Stručni diplomski studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Tehnička mehanika III (SPEC-DIPL)


TEHNIČKA MEHANIKA III Oznaka: I-03
Nositelj Izv.prof.dr.sc. ALEKSANDAR JURIĆ
Izv.prof.dr.sc. MIRJANA BOŠNJAK-KLEČINA
Asistenti  
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Osposobiti studenta metodama i vještinama rješavanja posebnih zadaća iz statike i otpornosti materijala. Razviti kod studenta sposobnost samostalnog zaključivanja i rješavanja praktičnih problema.

 

Uvjeti za upis predmeta
Ulazne kompetencije: Imati završen Preddiplomski stručni studij građevinarstva ili Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva. Poznavati i primijeniti uvjete ravnoteže na jednostavne konstrukcijske sustave.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

 • Prepoznati posebnu zadaću trenja klizanja kao i trenje kotrljanja te trenje užeta, po potrebi je skicirati te odrediti aktivne i pasivne sile odgovora kao i koeficijente trenja.
 • Odrediti sile u osloncima i presjecima kao i geometriju poligonalnih i paraboličnih lančanica.
 • Odrediti sile u osloncima i nacrtati dijagrame unutrašnjih sila za složene konstrukcijske sustave i opterećenja.
 • Skicirati i izračunati opterećenja kod hidrostatskog tlaka i izračunati reakcije te nacrtati dijagrame unutrašnjih sila.
 • Odrediti reakcije i/ili moment iznad oslonca metodom sila za statički neodređen sustav.
 • Identificirati i analizirati složena stanja naprezanja i deformacija u konstrukciji.
 • Analizirati/usporediti stanje naprezanja i deformacija u konstrukciji po teoriji elastičnosti i teoriji plastičnosti.

 

Sadržaj predmeta
 • Statika konstrukcijskih sustava i opterećenja, (gerberova greda, okvirni nosači, sastavljeni kostrukcijski sustavi, analiza opterećenja koloture, prikaz prijenosa opterećenja na oslonce, promjena konstrukcijskog sustava tijekom građenja),
 • Analiza opterećenja i unutarnjih sila kod krovnih konstrukcija (stolica, visulja, rešetkaste konstrukcije).
 • Trenje (posebna poglavlja trenja klizanja, stabilnost na prevrtanje, podupiranje, trenje kotrljanja, trenje užeta),
 • Analiza opterećenja i unutarnjih sila kod hidrostatskog tlaka,
 • Primjena i proračun lančanica (analiza opterećenja i unutarnjih sila, prikaz prijenosa opterećenja na oslonce),
 • Kontinuirani nosači (analiza opterećenja i unutarnjih sila, promjene unutarnjih sila uslijed slijeganja oslonaca).
 • Analiza višeosnog stanja naprezanja i deformacija – jednadžbe transformacija,
 • Složena stanja naprezanja,
 • Teorije čvrstoća,
 • Osnove teorije plastičnosti

 

Vrste izvođenja nastave
x predavanja
  seminari i radionice
x vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
x samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave predavanja i vježbi, predan uredan i točan samostalni program, polaganje ispita.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5 
Kontinuirana provjera znanja 3,0 
Samostalni program 0,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Student ispit polaže kroz pismeni i usmeni ispit. Položen pismeni ispit je s najmanje 40%, 40-49,9% - uvjet za usmeni,  50-59,9% - dovoljan (2), 60-74% - dobar (3), 75-89% - vrlo dobar (4), 90-100% - izvrstan (5). Uz uvjet da je ocjena usmenog ispita pozitivna, konačna ocjena je prosječna ocjena pismenog i usmenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Mehanika I – Statika, A. Jurić, Građevinski fakultet Osijek, 2006.
 • Šimić, V.: Otpornost materijala Ii II, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Grafomehanika – primjena u kinematici i dinamici, A. Jurić, Đ. Matošević, J. Zovkić, GF Osijek, 2007.
 • Statics - F.P. Beer, E.R. Johnston, Jr., McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1988.
 • Konstruktivni elementi zgrada, Đ. Peulić, Croatiaknjiga, Zagreb, 2002.
 • Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći I i II Tehnička knjiga i Golden marketing, 1994.
 • Brnić, J., Turkalj, G.: Nauka o čvrstoći I i II, Teh.fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004.
 • Timošenko, S.: Otpornost materijala I i II, Građevinska knjiga, Beograd 1965.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Jurić, A(2006):Mehanika I – Statika 13   

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija