Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Građevna statika I (PSS-GRAD)


GRAĐEVNA STATIKA I Oznaka: 2.15–106
Nositelj Izv. prof. dr. sc. SILVA LOZANČIĆ, dipl. ing. građ.
Asistenti Izv. prof. dr. sc. TANJA KALMAN ŠIPOŠ, dipl. ing. građ.
Doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif.
Demonstratori

BRUNO BAČUN (GS1 i GS2)

Ponedjeljkom, 14:00 - 16:15 sati, čitaonica, Vladimira Preloga 3

*Potrebno je najaviti se na statika.gfos@gmail.com

Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 25 + 5
ECTS 6,0

 

Ciljevi predmeta
Priprema za predmete koje slijede u obrazovanju; stjecanje znanja o teoretskim pretpostavkama proračuna, metodama proračuna statički određenih sustava, te o svojstvima statički određenih sustava i njihovih dijagrama.

 

Uvjeti za upis predmeta
Usvojeno gradivo iz predmeta: Matematika 1, Matematika 2 i Mehanika 1. Poznavati trigonometriju, diferencijalni račun, osnovne principe mehanike, fizike i vektorskog računa.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon odslušanog predmeta student će moći:
  • Analizirati geometrijsku nepromjenjivost i statičku ne/određenost linijskih sustava(identificirati nosivi sustav)
  • Analizirati osnovna svojstva statički određenih sustava i njihovih dijagrama.
  • Izračunati i skicirati dijagrame unutarnjih sila za bilo koji statički određen sustav.
  • Odrediti numerički računalni model linijskih konstruktivnih sustava.
  • Izračunati I skicirati utjecajne linije jednostavnijih statički određenih sustava.

 

Sadržaj predmeta
Predmet, zadaća i metode građevne statike. Osnovni prinicipi. Klasifikacija konstruktivnih sistema. Geometrijska nepromjenljivost konstruktivnih sistema. Opterećenja. Metode proračuna i svojstva statički određenih sustava: ravni nosači sa zglobovima, rešetkasti nosači; sistemi sastavljeni iz više diskova: trozglobni lukovi i okviri- punostjeni i rešetkasti, konstruktivni sistemi s ojačanjima, poduprte i obješene grede, prostorne rešetkaste konstrukcije. Pokretna opterećenja. Utjecajne linije. Veze između pomaka i deformacijskih veličina.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje predavanja i vježbi
Izrada tri programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,3
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad X
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana provjera znanja 2,7
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Programi 1

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom nastave:
> 49 boda = pism. +usm.ispit
50-54 boda= usmeni ispit
55-64 = dovoljan (2)
65-74 = dobar (3)
75-84 = vrlo dobar(4)
85-100= izvrstan (5)

Na ispitu:
Pismeni ispit: 50 % prolaz
Usmeni ispit:
55-64 % = dovoljan (2)
65-74 %= dobar (3)
75-84 %= vrlo dobar(4)
85-100%= izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • V. Simović: Građevna statika , Građevinski institut, Zagreb, 1988.
  • Ante Mihanović, Boris Trogrlić Građevna statika I. - 1. izd. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2011.
  • Lozančić S., Kalman T., Grubišić M. Nastavni materijali

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • K. Fresl: GS – Bilješke i skice predavanja, http://master.grad.hr/nastava/gs
  • A.Ghali, A.M.Neville and T.G.Brown : "Structural analysis ",Spon press, 2003.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
V. Simović: Građevna statika 15 85
Ante Mihanović, Boris Trogrlić Građevna statika I. 10 85

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
ocjenjivanje programa, kolokvij, zadaće,seminari, računalne vježbe na kompjuterima

 

usmeni ispit iz statike rok 13.06.

Datum objave: 26.06.2019.

OBAVIJEST:

Na zahtjev dijela  studenata usmeni ispit iz statike će se održati 1.7. u 9 h u učionici II.53.

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.

 

Opširnije

usmeni ispit iz statike rok 13.06.

Datum objave: 26.06.2019.

OBAVIJEST:

Na zahtjev dijela  studenata usmeni ispit iz statike će se održati 1.7. u 9 h u učionici II.53.

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.

 

Opširnije

usmeni ispit iz statike rok 13.06.

Datum objave: 26.06.2019.

OBAVIJEST:

Na zahtjev dijela  studenata usmeni ispit iz statike će se održati 1.7. u 9 h u učionici II.53.

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.

