Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Hidrotehničke melioracije II


HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE II Oznaka: 2.05–414
Nositelj doc.dr.sc. Tamara Brleković
Asistenti doc.dr.sc. Tamara Brleković
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – H
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS 3,0 

hm-2-2.ppthm-2-2.ppthm-2-3.ppthm-2-4.ppthm-2-1.ppt

 

Ciljevi predmeta
Upoznati metode i načine navodnjavanja, karakteristike njihove primjene i proračuna i mogućnosti zahvaćanja vode 

 

Uvjeti za upis predmeta
Odslušan predmet Hidrotehničke melioracije 1

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  • definirati navodnjavanja i preduvjete provedbe navodnjavanja
  • dimenzionirati sustava navodnjavanja kišenjem
  • dimenzionirati sustav lokaliziranog navodnjavanje
  • odrediti najpogodnije/raspoloživi zahvata vode za navodnjavanje
  • postaviti potrebne građevine
  • predvidjeti utjecaje sustava navodnjavanja na okoliš

 

Sadržaj predmeta
1. Preduvjeti za navodnjavanje - hidrološki, pedološki (2)
2. Metode i načini navodnjavanja (3)
2.1. Lokalizirano navodnjavanje- zahvati vode,, primjena i proračun (5)
2.2. Navodnjavanje kišenjem – zahvati vode, primjena i proračun (7)
2.3. Navodnjavanje infiltracijom – primjena i proračun (9)
2.4. Površinske metode –primjena i proračun (11)
2.5. Održavanje, evaluacija sustava za navodnjavanje i njihov utjecaj na okoliš (15) 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Pohađanje nastave predavanja i vježbi ( min 70%) i točno i na vrijeme predan program. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 0,8 
Aktivnost u nastavi 0,2 
Pismeni ispit 0,5 
Usmeni ispit 0,5 
Projekt
Kontinuirana provjera znanja (1) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Praćenje rada studenata kroz 2 kolokvija kojima se provjerava rad tijekom semestra. Na nastavi vježbi kontinuirano se prati njihov rad i izrada programa po fazama 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Priručnici za hidrotehničke melioracije (1-6), kolo 2, HDON

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • FAO Irrigation and Drainage Paper No, 47, 53, 56, 58, 63

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Priručnici za hidrotehničke melioracije (1-6), kolo 2, HDON  19 (3+1+2+3+3+2+5)  12 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Predani program na kraju semestra pokazuje stupanj usvojenosti gradiva