Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Tehničko crtanje / CAD (PSS-GRAD)


TEHNIČKO CRTANJE / CAD Oznaka: 2.01-102
Nositelj Izv.prof.dr.sc. Brankica Malić, dipl.ing.geod.
Asistenti mr.sc. Vladimir Moser, dipl.ing.geod.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 10 + 5
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje sa elemenatima tehničkog crteža. Upoznavanje sa osnovnim dokumentima prostornog uređenja. Upoznavanje sa razinama projektne dokumentacije. Upoznavanje sa sadržajem projektne dokumentacije. Upoznavanje sa elementima opreme tehničkog crteža. Učenje i primjena programskog paketa AutoCAD za crtanje u 2D.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Analizirati elemente tehničkog crteža. Primjeniti stečena znanja u crtanju tehničkog crteža. Grupirati elemente sličnih karakteristika u redoslijedu crtanja. Koristiti AutoCAD. Razvijati sposobnosti timskog rada u zajedničkom rješavanju zadataka u grupama.

 

Sadržaj predmeta
Zadatak tehničkog crtanja. Pribor. Formati papira. Slaganje nacrta. Mjerila tehničkog crteža.Dokumenti prostornog uređenja Projektna dokumentacija. Projekti niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje.Situacioni nacrti. Idejni nacrti. Glavni nacrti. Palirski nacrti. Detaljni nacrti. Konstrukcijski nacrti. Tlocrti, presjeci i pročelja. Prostorni prikazi. Oprema crteža. Debljina i tipovi linija. Šrafiranje. Kotiranje nacrta. Zaglavlje i sastavnica. Kvaliteta tehničkog crteža. Grafičke oznake.Osnovni pojmovi i principi računalne grafike. Program AutoCAD - 2D.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
X multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Nazočnost na predavanjima i vježbama. Samostalno rješavanje zadanih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave X
Aktivnost u nastavi 0,5
Kolokviji1,2 ili pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kvizovi znanja. Teorijski dio ispita polaže se pismeno. Praktični dio ispita se polaže na računalima.

Praktičan dio ispita crtanja u AutoCad-u je obvezan dio ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Ištoka Otković, Irena; Koški, Željko; Zagvozda, Martina. Tehničko crtanje s primjenom AutoCAD-a . Osijek : Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2015. Sveučilišni udžbenik
  • Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Margareta Trconić: Tehničko crtanje s primjerima tehničkih crteža, Vinkovci, 2007.
  • Zvonimir Vrkljan: Oprema građevinskih nacrta, Zagreb, 1986.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata

Ištoka Otković, Irena; Koški, Željko; Zagvozda, Martina. Tehničko crtanje s primjenom AutoCAD-a . Osijek : Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2015. Sveučilišni udžbenik

Nikola Klem, Željko Koški, Irena Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Građevinski fakultet, Osijek, 2008.

10

10

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom i po završetku semestra, studenti (u osobnom kontaktu s nastavnicom i pri anonimnom anketiranju) iskazuju svoje mišljenje o sadržaju predmeta i pokrivenosti istog odgovarajućom dostupnom literaturom, kvaliteti izlaganja gradiva te o vremenu potrebnom za usvajanje gradiva s obzirom na broj ECTS-a.