 

Opširnije

usmeni ispit iz statike rok 13.06.

Datum objave: 26.06.2019.

OBAVIJEST:

Na zahtjev dijela  studenata usmeni ispit iz statike će se održati 1.7. u 9 h u učionici II.53.

 

Izv.prof.Silva L. dipl.ing.grad.

 

Opširnije

USMENI ISPIT 25.04.2019

Datum objave: 14.02.2019.

Rezultati usmenog dijela ispita iz građevne statike, rok 25.04.2019.

Usmeni dio ispita položili su sljedeći studenti:

Građevna statika II:

JMBAG: 0149221602

 

 Uvid u ispit i upis ocjena je 8.5. 2019. u terminu 9-9.30 h u kabinetu profesorice.

 

Izv.prof.dr.sc.Silva Lozančić

Opširnije

rezultati 2. kolokvija teorija

Datum objave: 08.01.2019.

REZULTATI TEORETSKOG DIJELA 1. I 2. KOLOKVIJA IZ GRAĐEVNE STATIKE II

 

student

1.kol.

2.kol.

1

Andraši Luka

55

51,5

2

Anić Slaven

53

68,5

3

Babić Lora

76

57,5

4

Barišić Marko

63

66

5

Beljan Ružica

14

 

6

Cindrić Branimir

53

58,5

7

Ćosić Lara

60

62

8

Ćurić Anita

40

 

9

Dominković Marijana

44

55,5

10

Dudek Verita

35

 

11

Elez Luka 

 53

78

12

Gradištanac Kristijan

67

43

13

Halgaš Helena

71

60

14

Ivanković Petar 

73

65

15

Jaković Tomislav

71

74,5

16

Jurilj Ante

45

58,5 ?

17

Kekez Marija

57

62,5

18

Kiš Valentina

44

 

19

Kovač Denis

79

54

20

Kralj Patricia

59

58

21

Kvesić Elizabeta

62,5

63

22

Lončar Josip

34

 

23

Lukač Tea

 37

 

24

Marković Sergej

36

 

25

Mendeš Marijan

33

 

26

Mihić Filip

3

 

27

Miličević Sara

39

 

28

Mirosavljević Antonio 

0

 

29

Mišković Helena

49

51,6

30

Nekić Ivan

61

62

31

Pavlović Paula

41

 

32

Popović Matko

51

48

33

Poslončec Romana

58,5

62

34

Potalec Matko

45

 

35

Pušić Ema

1

 

36

Sabolović Antonio

58

60

37

Seletković Filip

50

 

38

Sitar Stjepan

61

35,5

39

Smojver Filip

72

68,5

40

Spajić Andrea

27

 

41

Stjepanović Veronika

62

47,5

42

Taušan Dominik

50

 

43

Tonc Tea

 44

57,5

44

Umiljanović Lucija

48

71

45

Vranjić Josipa

51

72

46

Vučković Ivica

23

 

47

Vujić Antonio

23

 

48

 Zovko Luka

46

54

 

Uvid u kolokvije je moguć u utorak 8.1.2918.u terminu 9-10 h

u kabinetu profesorice.

Opširnije

rezultati 2.kolokvija-teorija

Datum objave: 04.01.2019.

REZULTATI TEORETSKOG DIJELA 1. I 2. KOLOKVIJA IZ GRAĐEVNE STATIKE II

 

student

1.kol.

2.kol.

1

Andraši Luka

55

51,5

2

Anić Slaven

53

68,5

3

Babić Lora

76

57,5

4

Barišić Marko

63

66

5

Beljan Ružica

14

 

6

Cindrić Branimir

53

58,5

7

Ćosić Lara

60

62

8

Ćurić Anita

40

 

9

Dominković Marijana

44

55,5

10

Dudek Verita

35

 

11

Elez Luka 

 53

78

12

Gradištanac Kristijan

67

43

13

Halgaš Helena

71

60

14

Ivanković Petar 

73

65

15

Jaković Tomislav

71

74,5

16

Jurilj Ante

45

58,5 ?

