Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Uvod u graditeljstvo (PSS-GRAD)


UVOD U GRADITELJSTVOOznaka: 2.01–103
Nositelj Izv.prof.dr.sc. SANJA LONČAR-VICKOVIĆ
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 0 + 15
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s temeljnim graditeljskim pojmovima, oblicima i elementima konstrukcija kroz pregled svjetske, hrvatske i lokalne povijesti graditeljstva.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
  • Nabrojati i opisati temeljne pojmove, oblike i elemente građevinskih konstrukcija.
  • Nabrojati osnovne faze u povijesnom razvoju graditeljstva.
  • Opisati značajke svake povijesne faze razvoja graditeljstva.
  • Nabrojati i prepoznati najznačajnije primjere zgrada i graditelja svake povijesne faze u Hrvatskoj i svijetu.
  • Prezentirati faze razvoja, odabrane građevine i graditelje grada Osijeka.

 

Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi u graditeljstvu. Temeljni oblici i teme u graditeljstvu. Upoznavanje povijesti graditeljstva Osijeka; urbanistički razvoj te pregled najznačajnijih građevina i graditelja. Graditeljstvo u pretpovijesti. Prvi sačuvani graditeljski artefakti. Egipat; ideološke pretpostavke, razdoblja, urbanizam, tipovi zgrada, najznačajniji primjeri kompleksa i građevina, graditeljske specifičnosti. Grčka; razvoj civilizacije, urbanizam, grčki hram, odnos javne i stambene arhitekture, graditelji i njihova djela. Rim; povijesni pregled, urbanizam, tipologija, novi materijali i konstrukcije, graditelji, najznačajnije građevine, rimsko graditeljstvo u Hrvatskoj. Graditeljstvo ranog kršćanstva; razdoblje, lokacije, graditeljski oblici, najznačajnije građevine u Europi i Hrvatskoj. Romanika; rasprostranjenost, tipologija, najznačajniji europski i hrvatski primjeri. Gotika; vremensko i zemljopisno određenje, tipologija, gotička katedrala, najznačajniji primjeri u Europi i Hrvatskoj. Renesansa; razdoblje, rasprostranjenost, ideološke pretpostavke, tipologija, najznačajnije građevine na tlu Europe i Hrvatske. Barok, manirizam, rokoko; razdoblje, tipologija, oblici, barok u Europi, barok u Hrvatskoj, osječka Tvrđa. Klasicizam; vremenske i zemljopisne odrednice, najznačajniji graditelji i građevine, klasicizam u Osijeku i Hrvatskoj. Secesija; razdoblje, oblici, materijali, graditeljski primjeri u svijetu i Hrvatskoj, osječka secesija. Moderna; ideološke pretpostavke, utemeljitelji, razvoj, graditelji moderne, značajne građevine, moderna u Hrvatskoj i Osijeku. Recentna arhitektura; graditelji i građevine.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada seminarskog rada

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Seminarski rad 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjenjivanje tijekom nastave:
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izlaganja seminarskog rada:
Istraživačke vještine, učinkovita suradnja u projektnom timu, primjena stečenih znanja

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Janson, H.W.; Janson, A.F. Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Mažuran, I. Srednjovjekovni i turski Osijek, Školska knjiga, Osijek 1994.
  • Müller, W.; Vogel, G. Atlas arhitekture, Golden marketing, Zagreb 1999.
  • Secesija slobodnog i kraljevskog grada Osijeka, Zavod za znastveni i umjetnički rad HAZU, Osijek 2001.
  • Vitruvije: Deset knjiga o arhitekturi, Golden marketing, Zagreb 1999.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Janson, H.W.; Janson, A.F. Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2003. 3 32