Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Mehanika (RAZ)


MEHANIKA
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ALEKSANDAR JURIĆ, dipl.ing.građ. 
Asistenti

Kristina Jeleč, mag.ing.aedif

DOMAGOJ TRAJBER, mag.ing.aedif.

Studijski program Razlikovna godina
Status predmeta Obvezni
Semestar I
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 30 + 0
ECTS 6,0 

 

 

Ciljevi predmeta
Ovladati osnovnim definicijama, veličinama i metodama rješavanja zadaća u posebnim poglavljima statike te kinematici i dinamici. Steći teorijska i praktička znanja o ponašanju i postupcima proračuna nekih statičkih zadaća, kao i kinematskih i dinamičkih zadaća s jednim stupnjem slobode. Prepoznati konkretnu statičku, kinematsku ili dinamičku zadaću, po potrebi je skicirati i primijeniti odgovarajuću metodu rješavanja. Kvalitetno se pripremiti za nadolazeće temeljne i stručne predmete. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Imati završen Preddiplomski stručni studij građevinarstva. Dobro poznavati vektorski račun, diferencijalni i integralni račun, trigonometriju te elemente fizike i nacrtne geometrije. Poznavati statiku točke, tijela i konstrukcijskih sustava.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • Odrediti sile u osloncima i presjecima kao i geometriju poligonalnih i paraboličnih lančanica
 • Primijeniti načelo virtualnog rada na određivanje sila u osloncima te u presjecima konstrukcijskih sustava..
 • Odrediti aktivne i pasivne sile odgovora kao i koeficijente trenja kod zadaća trenja kotrljanja i užeta.
 • Definirati i objasniti osnovne teoreme u kinematici i dinamici, pojam položaja, prijeđenog puta, brzine i ubrzanja za pravocrtno i krivocrtno gibanje kao i diferencijalne i integralne veze.
 • Odrediti ukupne kinematske veličine kao i komponente kod složenog gibanja točke, grafički i vektorski.
 • Za složeno gibanje tijela, kinematskog para i lanca odrediti kinematske veličine grafički, vektorski te pomoću plana pomaka.
 • Odrediti kinematske i dinamičke veličine jednom od metoda izračuna za dinamiku točke ili tijela.
 • Izračunati brzine kod direktnog i kosog centričnog sudara.

 

Sadržaj predmeta
Proračun lančanica, (ad.a.). Virtualni rad, (ad.b.). Trenje, (ad.c.). Osnovne kinematske definicije i veličine, (ad.d.). Kinematika točke, (ad. d. i e.). Kinematika krutog tijela i kinematika jednostavnih konstrukcijskih sustava s jednim stupnjem slobode, (ad. f.). Dinamika (kinetika) materijalne točke, (ad g.). Dinamika krutog tijela, (ad g.). Teorija sudara, (ad h.). 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave predavanja i vježbi, polaganje ispita. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5 
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Završna provjera znanja 3,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Studenti ispit polažu kroz pismeni i usmeni ispit. Položen pismeni ispit je s najmanje 40%, a ocjene pismenog ispita vrijede kao: 40-49% uvjet za usmeni, 50-59% - dovoljan (2), 60-74% - dobar (3), 75-89% - vrlo dobar (4), 90-100% - izvrstan (5). Uz uvjet da je ocjena usmenog ispita pozitivna, konačna ocjena je prosječna ocjena pismenog i usmenog ispita. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mehanika I – Statika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2006. - Sveučilišni udžbenik.
 • Mehanika II – Kinematika i dinamika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2007. - Sveučilišni udžbenik.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Grafomehanika – primjena u statici i kinematici, A. Jurić, Đ. Matošević, J. Zovkić, GF Osijek, 2007.
 • Statics - F.P. Beer, E.R. Johnston, Jr., McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1988.;
 • Statics - J.L. Meriam, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1975.;
 • Mehanika I, Ž. Nikolić, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu, Split 2009.
 • Tehnička mehanika I – statika, A. Kiričenko, IGH, Zagreb, 1990.
 • Dinamics - F.P. Beer, E.R. Johnston, Jr., McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1988.;
 • Dinamics - J.L. Meriam, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1975.;
 • Tehnička mehanika III – dinamika, A. Kiričenko, PBI, Zagreb, 1996.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Mehanika I – Statika  13   
Mehanika II – Kinematika i dinamika  10   
     
     
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija