Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Poznavanje materijala (PSS-GRAD)


POZNAVANJE MATERIJALAOznaka: 2.15–119
Nositelj Doc.dr.sc. Ivana Miličević, dipl.ing.građ. 
Asistenti Robert Bušić, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Pružiti studentima osnovna znanja o svojstvima građevinskih materijala. Naučiti studente ispitati i proračunati svojstva materijala te sukladno dobivenim rezultatima razumjeti njegovu primjenu u građevini.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno savladanog kolegija student će:
 • razlikovati građevne materijale obzirom na njihovu namjenu
 • znati ispitati i proračunati svojstva materijala
 • moći ocijeniti prednosti i nedostatke primjene materijala u određenim uvjetima
 • razumjeti primjenu materijala u građevini sukladno dobivenim svojstvima

 

Sadržaj predmeta
Predavanja:
 • Uvodno o građevinskim materijalima. Norme i standardizacija
 • Fizikalni parametri materijala
 • Mehanička svojstva materijala
 • Toplinska, akustička i optička svojstva materijala
 • Svojstva površine: površinska napetost, adsorpcija, kapilarne pojave
 • Veze među atomima. Razvoj mikrostrukture. Kemijski aspekti gradiva
 • Ispitivanje materijala. Statistička obrada rezultata ispitivanja
 • Zamor materijala. Trajnost materijala.
Auditorne vježbe:
 • Fizikalni parametri materijala
 • Mehanička svojstva materijala
 • Toplinska i akustička svojstva materijala
 • Kemijska svojstva materijala
 • Statistička obrada rezultata ispitivanja
Laboratorijske vježbe:
 • Fizikalni parametri materijala
 • Mehanička svojstva materijala
 • Toplinska i akustička svojstva materijala
 • Kemijska svojstva materijala

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • prisutnost na predavanjima (70%)
 • prisutnost na laboratorijskim vježbama (70%)
 • popunjeni i predani obrasci laboratorijskih vježbi
 • prisutnost na auditornim vježbama (70%)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 0,5
Usmeni ispit 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Provjera znanja putem kolokvija:
 • 2 kolokvija = 100 bodova (50 bodova zadatci + 50 bodova teoretski dio)
 • teoretski dio na jednom kolokviju nosi maksimalno 25 bodova
 • zadatci na jednom kolokviju nose maksimalno 25 bodova
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na zadatcima na svakom od dva kolokvija
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na teoretskom dijelu na svakom od dva kolokvija
Način polaganja ispita:
 • kolokvijalno (položena oba kolokvij, teorija + zadatci)
 • pismeni i usmeni ispit
Sustav bodovanja: (1.kolokvij + 2.kolokvij) ili pismeni ispit
 • 60 – 69 bodova = dovoljan (2)
 • 70 – 79 bodova = dobar (3)
 • 80 – 89 bodova = vrlo dobar (4)
 • 90 – 100 bodova = izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Bjegović, D.; Balabanić, G.; Mikulić, D.: Građevinski materijali - zbirka riješenih zadataka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.
 • Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Alcor, Zagreb, 2001.
 • Beslać, J.: Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga Zagreb, 1989.
 • Krstulović, P., Svojstva i tehnologija betona, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2000.
 • Mikoč, M., Građevni materijali, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, 2006.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ashby, M. F. ,Jones, D. R. H. Engineering materials 1 : an introduction to properties, applications, and design, Oxford : Butterwort-Heinemann, cop. 2012.
 • Illston, J. M.; Domone, P. L. J.: Construction Materials: Their Nature and their Behaviour, 4th Edition. New York: Spon Press, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postavljeni ishodi učenja potvrditi će se kroz:
 • položen pismeni ispit ili oba kolokvija
 • položen usmeni ispit

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Bjegović, D.; Balabanić, G.; Mikulić, D.: Građevinski materijali - zbirka riješenih zadataka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 19 10
Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Alcor, Zagreb, 2001. 6 10
Beslać, J.: Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga Zagreb, 1989 7 10
Krstulović, P., Svojstva i tehnologija betona, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2000. 6 10
Mikoč, M., Građevni materijali, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek, 2006. 11 10

Rezultati 2. kolokvija

Datum objave: 23.01.2019.

Opširnije