Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

Prostorno planiranje i uvod u urbanizam (PSS-GRAD)


PROSTORNO PLANIRANJE I UVOD U URBANIZAM Oznaka: 2.01–110
Nositelj izv.prof.dr.sc. DINA STOBER, dipl.ing.arh.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s terminologijom prostornog planiranja i urbanizma i analitički predstaviti povijesni razvoj naselja. Studentima se kontinuirano razlaže multidisciplinarni pristup u prostornom planiranju i pripadajući komparativni procesi. Kroz pregled i analizu elemenata u prostoru i pregled zakonodavnog okvira studenti spoznaju načela za oblikovanje i izradu prostornih planova.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati i razumijevati različite razina prostornih dokumenata i planova razvoja prostora.
 • Poznavati i razlikovati uloge različitih disciplina i subjekata odlučivanja u procesu izrade prostornih dokumenata.
 • Povezivati znanja iz građevinskih i arhitektonsko-urbanističkih predmeta za analizu planskih i urbanističkih dokumenata.
 • Identificirati i interpretirati stanja u urbanom prostoru.
 • Kritički vrednovati uređenja urbanih prostora.

 

Sadržaj predmeta
Uvod. Planiranje uopće, prostorno planiranje, vrste prostornih planova. Strategija prostornog razvitka Republike Hrvatske. Idejna urbanistička rješenja. Urbanistički natječaji. Postupak izrade, sastavni dijelovi i procedura donošenje planova. Razvoj naselja od prapovijesti do danas. Gradovi i regije: Uloga gradova u prostoru, utjecajne zone gradova i strukturiranje urbane površine. Zakonska regulativa prostornog planiranja i uređenja prostora. Revitalizacija urbanih dijelova. Elementi urbane ekologije.Osnovni pojmovi uređenja urbanog prostora i urbanizacije.Povijesni pregled razvoja urbanih i javnih prostora. Kartografske osnove urbanističkih dokumenata. Urbanistički, pravni i ekonomski instrumenti urbanističkog planiranja. Faze urbanističkog planiranja. Korisnici i namjena prostora. Javni prostor u gradu i percepcija urbanog prostora pojam. Novi trendovi u promjenama hrvatskih i svjetskih urbanih središta.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
A) Ocjenjivanje tijekom nastave:
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu:
Pismeno vrednovanje pojedinačnog rada

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 153/13
 • Marinović-Uzelac: Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb, 2001.
 • Prinz D.: Urbanističko planiranje, Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
 • Uređenje građevnog zemljišta, analiza inozemnih propisa – prilozi za moguće oblikovanje hrvatskih propisa, 2000, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mumford L.: Grad u historiji, Naprijed – Zagreb
 • Milić B. Razvoj grada kroz stoljeća I, II, III; Školska knjiga, Zagreb

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 dostupno na internetu 13
Marinović-Uzelac: Naselja, gradovi, prostori 2 13
Prinz D.: Urbanističko planiranje, Tehnička knjiga, Zagreb, 2006 2 13
Uređenje građevnog zemljišta, analiza inozemnih propisa – prilozi za moguće oblikovanje hrvatskih propisa, 2000, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb dostupno na internetu 13

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • Evidencija pohađanja nastave.
 • Bodovanje temeljeno na kriterijima za kolokvije i pismeni ispit.Samoevaluacija i studentska anketa.

Rezultati 2. kolokvij

Datum objave: 11.06.2019.

Opširnije

2. kolokvij

Datum objave: 04.06.2019.

Opširnije

1. kolokvij

Datum objave: 22.05.2019.

Opširnije