Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Engleski jezik IV (PSS-GRAD)


ENGLESKI JEZIK IV Oznaka: 6.03–107
Nositelj LIDIJA KRALJEVIĆ, viši predavač
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Proširenje I utvrđivanje znanja engleskog jezika razvijanjem jezičnih vještina razumijevanja, pisanja, i prevođenja
Proširenje I nadogradnja pojmovlja iz područja engleskog jezika građevinske struke te proširenje znanja o morfološkim i sintaktičkim osobitostima stručnih tesktova.
Proširivanje općeg vokabulara.

 

Uvjeti za upis predmeta
Osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara i/ili poznavanje osnovnog pojmovlja stručnog vokabulara

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će nakon položenog kolegija moći:
 • Analizirati i interpretirati tekstove srednjeg stupnja složenosti iz područja struke i svakodnevnog života.
 • Usporediti i analizirati specijalizirane članke, te konverzirati o idejama iznešenim u člancima.
 • Aktivno primijeniti usvojena znanja u svakodnevnoj pismenoj i usmenoj komunikaciji, te u komunikaciji iz područja struke.
 • Davati/slijediti upute, pitati/odgovarati, sudjelovati u razgovorima i raspravama o temama iz svakodnevnog života i struke.
 • Svladati sve četri osnovne jezične vještine: čitanje, pisanje, razumijevanje slušanjem i govor.

 

Sadržaj predmeta
 • Introduction (2)
 • Geological Survey (2)
 • Mechanical Properties of Materieals (2)
 • Foundations (4)
 • Types of Foundations (4)
 • Preliminary exam (2)
 • How to Plan a House (4)
 • Job Planning & Management (4)
 • Green architecture (2)
 • Innovative construction technologies (2)
 • Preliminary exam (2)

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, predaja pismenih prijevoda, riješene gramatičke vježbe I vježbe vokabulara, polaganje ispita putem kolokvija ili tijekom redovnih ispitnih rokova.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,1
Aktivnost u nastavi 0,1
Kontinuirana provjera 1,75
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. PISMENI ISPIT:

a) Polaganjem kolokvija 

10 % redovito pohađanje nastave, predani prijevodi, riješene vježbe
45 %  1. kolokvij
45 %  2. kolokvij

b) Predajom i obranom seminarskog rada

10 % redovito phađanje, nastave, prijevodi i riješene vježbe

90 % seminarski rad uz provjeru stručnog vokabulara

 

c) Polaganjem pismenog ispita:

10 % redovito pohađanje nastave, predani prijevodi, riješene vježbe
90 % pismeni ispit

2. USMENI ISPIT:

Usmnei ispit nije obvezan osim za ocjenu izvrstan.

 

Konačna ocjena se definira prema zbroju svih ostvarenih bodova tijekom semestra prema sljedećim kriterijima.

50 - 63  – dovoljan (2)

64 – 78  – dobar (3)

79 – 89  – vrlo dobar (4)

90 – 100 – izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • L.Kraljević: Structures in Time & Space II, Civil engineering faculty, J.J. Strossmayer University Osijek, 2002.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • A. Kralj-Štih: English in Civil Engineering, Croatian university edition 2004.
 • internet sources

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
L.Kraljević: Structures in Time & Space II, Civil engineering faculty, J.J. Strossmayer University Osijek, 2002. Uvijek dostatan za sve studente koji su u tekućoj akademskoj godini izabrali predmet.  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • Vođenje evidencije o pohađanju predavanja i aktivnostima studenata
 • Pismene vježbe (prijevodi, sažetci, vježbe vokabulara i gramatike)
 • Usmeno izražavanje (čitanje, usmena komunikacija)