Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Ugovori u graditeljstvu (SPEC-DIPL)


UGOVORI U GRADITELJSTVUOznaka: III-05
Nositelj Izv.prof.dr.sc. HRVOJE KRSTIĆ, dipl.ing.građ.
Asistenti  
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 3,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati zakone vezane uz građevnu regulativu. Prepoznati i definirati ulogu sudionika u gradnji. Definirati i analizirati izradu natječajne dokumentacije i izradu ponuda u ugovorima u graditeljstvu. Analizirati ugovornu strukturu projekata.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema dodatnih uvjeta

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Razlikovati ugovore u graditeljstvu.
 • Analizirati ugovore u graditeljstvu.
 • Demonstrirati izradu Ugovora o građenju.
 • Demonstrirati izradu Ugovora o savjetodavnim uslugama.
 • Demonstrirati izradu Ugovora o isporuci i montaži opreme.
 • Analizirati način rješavanja sporova.

 

Sadržaj predmeta
Izvori prava za ugovore u graditeljstvu, Zakon o obveznim odnosima, Postupak ustupanja ugovora, javna nabava, pregovaranje, sklapanje ugovora Predugovori, podugovori, ugovorno povezivanje partnera, Ugovorna dokumentacija, upravljanje ugovorima, Opći uvjeti ugovora, FIDIC, terminologija, Vrste ugovora u graditeljstvu, Ugovori o građenju, Ugovori o savjetodavnim uslugama (projektiranje, nadzor, studije), Ugovori o isporuci i montaži opreme, Ugovori s odredbom “ključ u ruke”, Ugovori o javno privatnom partnerstvu, Pojedini ugovorni pravni instituti: cijena, rok, obračun i plaćanje, jamstva i garancije, viša sila, Ugovorna kazna, Rješavanje sporova.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2
Seminarski rad 0,33 
Pismeni ispit 0,47*
Usmeni ispit 0,20* 
Kontinuirana provjera znanja 0,67
Praktični rad 3% 
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave
- pohađanje nastave, seminarski rad, kolokvij prema tablici:
AKTIVNOST AKTIVNOST STUDENTA BODOVI RASPON % ocjene
Prisustvo na nastavi (vježbe i predavanja)
 • 91% i više
 • 70% - 90%
 • Manje od 70%
 • 10
 • 5
 • 0
0-10 8%
Seminarski rad
 • Predan na vrijeme, točan
 • Predan na vrijeme, uočene manje pogreške
 • Predan na vrijeme, uočene veće pogreške
 • Program nije predan
 • 20
 • 15
 • 10
 • 0
0-20 15%
Kolokviji
 • Kolokvij 1
 • Kolokvij 2
 • 0-50
 • 0-50
0-100 77%
UKUPNO 0-130 0-100%
 
b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu
- pismeno i usmeno prema skali:
% Broj bodova Ocjena
0-20 0-25 Izgubljeno pravo na potpis
21-59 26-76 Nedovoljan (1)
60-69 77-89 Dovoljan (2)
70-79 90-102 Dobar (3)
80-89 103-115 Vrlo dobar (4)
90-100 116-130 Izvrstan (5)

 Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je uspješno položen pismeni dio ispita (min. 59%).

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o prostornom uređenju
 • Zakon o javnoj nabavi
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Branko Vukmir, Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera, RRIF, Zagreb, 2009. godine

 

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zakon o gradnji
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o obveznim odnosima
Neograničeno (dostupno u Narodnim novinama) 20
Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera 1 20

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kontinuirano praćenje stečenih znanja i vještina kontrolom izrade seminarskih radova te provedba kolokvija, pismenog i usmenog ispita.