Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

Mehanika I (PSS-GRAD)


MEHANIKA I Oznaka: 2.15–101
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ALEKSANDAR JURIĆ, dipl.ing.građ.
Asistenti

Kristina Jeleč, mag.ing.aedif

 

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V = 45 + 30
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Ovladati osnovnim definicijama, veličinama i metodama rješavanja zadaća u statici te tako steći teorijska i praktička znanja o ponašanju i postupcima proračuna statički određenih zadaća. Prepoznati statički određenu zadaću, po potrebi je skicirati i primijeniti odgovarajuću metodu rješavanja. Kvalitetno se pripremiti za nadolazeće temeljne i stručne predmete.

 

Uvjeti za upis predmeta
Poznavati elemente linearne algebre, diferencijalni i integralni račun, trigonometriju te elemente fizike i nacrtne geometrije.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
 • Definirati i objasniti osnovne teoreme i aksiome u statici, pojam sile, momenta i sprega sila te primijeniti osnovne elemente vektorskog računa za silu i moment. Analitički riješiti rezultantu i rastavljanje sila te reducirati sustav sila i momenata u točku.
 • Postaviti i riješiti sustav jednadžbi ravnoteže te tako izračunati nepoznate sile za točku i tijelo u prostoru i ravnini.
 • Objasnti i primijeniti osnovne elemente grafostatike na sastavljanje sustava sila i momenata, rastavljanje sile te na neke zadaće ravnoteže u ravnini.
 • Odrediti položaj težišta, crte, plohe i tijela u ravnini i prostoru, analitički i grafički.
 • Odrediti reakcije i unutrašnje sile u presjecima punih konstrukcijskih sustava te nacrtati dijagrame unutrašnjih sila.
 • Odrediti sile u osloncima i presjecima kao i geometriju poligonalnih, paraboličnih i hiperboličnih lančanica.
 • Primijeniti načelo virtualnog rada na određivanje sila u osloncima te unutrašnjih sila u presjecima punih konstrukcijskih sustava.
 • Odrediti aktivne i pasivne sile odgovora kao i koeficijente trenja kod zadaća trenja klizanja, kotrljanja i užeta.

 

Sadržaj predmeta
Osnovne definicije i veličine, (ad.a.). Sila i moment sile, spreg sila, Varignon-ov teorem, redukcija sile na točku, (ad.a.). Analitičko sastavljanje sila, (ad.a.). Analitičko rastavljanje sila na komponente, (ad.a.). Analitički uvjeti ravnoteže, (ad.b.). Elementi grafostatike za sustav sila u ravnini, (ad.c.). Analitičko i grafičko određivanje težišta, (ad.d.). Statika krutih tijela, mehanički sustavi, jednostavni konstrukcijski sustavi i opterećenja, (ad.e.). Unutrašnje sile u presjecima i dijagrami unutrašnjih sila punih konstrukcijskih sustava, (ad.e.). Proračun lančanica, (ad.f.). Virtualni rad, (ad.g.). Trenje, (ad.h.).

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave predavanja i vježbi, predan uredan i točan samostalni program, polaganje ispita.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 3,0
Samostalni program 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
U sklopu vježbi studenti pišu dva kolokvija. Student može kolokvirati cijeli predmet te dobiti konačnu ocjenu prema ukupnom broju bodova (%), ili djelomično, odnosno, steći uvjet za usmeni ispit. Najveći broj bodova po kolokviju je 50, odnosno ukupno 100. Od ukupnog broja bodova (%) iz kolokvija vrijedi: 50-59% - dovoljan (2), 60-74% - dobar (3), 75-89% - vrlo dobar (4), 90-100% - izvrstan (5). Student ispit može polagati kroz pismeni i usmeni ispit. Položen pismeni ispit je s najmanje 50%, a ocjene pismenog ispita su kao i na kolokvijima. Uz uvjet da je ocjena usmenog ispita pozitivna, konačna ocjena je prosječna ocjena pismenog i usmenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mehanika I – Statika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2006. - Sveučilišni udžbenik.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Grafomehanika – primjena u statici i kinematici, A. Jurić, Đ. Matošević, J. Zovkić, GF Osijek, 2007.
 • Mehanika I, Ž. Nikolić, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu, Split 2009.
 • Statics and Dinamics – A. Ruina and R. Pratap, Oxford University Press, 2002.

 • Statics - F.P. Beer, E.R. Johnston, Jr., McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1988.
 • Statics - J.L. Meriam, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1975.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Mehanika I – Statika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2006. - Sveučilišni udžbenik. 13