Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Potresni rizik


POTRESNI RIZIK Oznaka: 2.05 – 425
Nositelj

Doc.dr.sc. MARIJANA HADZIMA - NYARKO


Prof.dr.sc. DRAGAN MORIĆ 

Asistenti  
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – K
Status predmeta Izborni
Godina 5.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • stjecanje teorijskih znanja iz područja potresnog rizika: potresne opasnosti, elemenata izloženih riziku i modeliranja funkcija oštetljivosti.
 • osposobiti studente za primjenu stečenih praktičnih znanja o potresnom riziku određenog urbanog područja

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • navesti i objasniti osnovne elemente potresnog rizika
 • objasniti koncept procjene potresne opasnosti
 • definirati metode potresne oštetljivosti
 • analizirati razlike pojedinih metoda za procjenu potresne oštetljivosti
 • objasnitti primjenu pojedinih metoda potresne oštetljivosti
 • opisati metode procjene socijalnih i ekonomskih gubitaka
 • opisati koncept pojedinih postojećih metodologija za procjenu gubitaka zbog potresa

 

Sadržaj predmeta
Uvod u potresni rizik. Osnovni pojmovi. Dijelovi rizika-definicije pojmova
Elementi rizika. Baza podataka o zgradama.
Potresna opasnost; Osnovni koncept procjene potresne opasnosti. Vrste i podjele pristupa potresnoj opasnosti.
Deterministički pristup potresnoj opasnosti; Probabilistički pristup potresnoj opasnosti
Potresna oštetljivost; Metode potresne oštetljivosti
- Kvalitativne i kvantitativne metode potresne oštetljivosti
- Empirijski i analitički pristup potresnoj oštetljivosti
- Empirijski pristup: probabilističke matrice oštećenja; metode indeksa oštećenja; screening metode
- Analitički pristup potresnoj oštetljivosti: analitički izvedene krivulje oštetljivosti; hibridne metode
- Indeksi oštetljivosti
Skala oštećenja
Metode procjena socijalnih gubitaka; Metode procjena ekonomskih gubitaka
Prikaz postojećih metodologija procjena gubitaka zbog potresa 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
UVJETI ZA POTPIS
 • Prisutnost na vježbama i predavanjima: Vježbe su obvezne i izostanak se mora opravdati, dok se na predavanjima izostanak do 30%
 • Pozitivno ocijenjeni seminarski rad

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 1,5 
Usmeni ispit 1,0 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

a) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom nastave - pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad, rad na vježbama

b) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta na završnom ispitu - usmeni ispit 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • ASSESSING AND MANAGING EARTHQUAKE RISK; Carlos Sousa Oliveira, Antoni Roca and Xavier Goula; Published by Springer; P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands; ISBN-13 978-1-4020-3524-1
 • Andrew Coburn, Robin Spence, Earthquake Protection, Seconda Edition, 2002, John Wiley & Sons

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • David J. Dowrick, Earthquake Resistant Design and Risk Reduction, Second Edition, 2009, John Wiley & Sons
 • Handbook of Seismic Risk Analysis and Management of Civil Infrastructure Systems; S Tesfamariam, K Goda; First Edition, 2013, Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
     
     
     
     
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i/ili rezultatom na ispitu.