Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Elementi visokogradnje I (PSS-GRAD)


ELEMENTI VISOKOGRADNJE I Oznaka: 2.01-101
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ŽELJKO KOŠKI
Asistenti IVANA BRKANIĆ MIHIĆ, mag.ing.arch.
LUCIJA KRAUS, mag.ing.arch.
MARIJA KRAJNOVIĆ, mag.ing,arch.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predavanja je upoznavanje studenata s osnovnim elementima zgrada i načinima prikaza tih elemenata u različitim vrstama projekata.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:
 • Identificirati osnovne elemente zgrade u različitim vrstama projekata.
 • Definirati i analizirati strukture osnovnih elemenata zgrade.
 • Prepoznati ulogu nosivih i nenosivih elemenata u zgradi.
 • Nacrtati dijelove idejnog, glavnog i izvedbenog projekta jednostavnih zgrada.

 

Sadržaj predmeta
 • Uvod u znanstvenu disciplinu koja obrađuje elemente visokogradnje konstruirane na svojstvima građevinskih materijala, zakonima statike i fizike zgrade.
 • Utjecaji na trajnost građevina i vrste konstruktivnih sustava u zgradama.
 • Vrste projektne dokumentacije, lokacijska, građevinska i uporabna dozvola.
 • Zidovi od opeke i opekarskih blokova, vrste opeka i opekarskih blokova.
 • Način slaganja opeke –vez opeke, engleski, poljski i nizozemski vez opeke.
 • Pravokutan spoj, sudar i križanje zidova od opeke.
 • Stupovi od opeke, zaobljeni i sferni zidovi od opeke.
 • Zidovi od šupljih betonskih blokova.
 • Dimnjaci od opeke i montažni dimnjaci, ventilacijski kanali.
 • Lukovi od opeke – ravni, segmentni i polukružni, zidarska oplata.
 • Mortovi i žbuke.
 • Vapneni, produžni, cementni, sadreni i šamotni mort.
 • Zidovi od kamena – vrste prema obliku i veličini.
 • Lukovi u zidovima od kamena – ravni,segmentni i polukružni luk i zidarska oplata.
 • Stupovi od kamena i oblaganje pročelja tankim kamenim pločama.
 • Zidovi od betona i armiranog betona – vrste prema načinu izvedbe, karakteristike.
 • Betoniranje temelja, jednostrana i dvostrana oplata betonskih zidova.
 • Oplata zavojite AB stijene, oplata AB potpornog zida.
 • AB nadvoji i pripadajuća oplata i AB stupovi i oplate pravokutnih, kružnih i stupova promjenljivog presjeka.
 • Lagani betoni, sadrene stijene, staklene stijene.
 • Stropovi – konstrukcija, pod i podgled.
 • Armirano-betonski stropovi – vrste.
 • Monolitni, polumontažni i montažni AB stropovi, oplate.
 • Armirano-betonski stropovi s ulošcima od stakla.
 • Drveni stropovi – vrste.
 • Drveni stropovi između čeličnih nosača. Detalji.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Uredno pohađanje predavanja i vježbi (max. 30 % izostanaka ili 4 puta).
Predani svi programi u predviđenim rokovima (3 programa).

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi 0,5
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Projekt 1
Kontinuirana provjera znanja 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
  Aktivnost na nastavi Program br.1 Program br.2 Program br.3 Kolokvij 1 ili Pismeni ispit, dio 1 Kolokvij 2 ili Pismeni ispit, dio 2 Usmeni UKUPNO
Mogući raspon bodova 0-10 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 0-30 0-100
Minimalni broj bodova 1 6 6 6 8 8 16 51
Bodovi/ocjena: 0-50 nedovoljan (1); 51-63 dovoljan (2); 64-76 dobar (3); 77-89 vrlo dobar (4); 90-100 izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ž. Koški, N. Bošnjak, I. Brkanić: Elementi visokogradnje I, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2012. (interna skripta)
 • N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Đuro Peulić : Konstruktivni elementi zgrada, Croatia knjiga 2002. Zagreb
 • Zvonimir Vrkljan : Oprema građevnih nacrta, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • Ivo Kordiš: Izvedbeni nacrti, Građevinski institut – Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1986.
 • A. Štulhofer, Z. Veršić: Crtanje arhitektonskih nacrta: pribor i osnove, UPI-2M, d.o.o., Zagreb, 1998.
 • E. Neufert: Elementi arhitektonskog projektiranja, Goldeng Marketing, Zagreb, 2002.
 • Različite vrste projektne dokumentacije u visokogradnji.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
N. Klem, Ž. Koški, I. Ištoka Otković: Tehničko crtanje i CAD, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2008. 10 120
Ž. Koški, N. Bošnjak, I. Brkanić: Elementi visokogradnje I, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku - Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2012. (interna skripta) na stranicama http://www.gfos.unios.h 120

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • redovitost pohađanja vježbi i predavanja
 • izrada programa na vježbama
 • izrada programa kod kuće
 • ocjenjivanje programa
 • studenti imaju mogućnost polaganja dva kolokvija koji ih oslobađaju pismenog dijela ispita