Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

Zaštita graditeljskog naslijeđa (PSS-ARH)


Zaštita graditeljskog naslijeđaOZNAKA
Nositelj Doc.dr.sc. Nana Palinić, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma
Status predmeta Obvezni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s poviješću, strukturom, principima, oblicima i značajkama zaštite i obnove graditeljskog nasljeđa na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Definirati pojam i značaj graditeljskog nasljeđa.
 • Nabrojati i opisati načine dokumentiranja graditeljskog nasljeđa.
 • Razlikovati i opisati vrste i razine zaštite graditeljskog nasljeđa.
 • Nabrojati i interpretirati odabrane primjere obnove graditeljskog nasljeđa u svijetu, Hrvatskoj i u lokalnoj zajednici.
 • Samostalno izraditi, ilustrirati i prezentirati odabrani semestralni zadatak.

 

Sadržaj predmeta
Porijeklo i definicija pojma baštine graditeljskog nasljeđa. Uloga nasljeđa u kulturnom i nacionalnom identitetu. Zakonski okviri zaštite graditeljskog nasljeđa u Hrvatskoj. Kategorije zaštite. Pregled zaštićenih cjelina u Hrvatskoj. Zaštita graditeljskog nasljeđa u Europi i svijetu; primjeri odabranih zaštićenih graditeljskih cjelina. Dokumentiranje nasljeđa; razvoj, metode, primjeri. Standardizacija dokumentacije. Dokumentacija kao dio informacijskog sustava. Tipologija revitalizacije. Faksimil; odrednice, argumentacija, primjeri. Sanacija, adaptacija, rekonstrukcija; stupnjevanje, odrednice, argumentacija, primjeri. Interpolacija; odrednice, pristup, primjeri. Kulturni i arhitektonski krajolik. Ruralno nasljeđe; razvoj i transformacija, zaštita seoskog nasljeđa, primjeri u Hrvatskoj i osječkoj okolici. Urbano nasljeđe; povijesni razvoj grada, tipologija, utvrde i utvrđeni gradovi, primjeri. Upravljanje i održavanje graditeljskog nasljeđa; primjeri u svijetu i Hrvatskoj. Osijek i Tvrđa; nastanak, razvoj, sadašnje stanje, UNESCO popis, stanje dokumentacije, stanje zaštite, upravljanje, primjeri.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanje na nastavi minimalno 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada i prezentacija seminarskog rada.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Seminarski rad 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave: pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izlaganja seminarskog rada: istraživačke vještine, učinkovita suradnja u projektnom timu, primjena stečenih znanja

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Feilden, Bernard M. Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb 1981.
 • Marasović, T. Zaštita graditeljskog nasljeđa – Povijesni pregled s izborom tekstova i dokumenata, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb; Zagreb – Split 1983.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Antolović, J. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, Hadrian, Zagreb 2009.
 • Feilden, Bernard M. Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, Oxford 1994.
 • Jokilehto, J. A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann; Oxford 1999.
 • Marasović, T. Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb, Split 1985.
 • Maroević, I. Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb 1986.
 • Maroević, I. Baštinom u svijet, Rat i baština u prostoru Hrvatske, Konzervatorsko novo iverje, Matica hrvatska, Ogranak Petrinja, Petrinja 2004.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave. Evaluacija seminara koji studenti izlažu pred kolegama i u kojem tekstualno i grafički prikazuju odabranu temu, primjenjujući istraživačke vještine te sposobnost samostalnog i timskog rada. Samoevaluacija i studentska anketa.