Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Geodezija (PSS-GRAD)


GEODEZIJA Oznaka: 2.04–101
Nositelj Izv.prof.dr.sc. BRANKICA MALIĆ
Asistenti mr.sc. VLADIMIR MOSER
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 4

 

Ciljevi predmeta
Stjecanje saznanja o vrstama geodetske djelatnosti te o geodetskoj terminologiji. Stjecanje saznanja o geodetskim institucijama u RH te njihovim funkcijama. Stjecanje saznanja o službenim kartografskim izdanjima RH. Primjena geodezije u građevinarstvu.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenog predmeta studenti će moći:
 • objasniti pojam geodezije i geodetskih djelatnosti te njihovu svrhu;
 • prikazati različite aproksimacije oblika Zemlje te njezin prikaz u različitim koordinatnim sustavima;
 • objasniti svrhu i vrste kartografskih projekcija;
 • navesti vrste i svrhu geodetskih mreža;
 • primijeniti osnove geodetskog računanja s ocjenom točnosti mjerenja i računanja;
 • opisati geodetski instrumentarij i pribor te njihovu primjenu u metodama horizontalnog i visinskog premjera/iskolčenja;
 • razlikovati vrste fotogrametrije te vrste karata i digitalnih sustava koji se zasnivaju na njima;
 • navesti primjenu i vrste horizontalnih i visinskih iskolčenja.

 

Sadržaj predmeta
Definicija geodezije. Pregled geodetske djelatnosti. Oblik i veličina Zemlje. Koordinatni sustavi. Kartografske projekcije. Gauss-Krügerova projekcija(HTRS96/TM transverzalna Mercatorova projekcija). Stalne točke geodetske osnove (geodetske mreže: satelitska, terestričke - položajne i visinska). Teorija pogrešaka s računom izjednačenja. Geodetsko računanje. Geodetski instrumenti. Teodolit. Mehaničko i optičko mjerenje dužina. Elektroničko mjerenje dužina. Horizontalni premjer (ortog. i polar. metoda). Nivelir. Vrste nivelmana (barometrijski, trigonometrijski, geometrijski, hidrostatski). Fotogrametrija (terestrestrička, aeroftogrametrija, satelitska fotogrametrija, LIDAR). Kartografija. Reprodukcija karata. Tematska i digitalna kartografija (demonstrativno predavanje). Visinski prikaz na kartama (reljef). Horizontalna i visinska iskolčenja

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Uvjet za dobivanje potpisa:
 • obavezno pohađanje nastave, kako predavanja tako i vježbi (obavezno pohađanje 70% nastave)
 • na vježbama riješena sva 4 geodetska zadatka

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2 ECTS - obavezno; evidencija prozivanjem
Usmeni ispit (1,5 ECTS) - ukoliko ispit nije riješen preko kolokvija
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 1,5 ECTS  - 2 teorijska kolokvija; 2 x 40 internih bodova; 
Praktični rad 0,5 ECTS - rješavanje 4 geodetska zadatka; 20 internih bodova; 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Uvjet za oslobođenje od ispita:
 • položena oba kolokvija (80 bodova) i bodovi zarađeni na vježbama (rješavanje 4 geodetska zadatka; 20 bodova)
 • dva teorijska kolokvija se održavaju u 6. ili 7. i 14. ili 15. tjednu predavanja (max. 80 bodova)
 • kao program je osmišljeno na eksperimentalnim vježbama rješavanje zadataka iz geodetskog računanja, koji se boduju s max. 20 bodova
Bodovna lista:
 • 1. kolokvij – 40 bodova
 • 2. kolokvij – 40 bodova
 • riješena četiri zadatka iz geod. računanja – 20 bodova
Oslobađanje od ispita: min 50 bodova
Usmeni ispit (odvija se istoga dana):
 • tri teorijska zadatka - (1. zadatak eliminacijski) - studenti pišu koncept; predaja i ispravak ispita te upis ocjene.
Način ocjenjivanja:
 • dovoljan (2): 50-65 bodova
 • dobar (3): 66-79 bodova
 • vrlo dobar (4): 80-89 bodova
 • izvrstan (5): 90-100 bodova

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Macarol, S. (1985): Praktična geodezija, Tehnička knjiga, Zagreb
 • Pribičević, B., Medak, D. (2003): Geodezija u građevinarstvu, W.B.Z., Zagreb
 • Kapović, Z. (2010): Geodezija u niskogradnji; Geodetski fakultet, Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Feil, L. (1989): Teorija pogrešaka I, Geodetski fakultet, Zagreb
 • Feil, L. (1990): Teorija pogrešaka II, Geodetski fakultet, Zagreb
 • Janković, M. (1982): Inžinjerska geodezija I dio, SNL, Zagreb
 • Janković, M. (1981): Inžinjerska geodezija II dio, SNL, Zagreb
 • Torge, W. (2001): Geodesy -3., compl. rev. and extend. ed.,Walter de Gruyter, Berlin, New York
 • Torge, W., Müller, J. (2012): Geodesy - 4., compl. rev. and extend. ed.,Walter de Gruyter, Berlin, Boston
 • Hake, G., Grünreich, D. (1994): Kartographie, Walter de Gruyter, Berlin, New York
 • Hake, G., Grünreich, D., Meng, L. (2002): Kartographie – 8. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin, New York
 • Witte, B., Schmidt, H. (2006): Vermessungskunde und Grundlagen der Statistik für das Bauwesen – 6. Auflage, Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg
 • Witte, B., Sparla, P. Blankenbach, J. (2020): Vermessungskunde für das Bauwesen mit Grundlagen des Building Information Modeling (BIM) und der Statistik – 9. Auflage, Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg
 • URL: Hrvatsko kartografsko društvo http://www.kartografija.hr/obrazovanje – priručnici   Lapaine, M., Lapaine, M., Tutić, D: GPS za početnike

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Tijekom semestra, u svrhu kontinuiranog praćenja znanja, se provode 2 kolokvija, dok se na vježbama individualno rješavaju zadatci. Oslobođenje od ispita je moguće polaganjem kolovija.