Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Upravljanje pripremom građenja (SPEC-DIPL)


UPRAVLJANJE PRIPREMOM GRAĐENJAOznaka: III-04
Nositelj prof.dr.sc. PETAR BRANA
Asistenti  
Studijski program Specijalistički diplomski stručni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 10 + 5
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Samostalno projektiranje organizacije građenja jednostavnih građevina i samostalno izrađivanje mrežnog plana.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema dodatnih uvjeta.

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Analizirati proces gradnje uvažavajući prostorne i vremenske uvjete te troškove.
 • Riješiti zadatak iz organizacije i tehnologije građenja u pripremi gradilišta uvažavajući pozitivnu regulativu (primjerice dimenzioniranje potrebnih resursa za izvršenje zadanog projektnog zadatka).
 • Samostalno voditi pripreme građenja za manja gradilišta.
 • Sudjelovati u timskom radu u fazi pripreme većih gradilišta.
 • Poznavati mrežno planiranje i samostalno izraditi strukturu mreže za srednje složene projekte.

 

Sadržaj predmeta
 • Analiza zadataka: sadržaj dokumetacije, opis stavki, usluga i količina.
 • Plan izvođenja: posebni uvjeti objekta i opći uvjeti okoline.
 • Postavljanje prioriteta i ciljeva: ključna područja, glavne pozicije, očekivane teškoće i rizici, ometajući faktori.
 • Planiranje organizacije građenja: tehnologija, dinamika operacija, logistika, gradilišni prostorni raspored.
 • Planiranje resursa: ABC analiza, veza s tehnologijom i dinamikom operacija.
 • Odabir sredstava za proizvodnju: analiza dinamike, tehnologije i raspoloživih kapaciteta.
 • Izbor optimalne varijante tehnologije: obzirom na zadane rokove i obzirom na zadana sredstva.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programskih zadataka.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5 
Seminarski rad 1,5
Usmeni ispit 1,5 
Terenska nastava 0,5

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena seminarskog rada i postignut rezultat na usmenom ispitu.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Brana, P.: Upravljanje pripremom građenja – autorizirana predavanja
 • Izetbegović, J.; Žerjav, V.: Organizacija građevinske proizvodnje, Zagreb, 2009.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Spranz, D.: Arbeitsvorbereitung im Ingenieurhochbau, Bauwerk, Berlin, 2003.
 • Brechler, W.: Baubetriebslehre, Vieweg, Wiesbaden, 1998.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Upravljanje pripremom građenja neograničeno 28 
Organizacija građevinske proizvodnje 2 28

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.