Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidrogeologija


HIDROGEOLOGIJA Oznaka:
Nositelj doc.dr.sc Maja Oštrić dipl.ing.građ
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta Izborni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Oblici izvođenja nastave
Predavanja Auditorne vježbe Eksperimentalne vježbe Seminarski rad
+ - +

 

Cilj i svrha predmeta
Buduće graditelje upoznati s raspoloživim metodama i postupcima hidrogeoloških istraživanja i načinom izrade hidrogeoloških podloga, kao osnove za različita modeliranja i složene proračune za potrebe različitih graditeljskih pothvata. Treba pokazati da voda, iako je osnovni agens i pokretač života, u graditeljskoj praksi izaziva brojne probleme. Kolegij će omogućiti osnovna znanja o mehanizmu punjenja tla vodom i njenim kretanjem u tlu te objasniti interakciju između oborina i stanja pornih pritisaka za potrebe: istraživanja i sanacija klizišta, geotehnike prometnih građevina, izgradnje hidrotehničkih objekata, urbanizacije prostora (geotehnička i seizmička mikrozonacija), eksploatacije i zaštite rezervi i kakvoće podzemnih voda, ... Pri tome, kroz kolegij se ukazuje na kompetencije te primarnu i nezaobilaznu ulogu hidrogeologa - od faze programiranja, preko provedbe i nadzora hidrogeoloških istražnih radova, do sinteze rezultata prikupljenih različitim istraživačkim metodama i postupcima, te kvantificiranja parametara i utjecaja koji će poslužiti praktičnom rješavanju graditeljskih problema. 

 

Sadržaj predmeta
Definicija, uloga i povijest hidrogeologije. Porijeklo podzemne vode. Raspodjela vode u prirodi i hidrološki ciklus. Osnovne vrste stijena. Općenite hidrogeološke značajke stijena. Fizičke karakteristike, rubni uvjeti i tipovi vodonosnika. Poroznost , propustljivost i transmisivnost vodonosnika. Mehanizam punjenja tla vodom. Palmerov postupak određivanja bilance vode u tlu. Ocjena stanja pijezometrijskih nivoa vode i/ili izdašnosti izvora. Slobodni vodonosnici, voda pod tlakom, izvori. Tereni s međuzrnskom i/ili pukotinskom poroznošću, morfološke pojave s dinamikom površinskih i podzemnih voda u kršu. Elastične karakteristike vodonosnika. Određivanje osnovnih hidrogeoloških parametara stijena. Tok vode kroz tla i stijene međuzrnske (Darcy-ev zakon filtracije) i stijene pukotinske poroznosti. Određivanje hidrauličke provodljivosti »in situ« nalijevanjem i crpenjem. Hidraulika vodonosnika i zdenca. Izdašnost zdenca na osnovi podataka testiranja (stacionarno i nestacionarno stanje). Programiranje pokusnog crpenja. Određivanje hidrauličke provodljivosti u laboratoriju. Ostali hidrogeološki parametri vodonosnika. Određivanje stvarne brzine toka podzemne vode. Karakteristika toka podzemne vode s obzirom na stanje u vodonosniku. Hidrodinamičke deformacije vodonosnika (sufozija, kolmatacija, erozija, hidraulički slom). Gospodarenje i bilanca podzemnih voda. Hidrogeološke karte i baze podataka. EGPV (projekt Evidencija i gospodarenje podzemnim vodama Hrvatske). Kakvoća podzemne vode. Kemijski sastojci padalina. Utjecaj tla i biljnog pokrova na sastav podzemne vode. Utjecaj vodonosnika na sastav podzemne vode. Podzemne vode osnovnih hidrogeoloških sredina. Procesi formiranja kemijskog sastava podzemne vode. Prisutnost mikroorganizama u podzemnoj vodi. Fizičke značajke podzemne vode. Istraživanja na podzemnu vodu. Indirektni istražni radovi (postojeće podloge i dokumentacija, daljinska istraživanja, geofizička istraživanja). Direktni istražni radovi. Istražno bušenje. Izvedba vodozahvatnih objekata. Tipovi kaptaža izvora. Kopani zdenci. Kanati. Horizontalni zahvati i bušeni vertikalni zahvati podzemne vode. Vertikalni bušeni zdenci. Ugradnja cjevnog materijala i filtra. Osvajanje i dezinfekcija zdenca. Crpenje podzemne vode. Dreniranje stijena i snižavanje razine podzemne vode za potrebe graditeljstva. Korištenje podzemne vode. Vodoopskrba stanovništva i industrije. Osnovni čimbenici pitke vode. Kondicioniranje podzemne vode. Podzemna voda i hidrotehničke melioracije. Navodnjavanje i odvodnja.Termomineralne i mineralne podzemne vode. Promjena stanja u vodonosniku zbog promjene razine podzemne vode (slijeganje – izdizanje). Dispozicija tekućeg otpada. Čuvanje i uskladištenje podzemne vode. Umjetno obogaćivanje vodonosnika. Zagađivanje podzemne vode (fizičko, mikrobiološko, kemijsko i radiološko). Osnovne vrste i načini zagađivanja podzemnih voda (kod izvedbe vodozahvatnog objekta, zbog neadekvatne konstrukcije i eksploatacije, iz odlagališta komunalnog i industrijskog otpada, induciranom infiltracijom). Ostale mogućnosti zagađivanja podzemne vode. Oblik i trajanje izvora zagađenja. Zaštita podzemne vode. Zaštita izvorišta i crpilišta. Hidrogeološki aspekt zaštite podzemne vode. Modeliranje stanja u vodonosniku. Općenito o modeliranju. Razvoj tehnike i tipovi modeliranja. 

 

Obvezna literatura
  • Pollak, Z. (1995): Hidrogeologija za građevinare. Poslovna knjiga, Zagreb.
  • Ortolan, Ž. (2008): Inženjerska geologija. (dostupno u nastavnim materijalima kolegija)

 

Način polaganja ispita Usmeni: + Pismeni: + Seminarski rad: -
Uvjet za polaganje ispita / potrebna predznanja:
 

Zadatci

Datum objave: 04.05.2022.

Zaboravila sam stavit zadatke koje smo vježbali...odnosi se na predavanje Darcy....

LP
Maja

p04-hidrogeologija-darcy-zadaci-01-04-2022.pdf

Opširnije