Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Njemački jezik II (PSS-GRAD)


NJEMAČKI JEZIK II Oznaka: 6.03–103
Nositelj ANAMARIJA ŠTEFIĆ, prof.
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 15 + 15
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
usvajati i proširivati vokabular vezan za građevinarstvo
prepoznavati i koristiti stručnu terminologiju
usvajati strategije čitanja i slušanja, primanje i davanje informacija
svladavati kompleksnije gramatičke strukture svojstvene tehničkom njemačkom jeziku
razvijati usmenu komunikaciju na području struke

 

Uvjeti za upis predmeta
osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon odslušanog kolegija Njemački jezik 2 studenti će biti sposobni učiniti slijedeće:
 • analizirati stručni tekst iz područja navedenih u sadržaju predavanja
 • interpretirati tablice i slike
 • pisati tekst na temelju informacija iz tablica/shema
 • koristiti se odgovarajućim stručnim nazivljem i frazama
 • pismeno formulirati sažetak teksta, argumente i definicije
 • parafrazirati pojedine dijelove teksta
 • prevesti jednostavniji stručni tekst s njemačkog na hrvatski jezik

 

Sadržaj predmeta
 • Die sieben Weltwunder des Altertums
 • Die Weltwunder von heute
 • Natürliche Bausteine
 • Stonehenge
 • Höher und höher – der Wettlauf in den Himmel
 • Tunnel
 • Wunderstoff Lehm

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
prisutnost na vježbama (najmanje 70% satnice)
povremeni zadatci i prijevodi, ali oni nisu obvezni nego za dodatne bodove

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja 1
   

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom semestra se polažu dva (2) kolokvija i srednja ocjena iz kolokvija je ocjena iz ispita; jedan kolokvij student mo#e zamijeniti izradom i izlaganjem seminarskog rada. Ukoliko student ne zadovolji (dobije negativnu ocjenu) ili pak nije zadovoljan ocjenom iz kolokvija, može/mora pristupiti ispitu za vrijeme ispitnih rokova. Usmenom ispitu pristupaju samo studenti koji odgovaraju za ocjenu izvrstan ili ukoliko žele veću ocjenu od pismenog.
Svaki kolokvij donosi 45 bodova, a 10 bodova mogu studenti skupiti rješavajući zadane dodatne zadatke.
Konačna ocjena se definira prema zbroju svih ostvarenih bodova tijekom semestra i to u slijedećim intervalima:
 • dovoljan (2): 44 – 57
 • dobar (3): 58 – 71
 • vrlo dobar (4): 72 – 85
 • izvrstan (5): 86 - 100

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Stefić, Anamarija (2015.) Deutsch im Bauwesen, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Osijek

 • Razni tekstovi s interneta

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ritoša, M. – V. Sekula (1989.) Njemački za građevinare, Škola za strane jezike, Zagreb
 • Tecilazić, Franci (1986.) Deutsch für Studenten der Architektur, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Časopisi iz knjižnice fakulteta:
  • Detail, Institut für Internationale Architektur – Dokumentation
  • Bautechnik, Ernst & Sohn, Berlin
  • Bauingenieur, Springer Verlag, Berlin
  • Bauen mit Holz, editor: Klaus Fritzen, Berlin
  • Beton und Stahlbeton, editor: Konrad Bergmeister i dr., Berlin

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
tekstovi s interneta koje donesem na nastavu 15 15

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • kolokviji /seminar
 • povremeni dodatni zadatci