Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura I (PSS-GRAD)


TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA IOznaka: 5.07-101
Nositelj ŽELJKA VUKIĆ, viši predavač
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 0 + 30 + 0
ECTS 1,0

 

Ciljevi predmeta
Zadovoljiti biološku potrebu za kretanjem, Stvoriti naviku za zdravim načinom života, Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika, postizanje određene razine motoričkih dostignuća, poboljšanje stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Osposobiti studente i studentice da vrše procijenu antropometrijskih karaktristike i psihomotoričkih dimenzija.

 

Sadržaj predmeta
Kineziologija, Tjelesna i zdravstvena kultura, Kineziološka rekreacija, Pojam športa i metodika športskog treninga, Kineziterapija, Predmet istraživanja i struktura kineziologije, Struktura antropološkog prostora, Zdravstveni status i preventiva, Funkcija disajnog sustava, Funkcija kardiovaskulatornog sustava, Procjena funkcionalnih sposobnosti i mjerni instrumenti, Procjena motoričkih sposobnosti i mjerni instrumenti, Procjena morfoloških karakteristika i mjerni instrumenti, Radna sposobnost i načini procjene, Procjena držanja tijela,

 

Vrste izvođenja nastave
  predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
X ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave, sudjelovanje u sportskim natjecanjima. Oslobođeni temeljem liječničke potvrde pišu seminarski rad.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Osijek, 1999.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Mraković, M.: Uvod u sistematsku kineziologiju, Zagreb, 1997.
  • Mišigoj-Duraković, M. et al.: Morfološka antropometrija u športu, Zagreb, 1995.
  • Milanović, D.: Dijagnostika u sportu, Rovinj, 1996.
  • Andrijašević, M.: Sportska rekreacija u mjestu rada i stanovanja, Zagreb, 1996.
  • Pečina M. i Heimer, S.: Športska medicina, Zagreb, 1993.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Vukić, Ž. Željka Vukić, S. Jančić: Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Osijek, 1999. Uvijek dostupan na web stranici profesora  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Procjena i ocjena inicijalnog stanja. Procjena neposrednih i kumulativnih efekata transformacijskog procesa