Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Marketing


MARKETING Oznaka: 5.01–103
Nositelj izv.prof.dr.sc. Ivana Šandrk Nukić
Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – OTM
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 30
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Ovladati pojmom, koncepcijom i svim marketinškim aktivnostima kako bi se, uz tehničko umijeće, moglo u profesionalnoj karijeri uspješno baviti i komercijalnom domenom. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Definirati elemente marketing miksa.
 • Predvidjeti razlike tržišta poslovne potrošnje i tržišta krajnje potrošnje.
 • Istraživati tržište i primijeniti dobivene rezultate u svrhu segmentacije tržišta, određivanja ciljnog tržišta i tržišnog pozicioniranja.
 • Analizirati Porterove elemente konkurentnosti i generičke strategije konkurentnosti.
 • Provoditi marketinšku strategiju.
 • Primijeniti različite modele strateškog planiranja: SWOT analiza, BCG matrica.
 • Koristiti različite načine elektroničkog poslovanja i promocije.

 

Sadržaj predmeta
Uvod u marketing. Analiza okruženja građevinskih tvrtki. Tržište građevinskih proizvoda i usluga. Istraživanje kupaca i tržišna segmentacija. Utvrđivanje elemenata marketing miksa. Organizacija marketing i marketing strategija.
Seminar iz: Analiza marketing okruženja, Istraživanje tržišta, Definiranje tržišnih segmenata, Analiza elemenata marketing miksa, Organizacija marketinga, Marketing plan, Primjeri elektroničkog poslovanja u marketingu. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
  vježbe
  obrazovanje na daljinu
x terenska nastava
x samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata

Obveze studenata su ujedno i uvjeti za potpis:

 • Prisutnost na predavanjima: tolerira se izostanak do 30% satnice
 • Prisutnost na seminarima: tolerira se izostanak do 30% satnice
 • Pozitivno ocijenjen i prezentiran seminarski rad koji je nastavnici dostavljen e-mailom
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima na nastavi (4P, istraživanje tržišta i dr.)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Aktivnost u nastavi 0,5 
Seminarski rad 1,0 
Pismeni ispit 1,0 
Usmeni ispit 0,25 
Istraživanje 0,25 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

1. Kolokviji
Tijekom semestra predviđena su dva (2) kolokvija. Kolokviji se održavaju nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan datum oba kolokvija određuje se početkom semestra. Kolokviji se polažu pismeno. Uvjet za pristupanje drugom kolokviju jest činjenica da je student pisao prvi kolokvij, bez obzira na ostvaren rezultat. Ovisno o pitanju, studenti odgovaraju na pitanja samostalnim upisivanjem odgovora na pitanje, zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili nadopunjavanjem napisanih tvrdnji. Kod pitanja sa zaokruživanjem odgovora moguće je da je točno više od jednog ponuđenog odgovora.  

2. Nužni uvjeti za oslobađanje od ispita i upis ocjene 
Nužni uvjet uz koji student može biti oslobođen pisanja ispita jest da je prikupio najmanje 50 bodova zbrajajući sve bodove koje je ostvario na kolokvijima i kroz ispunjavanje gore navedenih Obveza studenata. U tom slučaju student može dobiti konačnu ocjenu ukoliko prijavi ispit na prvom ispitnom roku, a konačna ocjena izračunava se kako slijedi:

 1. prvi kolokvij - do 25 bodova,
 2. drugi kolokvij - do 25 bodova,
 3. različite aktivnosti na nastavi - ukupno do 50 bodova

      Ukupno - do 100 bodova. 

Ocjene:
Dovoljan (2) ..................... 50 - 62 boda 
Dobar (3) ......................... 63 - 77 bodova 
Vrlo dobar(4) .................... 78 - 87 bodova 
Izvrstan(5) ....................... 88 - 100 bodova 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocjenom, a ispunio je nužne uvjete za oslobađanje od ispita, može na prvom ispitnom roku odgovarati za veću ocjenu, dakle pristupiti samo usmenom ispitu. Alternativno, može prijaviti i polagati ispit na bilo kojem ispitnom roku i time zanemariti sve prikupljene bodove tijekom semestra. 

3. Ispit
Ispit polažu svi studenti koji nisu ostvarili oslobađanje od ispita i upis ocjene na kraju semestra, a zadovoljili su uvjete za potpis. Ispit je pismeni, a konačna ocjena ovisi samo o uspjehu postignutom na ispitu, prema sljedećoj skali:
- dovoljan (2)................................ 50% - 62% 
- dobar (3).................................... 63% - 77% 
- vrlo dobar (4)............................. 78% - 87% 
- izvrstan (5)................................. 88% - 100% 
Alternativno, na vlastiti zahtjev studenti mogu polagati usmeni ispit. U tom slučaju ocjena je stvar procjene predmetne nastavnice, temeljem iskazanog znanja studenta. 

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Karpati, T.: Transparentnost tržišta i marketing etika, HAZU, Osijek, 1992.
 • Kotler, P.: Upravljanje marketingom, Informator, Zagreb, 1988.
 • Marušić, M.; Vranešević, T.: Istraživanje tržišta, ADECO, Zagreb, 2001.
 • Marhold, K.: Bau-Marketing-management, DVP Verlag, Wuppertal, 1992.
 • Lacković, Z.: Marketing u građevinarstvu, Građevinski fakultet, Osijek, 2005.

 

Dopunska literatura 
 • Španjol Marković, Mirela: Moć uvjeravanja
 • Cialdini, Robert: Utjecaj - znanost i praksa
 • Covey, Stephen: Sedam navika uspješnih ljudi
 • Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa: Istraživački spass
 • Medanić, B.: Management u građevinarstvu
 • Rocco, F.: Marketinško upravljanje
 • Senečić, J.: Osnove marketinga

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Transparentnost tržišta  15 
Upravljanje marketingom  15 
Marketing u građevinarstvu  15 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:
 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.