Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Uvod u teoriju arhitekture (PSS-ARH)


Uvod u teoriju arhitektureOZNAKA
Nositelj Doc. dr. Luca Fabris, dipl. ing. arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
 • Definirati bitne odrednice arhitekture kroz povijest
 • Analizirati načela arhitekture – kako onih apsolutnih, koja su prisutna kroz povijest, tako i onih koja su utjecala i odredila pojedina razdoblja
 • Navesti najznačajnije teorije - autore i djela koja su bitno utjecala na razvoj arhitekture

 

Uvjeti za upis predmeta
-

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Identificirati bitne čimbenike arhitekture objasniti relaciju čimbenika arhitekture i njihov utjecaj na arhtitektonsko stvaralaštvo
 • Analizirati osnovne teze najutjecajnijih teoretičara arhitekture
 • Povezati teoretske misli o arhitekturi s razvojem arhitektonske prakse

 

Sadržaj predmeta
Analizirati međudjelovanje bitnih čimbenika arhitekture, čiju definiciju nalazimo već kod Vitruvija: Firmitas, Utilitas, Venustas (suvremenim terminima: čvrstoća (konstrukcija), korisnost (funkcija), ljepota (oblikovanje), te ostale čimbenika i načela relevantnih za proces stvaranja arhitektonskog djela. Upoznati i analizirati bitne teze nekoliko važnih arhitektonskih teorija (povijesnih i suvremenih) kroz odlomke izvornih djela.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Praćenje zadane literature tijekom semestra te aktivno sudjelovanje u diskusijama

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5
Aktivnost u nastavi 0,5
Usmeni ispit 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Redovito pohađanje nastave, praćenje zadane literature tijekom semestra, aktivno sudjelovanje u diskusijama

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Boris Magaš, Arhitektura - pristup arhitektonskom djelu, Zagreb, Školska knjiga, 2012. (odabrana poglavlja)
 • Bruno Zevi, Povijest moderne arhitekture I i II, Zagreb, Golden marketing - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006. i 2010. (odabrana poglavlja)

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjiga, 1999. (odabrana poglavlja)
 • Alberti, Leon Battista. De re aedificatoria. (On the art of building in ten books). Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988. (ili bilo koje drugo izdanje) - (odabrana poglavlja)
 • Le Corbusier, K pravoj arhitekturi, Beograd. Građevinska knjiga, Adolf Loos, Ornament i zločin, Meandar, Zagreb, 2003.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • Kontinuirano praćenje rada i napredovanja studenta tijekom semestra (provjera praćenja zadane literature tijekom semestra , provjera razumijevanja novoga gradiva (pitanja i objašnjenja), diskusije s aktivnim sudjelovanjem studenata)
 • Studentska evaluacija kvalitete rada nastavnika primjenom anonimne ankete.