Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Konstrukcijska geometrija (PSS-GRAD)


KONSTRUKCIJSKA GEOMETRIJAOznaka: 1.05-102
Nositelj Mr. sc. STIPANČIĆ-KLAIĆ IVANKA, dipl.ing.mat.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studenta sa metodama projiciranja kao što su metoda ortogonalnog projiciranja, aksonometrijske metode i metoda kotirane projekcije. Pri tome studenti uče kako 3-dimenzionalni objekt mogu predočiti u ravnini, ali i obratno, kako iz crteža sagledati objekt u prostoru. Cilj je kod studenta razvijati prostorni zor, koji je neophodan za ovu struku. Također, se studenta uči logički razmišljati i zaključivati, jer rješavajući zadatke kombinira zadane i tražene elemente povezane zakonitostima (geometrijskim svojstvima i teoremima). Nadalje, cilj je učiti studenta urednosti, preglednosti i organizaciji prostora, što pokazuje izradom programa.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješnog dovršenja kolegija student će biti u stanju geometrijsko tijelo predstaviti crtežom u nekoj od projekcija, a iz crteža moći protumačiti odnose i metrička svojstva objekata predstavljenih crtežom. Nakon uspješnog svladavanja kolegija student bi trebao znati konstruirati projekcije geometrijskih likova i tijela zadanih u općoj ravnini u ortogonalnoj projekciji, odrediti presjek tijela ravninom, konstruirati Eckhartovom metodom sliku drvenog veza i riješiti u kotiranoj projekciji jednostavnu cestu.

 

Sadržaj predmeta
Osnovne geometrijske konstrukcije. Perspektivna kolineacija i perspektivna afinost u ravnini. Konstrukcija krivulja 2. stupnja. Metoda ortogonalnog projiciranjana dvije ravnine-dvocrtni postupak. Položajni odnosi. Metrika. Dodatne projekcije: bokocrt, stranocrt. Rotacija. Projekcije geometrijskih tijela. Koso projiciranje, Pohlkeov stavak, kosa aksonometrija. Presjeci geometrijskih tijela ravninom. Osnove kotirane projekcije.Topografske plohe (prirodni tereni), profil, ravninski presjek, padnice, načela trasiranja. Rješavanje zemljanih radova metodom slojnica, osnovni tipovi trasa, poprečni profil.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Predati 4 programa obvezno. Ostalo, prema izboru studenta: riješiti 4 zadaće, 2 kolokvija, pisati kratki rad ili članak za e-časopis, izraditi modele geometrijskih tijela ili panoa.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,1
Aktivnost u nastavi 0,1
Kolokvij 2,7
Pismeni ispit 2,7
Usmeni ispit 0,75
Esej 0,2
Izrada programa 1,5
Izrada modela 0,15
Domaća zadaća 0,2

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave:
-pohađanje nastave 2%, aktivnost na nastavi 2%, esej 4%, domaća zadaća 4% izrada modela 3%, izrada programa 30%, kolokvij 55%

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu:
-pismeno 55%, usmeno (u skupini) 15% ( i još 30% programi)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • I. Babić, S. Gorjanc, A. Slijepčević, V. Szirovicza: Nacrtna Geometrija-zadaci, HDKGIKG, Zagreb, 2007.
  • E. Jurkin, V.Szirovicza: Deskripriptivna geometrija, CD, HDKGIKG, Zagreb, 2005.
  • K. Horvatić-Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija SAND d.o.o., Zagreb, 2007.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • V. Niče: Deskriptivna geometrija, Školska knjiga, Zagreb 1992.
  • D. Palman: Geometrijske konstrukcije,Element, Zagreb, 1996.
  • Z. Kurnik, D. Palman, B. Pavković: Zadaci iz nacrtne geometrije-Mongeova projekcija,Tehnička knjiga, Zagreb,1973.
  • I. Pal:Nacrtna geometrija u anaglifskim slikama, Tehnička knjiga, Zagreb, 1966.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Na vježbama se prati kako student rješava zadatke. Pri izradi programa provjerava se točnost konstrukcije, urednost i preglednost, najmanje dva puta, pri ocjenjivanju student usmeno obrazlaže rješenje. Kolokvij i zadaća –provjerava se točnost konstrukcije, prema potrebi student i usmeno obrazlaže rješenje.