Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Drvene konstrukcije (STR-I)


DRVENE KONSTRUKCIJE Oznaka: S–302
Nositelj izv.prof.dr.sc. JURKO ZOVKIĆ, mag.ing.aedif. 
Asistenti ADRIANA BRANDIS, mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 10 + 5
ECTS 4,0 

 

Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s drvetom kao građevinskim materijalom, usvajanje osnovnih znanja o svojstvima, mogućnostima, uvjetima i načinu primjene drva u graditeljstvu te o metodologiji proračuna jednostavnijih i tipskih drvenih konstrukcija opterećenih u ravnini i prostorno prema HRN EN-1995. Ova znanja omogućit će studentima stjecanje ograničenih kompetencija u području drvenih konstrukcija. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema
Preporuka: Položeni predmeti – Matematika za inženjere I i II, Tehnička Mehanika I i II 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nabrojati osnovne vrste drveta (klase i razrede čvrstoće) koje se primjenjuju u građevinarstvu. Objasniti svojstva drva. Skicirati i razlikovati jednostavne i tipske statičke sustave ravninskih drvenih konstrukcija. Primijeniti metodologije proračuna prema HRN EN-1995 na jednostavne i tipske drvene konstrukcije opterećene u ravnini, odnosno ravninske štapne elemente. Provesti kontrolu dokaza nosivosti i stabilnosti elemenata drvenih konstrukcija opterećenih u ravnini. 

 

Sadržaj predmeta
Uvod, povijesni razvoj drvenih konstrukcija, tendencije daljeg razvoja. Drvo kao građevinski materijal - biologija drva, proizvodnja građevinskog drva, zaštita. Tipovi drvenih konstrukcija, suvremene drvene konstrukcije. Tehnička svojstva drva, materijalne konstante drva, tehnički propisi euronormi. Stabilnost drvenih konstrukcija - tehnički propisi, HRN EN-1995, djelovanja, osnove dokaza nosivosti i uporabljivosti metodom graničnih stanja (prema HRN EN-1995). Spojevi u drvenim konstrukcijama - tipovi spojeva, osnove konstruiranja spojeva, dokaz nosivosti spojeva prema HRN EN-1995. Spajala u drvenim konstrukcijama - tipovi spajala, proračun nosivosti prema HRN EN-1995. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Uvjeti za dobivanje potpisa:
Redovno pohađanje predavanja i vježbi (manje od 30% izostanaka) i ispravno predan semestralni zadatak do kraja semestra u kojem traje predmet. Semestralni zadatak studenti dobivaju nakon četvrtih vježbi. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,50 
Seminarski rad 0,50 
Pismeni ispit (1,00) 
Usmeni ispit (1,00) 
Kontinuirana provjera znanja 2,00 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prvi način (kolokvijalni način polaganja ispita): Nema.

 

Drugi način (klasični način polaganja ispita): Nakon položenog pismenog ispita, student može pristupiti završnom usmenom ispitu.
Pismeni ispit traje 120 minuta. Dozvoljeno je koristiti svu dostupnu literaturu (ne smiju se imati posebno riješeni primjeri). Nakon položenog pismenog ispita, može se pristupiti završnom usmenom ispitu. Ukoliko student ne položi usmeni ispit, mora ponovno izaći na pismeni ispit. Na pismeni ispit obavezno ponijeti: dvolisnicu, par čistih papira, kalkulator, olovku i gumicu.

 

NAPOMENA: Student ne može izaći na ispit (niti dobiti ocjenu) dok ne dobije potpis od nositelja predmeta.

 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Takač, S: Novi koncept sigurnosti drvenih konstrukcija, Sveučilišni udžbenik Sveučilišta J. J. S. u Osijeku, Osijek 1997.
 • Bjelanović, A., Rajčić, V.: Drvene konstrukcije prema europskim normama, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005. (II izdanje 2007.)

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Žagar, Z: Drvene konstrukcije I-IV, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.
 • Žagar, Z: Drveni mostovi, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001.
 • Weissenfeld, P: Holzschutz ohne Gift, ekobuch Verlag GmbH, Staufen bei Freiburg, Staufen, 1996.
 • Werner, G., Zimmer K: Holzbau 1, Springer Verlag - Springer Lehrbuch, Dresden, 1995.
 • Gerold, M: Bemessung yon Holzbauwerken, expert Verlag - Kontakt Studium, Renningen – Malmaheim, 1996.
 • Schulze, H: Holzbau Wande - Decken - Dacher, B.G. Teubner, Stuttgart, 1996.
 • Keenan, F. J.: Limit States Design of Wood Structures, Morrison Hersfield Limited, Canada, 1986.
 • Otto – Graf - Institute: Wood and Wood Fiber Composites, edited by S. Acher, Stuttgart, 2000.
 • HRN EN-1995.
 • Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136,12).
 • HRN EN-1995.
 • HRN EN-1993.
 • HRN EN-1991.
 • HRN EN-1990.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Novi koncept sigurnosti drvenih konstrukcija  9  
Drvene konstrukcije prema europskim normama  14+5   

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Praćenje pohađanja predavanja i vježbi. Stalna interakcija sa studentima na predavanjima i vježbama. Polaganjem pismenog ispita preko kolokvija, izradom semestralnog zadatka tijekom semestra, pismenim ispitom, završnim usmenim ispitom. Analiza prolaznosti na kolokvijima, pismenom i završnom usmenom ispitu. Provođenjem ankete (anonimne) na zadnjim predavanjima.