Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Urbanizam III (PSS-ARH)


Urbanizam IIIOZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Borislav Puljić, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente sa teoretskom podlogom i operativnim instrumentima planiranja gradskog prostora. Tijekom kolegija student razvija kompetencije za istraživanje i interpretaciju gradskog prostora u kontekstu suvremenih težnji, rad u interdisciplinarnom timu te primjenjuje stečena znanja na primjeru planiranja gradske prostorne cjeline.

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušani Urbanizam I i Urbanizam II

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Poznavati i interpretirati razvoj postindustrijskog grada na primjerima.
  • Nabrojati i interpretirati fizičke strukture naselja.
  • Nabrojati i interpretirati pojedinačne gradske sustave i njihovo međusudjelovanje.
  • Poznavati teoretsku podlogu i interpretirati istraživanje „slike grada“ na primjerima.

 

Sadržaj predmeta
Planiranje gradskog prostora kroz zaštitne i razvojne instrumente. Zoniranje kao metoda planiranja grada, mješovita namjena kao suvremeni odgovor na monofunkcionalne zone. Načini određivanja namjene i dimenzioniranje namjena u prostoru. Gradski sustavi: prometni, komunalni, zeleni, sustav javnih površina u gradu. Što čini sliku grada, pregled gradova analiziranih metodologijom K. Lyncha.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu. Pohađanje terenske nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Pismeni ispit 0,5
Praktični rad 1,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje tijekom nastave:

Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Prinz, Dieter (2006.) URBANIZAM, svezak 2 - urbanističko planiranje, Golden marketing, Tehnička knjiga i AF, Zagreb, ISBN 953-212-216-8
  • Marinović-Uzelac, Ante (1989.) Teorija namjene površina u urbanizmu, Tehnička knjiga, Zagreb, ISBN 86-7059- 036-0
  • Vresk, Milan (2002.) Grad i urbanizacija, Školska knjiga, Zagreb, ISBN 953-0-30865-5

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Lehnerer, Alex (2009.) Grand Urban Rules, 010 Publishers, Roterdam, ISBN 978-90-6450-660-6
  • Nan, Elien (2002.) Postmoderni urbanizam, Orion art, Bakar, Bor, ISBN 96-83305-05-8

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Prinz, Dieter (2006.) URBANIZAM, svezak 2 - urbanističko planiranje, Golden marketing, Tehnička knjiga i AF, Zagreb   30
Marinović-Uzelac, Ante (1989.) Teorija namjene površina u urbanizmu, Tehnička knjiga, Zagreb   30
Vresk, Milan (2002.) Grad i urbanizacija, Školska knjiga, Zagreb   30

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Procjena sposobnosti odgovaranja na pitanja i vođenje rasprave tijekom nastave.

Samoevaluacija i studentska anketa.