Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Ekonomika građenja (STR-R)


EKONOMIKA GRAĐENJA Oznaka: S–305
Nositelj izv.prof.dr.sc. Ivana Šandrk Nukić
Asistenti -
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 10 + 5
ECTS 4,0

 

Ciljevi predmeta
Osposobiti buduće inženjere da razumiju planiranje, upravljanje i kontrolu troškova kako bi mogli kompetentno donositi poslovne odluke.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Razumjeti posebnost građevinarstva u smislu pojedinačnog karaktera građevinske proizvodnje, nepokretnosti građevinskih objekata kao rezultata rada, dužine proizvodnog procesa, upotrebe velikih količina materijala i sezonskog karaktera građevinske proizvodnje.
 • Razlikovati obrtna od stalnih sredstava.
 • Slijediti zakonitosti proizvodne funkcije.
 • Razumjeti elemente o kojima ovise troškovi kao i različite vrste troškova.
 • Koristiti kalkulaciju cijena.
 • Analizirati poslovni rezultat i načela uspješnosti poslovanja.
 • Predvidjeti ocjenu investicijskih projekata kroz izradu investicijske studije i primjenu različitih metoda ocjene opravdanosti investicije.
 • Identificirati najvažnije poslovne funkcije i njihovu ulogu.

 

Sadržaj predmeta
Inženjerska ekonomija u sustavu ekonomike. Osobitosti područja građevinarstva i organizacije građevinskog poslovanja. Gradevinski učinci. Osnove financijskog računa: vremenska vrijednost novca, koeficijent obrtanja. Sredstva poduzeća i njihov tijek u proizvodnom procesu. Troškovi u poslovnim sustavima: vrste troškova, utrošci i troškovi, otpisivanje vrijednosti osnovnih sredstava, kapacitet, kretanje troškova u odnosu na promjene stupnjeva iskorištenja kapaciteta, kretanje troškova i kritične točke u kretanju troškova, praćenje i računovodstveno razvrstavanje troškova. Račun dobiti i gubitka u poslovanju. Raščlamba odnosa: stvaranje učinaka-tržište-prihod-cijena-troškovi-dobit. Struktura cijene koštanja i prodajne cijene učinka. Pojam i metode kalkulacije. Mjerila uspješnosti poslovanja. Uvod u menadžment: osnove menadžmenta, strateški menadžment, optimiranje poslovnih rezultata, upravljanje kvalitetom i jamstvo kvalitete (ISO 9000) – temeljni pomovi, organizacijska kultura. Međuovisnost filozofije o cjelovitom upravljanju kvalitetom (TQM) i organizacije koja uči u podizanju nivoa organizacijske kulture. Računalne mreže i građevinsko poslovanje.

 

Vrste izvođenja nastave
x predavanja
x seminari i radionice
x vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
prisutnost na predavanjima: tolerira se izostanak do 25% satnice
prisutnost na seminarima: tolerira se izostanak do 25% satnice
pozitivno ocijenjen i prezentiran seminarski rad koji je dostavljen e-mailom

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
Aktivnost u nastavi 0,4
Seminarski rad 0,9
Pismeni ispit 0,9
Usmeni ispit 0,2
Istraživanje 0,1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
1. Kolokviji
Tijekom semestra predviđena su dva (2) kolokvija. Kolokviji se održavaju nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan datum oba kolokvija određuje se početkom semestra. Kolokviji se polažu pismeno. Kolokvij se smatra položenim ukoliko je student ostvario 50% ili više točnih odgovora. Uvjet za pristupanje drugom kolokviju jest činjenica da je student pisao prvi kolokvij, bez obzira na ostvaren rezultat. Ovisno o pitanju, studenti odgovaraju na pitanja samostalnim upisivanjem odgovora na pitanje, zaokruživanjem ponuđenih odgovora, izračunom ili nadopunjavanjem napisanih tvrdnji. Kod pitanja sa zaokruživanjem odgovora moguće je da je točno više od jednog ponuđenog odgovora. 
2. Nužni uvjeti za oslobađanje od ispita i upis ocjene
Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita su:
 • ispunjene gore navedene Obveze studenata
 • položena oba kolokvija
Ukoliko student zadovoljava oba nužna uvjeta može biti oslobođen polaganja ispita i dobiti konačnu ocjenu ukoliko prijavi ispit na prvom ispitnom roku. U tom slučaju konačna ocjena izračunava se kako slijedi:
 • 1. kolokvij - do 15 bodova,
 • 2. kolokvij - do 15 bodova,
 • prezentiran seminarski rad - do 10 bodova,
 • prisutnost predavanjima i vježbama - do 5 bodova
       Ukupno - do 45 bodova Ocjene:
 • dovoljan (2): 50 - 62 %
 • dobar (3): 63 - 77 %
 • vrlo dobar (4): 78 - 87 %
 • izvrstan (5): 88 - 100 %
Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocjenom, može na prvom ispitnom roku odgovarati za veću ocjenu, dakle pristupiti samo usmenom ispitu. Alternativno, može prijaviti i polagati ispit na bilo kojem ispitnom roku i time zanemariti svoj uspjeh sa kolokvija.
3. Ispit
Ispit polažu svi studenti koji nisu ostvarili oslobađanje od ispita i upis ocjene na kraju semestra, a zadovoljili su uvjete za potpis. Ispit je pismeni, osim na zahtjev studenata koji bi željeli polagati usmeno. Konačna ocjena ovisi samo o rezultatu ostvarenom na ispitu, prema sljedećoj skali:
 • dovoljan (2): 50% - 62%
 • dobar (3): 63% - 77%
 • vrlo dobar (4): 78% - 87%
 • izvrstan (5): 88% - 100%
Na usmenom ispitu ocjena je stvar procjene predmetne nastavnice, temeljem iskazanog znanja studenta.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Medanić, B.: Management u građevinarstvu, Građevinski fakultet, Osijek, Zagreb, Split i Rijeka, 1997.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Vajić i sur.: Management i poduzetništvo, Mladost, Zagreb, 1994.
 • Santini: Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, Zagreb, 1999.
 • Blank, L. T.; Tarquin, A. J.: Engineering Economy, McGraw Hill, 1989.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Medanić, B.: Management u građevinarstvu, Građevinski fakultet, Osijek, Zagreb, Split i Rijeka, 1997. 15 32

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.