Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Mehanika I (PSS-GRAD)


MEHANIKA I Oznaka: 2.15–101
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ALEKSANDAR JURIĆ, dipl.ing.građ.
Asistenti

Kristina Jeleč, mag.ing.aedif

Doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif.

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Ovladati osnovnim definicijama, veličinama i metodama rješavanja zadaća u statici te tako steći teorijska i praktička znanja o ponašanju i postupcima proračuna statički određenih zadaća. Prepoznati statički određenu zadaću, po potrebi je skicirati i primijeniti odgovarajuću metodu rješavanja. Kvalitetno se pripremiti za nadolazeće temeljne i stručne predmete.

 

Uvjeti za upis predmeta
Poznavati elemente linearne algebre, diferencijalni i integralni račun, trigonometriju te elemente fizike i nacrtne geometrije.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
 • Definirati i objasniti osnovne teoreme i aksiome u statici, pojam sile, momenta i sprega sila te primijeniti osnovne elemente vektorskog računa za silu i moment. Analitički riješiti rezultantu i rastavljanje sila te reducirati sustav sila i momenata u točku.
 • Postaviti i riješiti sustav jednadžbi ravnoteže te tako izračunati nepoznate sile za točku i tijelo u prostoru i ravnini.
 • Objasnti i primijeniti osnovne elemente grafostatike na sastavljanje sustava sila i momenata, rastavljanje sile te na neke zadaće ravnoteže u ravnini.
 • Odrediti položaj težišta, crte, plohe i tijela u ravnini i prostoru, analitički i grafički.
 • Odrediti reakcije i unutrašnje sile u presjecima punih konstrukcijskih sustava te nacrtati dijagrame unutrašnjih sila.
 • Odrediti sile u osloncima i presjecima kao i geometriju poligonalnih, paraboličnih i hiperboličnih lančanica.
 • Primijeniti načelo virtualnog rada na određivanje sila u osloncima te unutrašnjih sila u presjecima punih konstrukcijskih sustava.
 • Odrediti aktivne i pasivne sile odgovora kao i koeficijente trenja kod zadaća trenja klizanja, kotrljanja i užeta.

 

Sadržaj predmeta
Osnovne definicije i veličine, (ad.a.). Sila i moment sile, spreg sila, Varignon-ov teorem, redukcija sile na točku, (ad.a.). Analitičko sastavljanje sila, (ad.a.). Analitičko rastavljanje sila na komponente, (ad.a.). Analitički uvjeti ravnoteže, (ad.b.). Elementi grafostatike za sustav sila u ravnini, (ad.c.). Analitičko i grafičko određivanje težišta, (ad.d.). Statika krutih tijela, mehanički sustavi, jednostavni konstrukcijski sustavi i opterećenja, (ad.e.). Unutrašnje sile u presjecima i dijagrami unutrašnjih sila punih konstrukcijskih sustava, (ad.e.). Proračun lančanica, (ad.f.). Virtualni rad, (ad.g.). Trenje, (ad.h.).

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave predavanja i vježbi, predan uredan i točan samostalni program, polaganje ispita.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 3,0
Samostalni program 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
U sklopu vježbi studenti pišu dva kolokvija. Student može kolokvirati cijeli predmet te dobiti konačnu ocjenu prema ukupnom broju bodova (%), ili djelomično, odnosno, steći uvjet za usmeni ispit. Najveći broj bodova po kolokviju je 50, odnosno ukupno 100. Od ukupnog broja bodova (%) iz kolokvija vrijedi: 50-59,9% - uvjet za usmeni, 60-67,9% - dovoljan (2), 68-73,9% - dobar (3), 74-83,9% - vrlo dobar (4), 84-100% - izvrstan (5). Student ispit može polagati kroz pismeni i usmeni ispit. Položen pismeni ispit je s najmanje 46%, a ocjene pismenog ispita su kao i na kolokvijima. Uz uvjet da je ocjena usmenog ispita pozitivna, konačna ocjena je prosječna ocjena pismenog i usmenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mehanika I – Statika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2006. - Sveučilišni udžbenik.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Grafomehanika – primjena u statici i kinematici, A. Jurić, Đ. Matošević, J. Zovkić, GF Osijek, 2007.
 • Statics - F.P. Beer, E.R. Johnston, Jr., McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1988.
 • Statics - J.L. Meriam, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1975.
 • Mehanika I, Ž. Nikolić, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu, Split 2009.
 • Tehnička mehanika I – statika, A. Kiričenko, IGH, Zagreb, 1990.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Mehanika I – Statika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2006. - Sveučilišni udžbenik. 13