Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Engleski jezik II (PSS-GRAD)


ENGLESKI JEZIK II Oznaka: 6.03–104
Nositelj

LIDIJA KRALJEVIĆ, viši predavač

Anamarija Štefić, viši predavač

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 15 + 15
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Proširivanje vokabulara struke, unaprijeđenje vještine prevođenja na engleski i s engleskog jezika, razvijanje vještina razumijevanja i prevođenja pisanog teksta i snalaženje u radu s rječnicima.

 

Uvjeti za upis predmeta
Osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će nakon položenog kolegija moći:
 • Uspješno pismeno i usmeno prevoditi kompleksnije stručne tekstove na stranom jeziku u svrhu brzog pronalaženja činjenica, izvođenja zaključaka ili vođenja bilježaka.
 • Pisati i usmeno izlagati o jednostavnijim temama na stranom jeziku struke.
 • Uspješno i suvislo komunicirati s drugim izvornim i neizvornim govornicima engleskog jezika.
 • Razviti sposobnost razlučivanja i analiziranja bitnih elemenata u kompleksnom stručnom tekstu, te ih znati pismeno sažeti u tekst ili ih znati prepričati.

 

Sadržaj predmeta
Ukupno 30 sati:
 • Introduction (2)
 • Dams – Lords of Water (4)
 • Three Gorges: the Biggest Dam in the World (4)
 • Imposing Bridges (4)
 • The longest, Tallest and Most Expensive ....(4)
 • Canals & Aqueducts (2)
 • Tunnels (4)
 • How the Swiss built the Greatest Tunnel in the WorldI (2)
 • Revision (2)
 • Preliminary exam (2)

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, predaja pismenih prijevoda, riješene gramatičke vježbe I vježbe vokabulara, polaganje ispita putem kolokvija ili tijekom redovnih ispitnih rokova.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,1 ECTS
Aktivnost u nastavi 0,15 ECTS
Kontinuirana provjera 1,75 ECTS
   
   
 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. PISMENI ISPIT:

a) Polaganjem kolokvija 

10 % redovito pohađanje nastave, predani prijevodi, riješene vježbe
45 %  1. kolokvij
45 %  2. kolokvij

b) Predajom i obranom seminarskog rada

10 % redovito phađanje, nastave, prijevodi i riješene vježbe

90 % seminarski rad uz provjeru stručnog vokabulara

 

c) Polaganjem pismenog ispita:

10 % redovito pohađanje nastave, predani prijevodi, riješene vježbe
90 % pismeni ispit

2. USMENI ISPIT:

Usmeni ispit nije obvezan osim za ocjenu izvrstan.

 

Konačna ocjena se definira prema zbroju svih ostvarenih bodova tijekom semestra prema sljedećim kriterijima.

50 - 63  – dovoljan (2)

64 – 78  – dobar (3)

79 – 89  – vrlo dobar (4)

90 – 100 – izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • L.Kraljević: Structures in Time & Space II, Civil engineering faculty, J.J. Strossmayer University Osijek, 2002

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • A. Kralj-Štih: English in Civil Engineering, Croatian university edition 2004.
 • internet sources

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
L.Kraljević: Structures in Time & Space II, Civil engineering faculty, J.J. Strossmayer University Osijek, 2002 Uvijek dostatan za sve studente koji su u tekućoj akademskoj godini izabrali predmet.  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • Vođenje evidencije o pohađanju predavanja i aktivnostima studenata
 • Pismene vježbe (prijevodi, sažetci, vježbe vokabulara i gramatike)
 • Usmeno izražavanje (čitanje, usmena komunikacija)

Obavijest studentima kolegija ENGLESKI II

Datum objave: 16.04.2019.

Anketa

Poštovani studenti,

bili bismo Vam jako zahvalni kada biste odvojili 10-tak minuta i ispunili anketu na linku o usvajanju engleskog jezika.

Unaprijed zahvaljujemo,

Anaarija Štefić i Lidija Kraljević         

link-za-anketu-o-engleskom-jeziku.docx

Opširnije