komunikacijskog sustava, urbanog okruženja i slike grada. Plan namjene površina kao instrument za provedbu i kontrolu planskih mjera i upravljanje prostorom grada. Plan namjene površina, način korištenja zemljišta te urbana pravila za primjenu u sklopu integriranog urbanističkoprojektnog zadatka na predmetu Stambene zgrade II.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu.Pohađanje terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Pismeni ispit 0,5
Praktični rad 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave: Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta: Pismeno vrednovanje pojedinačnog rada

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Vresk, M. Grad i urbanizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2002
 • Lehnerer, A. Grand Urban Rules, 010 Publishers, Roterdam, 2009
 • Pegan S.: Uvod u detaljno urbanističko planiranje,Acta Architectonica, AF Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2007

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Prinz, D.: Urbanizam I - Urbanističko planiranje, GMTK, Zagreb, 2006
 • Prinz, D.: Urbanizam II - Urbanističko oblikovanje, GMTK, Zagreb, 2008

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Vresk, M. Grad i urbanizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2002   30
Lehnerer, A. Grand Urban Rules, 010 Publishers, Roterdam,2009   30
Pegan S.: Uvod u detaljno urbanističko planiranje, Acta Arhitectonica, AF Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2007   30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Procjena sposobnosti odgovaranja na pitanja i vođenje rasprave tijekom nastave.

Bodovanje temeljeno na kriterijima za kolokvije i pismeni ispit.Samoevaluacija i studentska anketa.