Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Gospodarske ceste


CESTOVNA ČVORIŠTA Oznaka: 2.05–xy
Nositelj prof.dr.sc. Sanja Dimter
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 0 + 0
ECTS 2,0

 

Ciljevi predmeta
Cilj  predmeta je upoznati studente s posebnostima geometrije i projektiranja gospodarskih cesta, njihovim  konstruktivnim elementima i prometnom opterećenju te kolničkim konstrukcijama.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Student će biti sposoban:

  • nabrojati i opisati vrste gospodarskih cesta
  • objasniti osnovna načela odvijanja prometa i vrste prometnog opterećenja na gospodarskim cestama
  • definirati i opisati konstruktivne elemente gospodarskih cesta
  • izabrati kolničku konstrukciju gospodarske ceste

 

Sadržaj predmeta
Uvod i podjela gospodarskih cesta. Prometno opterećenje na gospodarskim cestama. Prostorno planiranje i projektiranje gospodarskih cesta.  Horizontalni i vertikalni konstruktivni elementi gospodarskih cesta. Elementi poprečnog presjeka. Mimoilaznice i okretnice. Donji i gornji ustroj gospodarskih cesta.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,5 
Pismeni ispit 0,5
Seminarski rad 1,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog dijela, pitanja na pismenom dijelu ispita su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja. Max broj bodova na pismenom ispitu iznosi 100.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:

Bodovi                     ocjena

do 55                      nedovoljan

55-65                      dovoljan

65-75                      dobar

75-85                      vrlo dobar

85 i više                   izvrstan

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Šikić, D. i drugi (1989): Tehnički uvjeti za gospodarske ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb
  • Korlaet, Ž., Dragčević, V. (2018): Projektiranje i građenje cesta, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, IGH d.d. knjige II i III, 2001.
  • Pičman, D. (2007): Šumske prometnice, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Šikić, D. i drugi (1989): Tehnički uvjeti za gospodarske ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, 6 21
Korlaet, Ž., Dragčević, V. (2018): “PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 20  21 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:

-  rezultata analize uspješnosti polaganja ispita (prolaznost na kolokvijima i ispitu)

-  rezultata analize pohađanja predavanja

-  rezultata analize studentske ankete