Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Revitalizacija graditeljskog nasljeđa


REVITALIZACIJA GRADITELJSKOG NASLJEĐA Oznaka: 2.01–107
Nositelj Izv.prof.dr.sc. SANJA LONČAR-VICKOVIĆ 
Asistenti izv.prof.dr.sc. DINA STOBER, dipl.ing.arh. 
Studijski program Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – O
Status predmeta Izborni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 0 + 30
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente sa značajem graditeljske baštine i principima njene zaštite i obnove na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Definirati pojam i značaj graditeljskog nasljeđa.
 • Nabrojati i opisati načine dokumentiranja graditeljske baštine.
 • Razlikovati i opisati vrste i razine zaštite graditeljskog nasljeđa.
 • Nabrojati i interpretirati odabrane primjere obnove graditeljskog nasljeđa u svijetu, Hrvatskoj i u lokalnoj zajednici.
 • Aplicirati teoretska znanja na razini idejnog rješenja revitalizacije odabranog kulturnog dobra.

 

Sadržaj predmeta
Porijeklo i definicija pojma baštine graditeljskog nasljeđa. Uloga baštine u kulturnom i nacionalnom identitetu. Zakon o zaštiti kulturnih dobara. Kategorije zaštite. Pregled zaštićenih cjelina u Hrvatskoj; Dubrovnik, Trogir, Tvrđa. Zaštita graditeljske baštine u Europi i svijetu; primjeri odabranih zaštićenih graditeljskih cjelina. Dokumentiranje baštine; razvoj, metode, primjeri. Standardizacija dokumentacije. Dokumentacija kao dio informacijskog sustava. Tipologija revitalizacije. Faksimil; odrednice, argumentacija, primjeri. Sanacija, adaptacija, rekonstrukcija; stupnjevanje, odrednice, argumentacija, primjeri. Interpolacija; odrednice, pristup, primjeri. Kulturni i arhitektonski krajolik. Baština sela; razvoj i transformacija, zaštita seoskog nasljeđa, primjeri u Hrvatskoj i osječkoj okolici. Urbana baština; povijesni razvoj grada, tipologija, utvrde i utvrđeni gradovi, primjeri. Upravljanje i održava nje graditeljske baštine; primjeri u svijetu i Hrvatskoj. Osijek i Tvrđa; nastanak, razvoj, sadašnje stanje, UNESCO popis, stanje dokumentacije, stanje zaštite, upravljanje, primjeri. Intervencije na rzini idejnog rješenja (arhitektonski snimak, prijedlozi obnove i sanacije) povijesnih zgrada. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi min 70%, aktivno uključivanje u nastavu, izrada seminarskog rada, izrada programskog rada 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 1,5 
Projekt 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

A) Ocjenjivanje tijekom nastave:
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi

B) Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom izlaganja seminarskog i programskog rada:
Istraživačke vještine, učinkovita suradnja u projektnom timu, primjena stečenih znanja, sposobnost samostalnog rada. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Maroević, I. Baštinom u svijet, Rat i baština u prostoru Hrvatske, Konzervatorsko novo iverje, Matica hrvatska, Ogranak Petrinja, 2004.
 • Antolović, J. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, Zagreb : Hadrian, 2009.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Kastner, R.. Altbauten – Beurteilen, Bewerten, Frauenhofer IRB Verlag, Stuttgart 2000.
 • Mažuran, I. Srednjovjekovni i turski Osijek, HAZU, Zavod za Znanstveni rad u Osijeku, Osijek 1994.
 • Plan obnove i revitalizacije, Agencija za obnovu osječke Tvrđe, Osijek 2001.
 • Zbornik radova, 5th International Congress on Restoration of Architectural Heritage, Firenza 2000.
 • Zbornik radova, 2nd International Congress on Studies in Ancient Structures, Istanbul 2001.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Maroević, I. Baštinom u svijet, Rat i baština u prostoru Hrvatske, Konzervatorsko novo iverje, Matica hrvatska, Ogranak Petrinja, 2004.  naručeno 5 kom  35
Antolović, J. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, Zagreb : Hadrian, 2009. naručena 2 kom  35 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evidencija pohađanja nastave. Evaluacija seminara koji studenti izlažu pred kolegama i u kojem tekstualno i grafički prikazuju odabranu temu, primjenjujući istraživačke vještine te sposobnost samostalnog i timskog rada. Evaluacija projekta/ idejnog rješenja u kojem studenti primjenjuju stečena znanja, vještine i stavove na konkretnom primjeru. Mjerenje sposobnosti odgovaranja na pitanja i vođenje rasprave tijekom nastave. Samoevaluacija i studentska anketa.