Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Vizualizacije u arhitekturi (PSS-ARH)


Važno: Ispit je potrebno prijaviti na rok na koji student želi izaći, ali se ne pristupa pismenom ispitu nego nastavnik ocjenu upiše u ISVU.

 

 

vizualizacije-u-arhitekturi-5-6-7-sat.ppt

vizualizacije-u-arhitekturi-8-9-10-sat.ppt

vizualizacije-u-arhitekturi-11-12-sat.ppt

vizualizacije-u-arhitekturi-13-15-sat.ppt


Vizualizacije u arhitekturi
OZNAKA
Nositelj

doc. dr. sc. Željka Jurković,

dipl. ing. arh.

Asistenti Dunja Bogojević, mag. ing. arch.  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim načinima prostornih prikaza arhitekture.

 

Uvjeti za upis predmeta
nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave studenti će moći:

 • Prepoznati načine vizualnih prikaza arhitektonskih objekata.
 • Analizirati elemente vizualnih prikaza.
 • Nacrtati vizualne prikaze u arhitekturi.

 

Sadržaj predmeta
 • Arhitektonske perspektive u različitim tehnikama. Studije arhitektonskih objekata. Orijentacija tijela u prostoru.
 • Makete i modeli.
 • Vizualne komunikacije u arhitekturi. Vizualni identitet. Skice, kroki, crteži, kolaži, dijagrami, studije i analize urbanističkih i arhitektonskih zahvata. Primjena računala u arhitektonskoj prezentaciji.
 • Vizualne vrijednosti i značenja u arhitekturi.
 • Detalji.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
X obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
X multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Uredno pohađanje predavanja i vježbi (max. 30 % izostanaka ili 3 puta).

Predan program u predviđenom roku.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,25
Program 1,75

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rad na vježbama, izrada Programa:
  Aktivnost na predavanjima Aktivnost na vježbama Program   UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-15 0-15 0-70   0-100
Minimalni raspon bodova 5* 5* 30*   40
*uvjet za potpis: 5+5+30=40 bodova

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta -  prema gornjoj tablici i skali:

 

Bodovi/ocjena

 • 0-40 - nedovoljan (1) 
 • 41-58 - dovoljan (2)
 • 59-76 - dobar (3)
 • 77-90 - vrlo dobar (4)
 • 91-100 - izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Kurilj P., Sudeta N., Šimić M., Perspektiva , Golden-marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.
 • Čahtarević R., Perspektiva u klasičnom i digitalnom formatu, Arhitektonski fakultet, Sarajevo, 2009.
 • Turković, H. Razumijevanje perspektive- teorija likovnog razabiranja, Durieux, Zagreb, 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Štulhofer A., Veršić Z.: Crtanje arhitektonskih nacrta: pribor i osnove, UPI-2M, d.o.o., Zagreb, 1998.
 • Klem N., Koški Ž., Ištoka Otković, I.: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008.
 • Jones W.: Architects sketchbooks, Thames & Hudson, 2011.
 • Priručnici programskih alata

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008. 10  40
W. Jones: Architects sketchooks, Thames & Hudson, 2011 1  40
Ž. Koški, N. Bošnjak, I. Brkanić: Elementi visokogradnje I, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2012. (interna skripta) na stranicama kolegija  40

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa i aktivnosti