17

Kekez Marija

57

62,5

18

Kiš Valentina

44

 

19

Kovač Denis

79

54

20

Kralj Patricia

59

58

21

Kvesić Elizabeta

62,5

63

22

Lončar Josip

34

 

23

Lukač Tea

 37

 

24

Marković Sergej

36

 

25

Mendeš Marijan

33

 

26

Mihić Filip

3

 

27

Miličević Sara

39

 

28

Mirosavljević Antonio 

0

 

29

Mišković Helena

49

51,6

30

Nekić Ivan

61

62

31

Pavlović Paula

41

 

32

Popović Matko

51

48

33

Poslončec Romana

58,5

62

34

Potalec Matko

45

 

35

Pušić Ema

1

 

36

Sabolović Antonio

58

60

37

Seletković Filip

50

 

38

Sitar Stjepan

61

35,5

39

Smojver Filip

72

68,5

40

Spajić Andrea

27

 

41

Stjepanović Veronika

62

47,5

42

Taušan Dominik

50

 

43

Tonc Tea

 44

57,5

44

Umiljanović Lucija

48

71

45

Vranjić Josipa

51

72

46

Vučković Ivica

23

 

47

Vujić Antonio

23

 

48

 Zovko Luka

46

54

 

Uvid u kolokvije je moguć u utorak 8.1.2918.u terminu 9-10 h

u kabinetu profesorice.

Opširnije

usmeni iz statike-rok 13.12.2018

Datum objave: 14.12.2018.

Usmeni dio ispita iz građevne statike-rok 13.12. položili su slijedeći studenti:

Građevna statika II:

Tomić Matej

Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak 20.12. u III/48.

 

 

                                                                                      Izv.prof.Silva Lozančić, dipl.ing.građ.

Opširnije

REZULTATI 1. KOLOKVIJA-TEORETSKI DIO

Datum objave: 13.11.2018.

    REZULTATI TEORETSKOG DIJELA 1. KOLOKVIJA IZ GRAĐEVNE STATIKE II  
    ŠK.GOD. 20018/19            
   STUDENT    BODOVI            
1 Andraši Luka 55            
2 Anić Slaven 53            
3 Babić Lora 76            
4 Barišić Marko 63            
5 Beljan Ružica 14            
6 Cindrić Branimir 53            
7 Ćosić Lara 60            
8 Ćurić Anita 40            
9 Dominković Marijana 44            
10 Dudek Verita 35            
11 Elez Luka    53            
12 Gradištanac Kristijan 67            
13 Halgaš Helena 71            
14 Ivanković Petar  73            
15 Jaković Tomislav 71            
16 Jurilj Ante 45            
17 Kekez Marija 57            
18 Kiš Valentina 44            
19 Kovač Denis 79            
20 Kralj Patricia 59            
21 Kvesić Elizabeta 62,5            
22 Lončar Josip 34            
23 Lukač Tea   37            
24 Marković Sergej 36            
25 Mendeš marijan 33            
26 Mihić Filip 3            
27 Miličević Sara 39            
28 Mirosavljević Antonio  0            
29 Mišković Helena 49            
30 Nekić Ivan 61            
31 Pavlović Paula 41            
32 Popović Matko 51            
33 Poslončec Romana 58,5            
34 Potalec Matko 45            
35 Pušić Ema 1            
36 Sabolović Antonio 58            
37 Seletković Filip 50            
38 Sitar Stjepan 61            
39 Smojver Filip 72            
40 Spajić Andrea 27            
41 Stjepanović Veronika 62            
42 Taušan Dominik 50            
43 Tonc Tea   44            
44 Umiljanović Lucija 48            
45 Vranjić Josipa 51            
46 Vučković Ivica 23            
47 Vujić Antonio 23            
48  Zovko Luka 46            
                   
                   
     

 Uvid u kolokvije je moguć u srijedu 13.11.u terminu 9-10 h

u kabinetu profesorice.

           
                   
                   
                   
Opširnije

rezultati usmenog ispita rok 14.09.

Datum objave: 24.09.2018.

Usmeni dio ispita iz predmeta građevna statika položili su:

Građevna statika I:

Marijana Dominković

Građevna statika II:

Ana Jukić

 

Upis ocjena i uvid u ispit je 25.09.2018. u 9 h u kabinetu profesorice.

 

Izv.prof. dr.sc.Silva Lozančić, d.i.g.

 

Opširnije

usmeni ispit iz građevne statike-odgoda

Datum objave: 20.09.2018.

Usmeni ispit iz građevne statike rok 14.09.2018. umjesto u petak 21.09.2018. održat će se u ponedjeljak 24.09.2018.

u 9 sati  u učionici 02, na zahtjev studenata.

 

                                                                                        Izv.prof.sc. Silva Lozančić, dipl.ing.građ.

Opširnije