Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Hidraulika i hidrologija (STR-I)


HIDRAULIKA I HIDROLOGIJAOznaka: S–206
Nositelj mr.sc. TATJANA MIJUŠKOVIĆ – SVETINOVIĆ, viši predavač
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Osposobiti studenta za prepoznavanje temeljnih procesa kretanja i stanja voda u prirodi, kao i tehnika mjerenja u hidrologiji. Upoznavanja temeljnih zakonitosti hidraulike, kao osnove za rješavanje jednostavnijih problema iz hidrostatike, kinematike i hidrodinamike. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • rješavati jednostavnije problema iz područja hidrostatike
 • dimenzionirati jednostavnije sustave pod tlakom
 • proračunati osnovne hidrauličke veličine tečenja u otvorenim vodotocima.
 • dimenzionirati jednostavnije građevina na kanalima (prag, preljev i slično).
 • opisati osnovne hidrometrijske veličine i način njihovog mjerenja
 • objasniti procese u slivu i utjecaj meteoroloških i hidroloških veličina i mjerenja od značaja za otjecanje
 • opisati osnovne značajke nizova meteoroloških i hidroloških nizova oborina, temperatura, vodostaja, protoka.
 • prepoznati dominantne čimbenike otjecanja s manjih slivova (oborine, temperature, isparavanje, značajke sliva i slično)

 

Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi hidraulike i fizička svojstva tekućina. Hidrostatika: odredivanje tlaka vode na dno i zidove, uzgon i proračuni.Hidrodinamika: općenito o tečenju vode, zakoni održanja mase, količine gibanja, energije, jednadžba kontinuiteta, Bernoullijeva jednadžba, laminarno i turbulentno strujanje vade, hidrodinamički otpori.Strujanje vode pod tlakom. Strujanje vode sa slobodnom vodnom površinom. Hidrodinamika istjecanja i prelijevanja. Osnove dinamike podzemnih voda. Uvod, zadaci i podjela hidrologije. Hidrološki ciklus i vodna bilanca. Hidrometeorologija, meteoroloska mjerenja, monitoring i procesi isparivanja. Fizičke osobine sliva i procesi otjecanja. Hidrometrijska mjerenja, monitoring i obrada hidroloških podataka: dubine, vodostaji, brzine vode, protoka, protočne krivulje, hidrogrami, koeficijenti otjecanja. Metode parametarske hidrologije i proračuni otjecanja. Primjena računa vjerojatnosti u hidrologiji. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito prisustvovanje na 70% nastave. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Pismeni ispit
Usmeni ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kolokvij (tri kolokvija) i usmeni dio kolokvija ili pismeni i usmeni ispit 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, PRVI DIO, Prva knjiga - Zagreb, 1996.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jović, Vinko: Osnove hidromehanike, Zagreb, 2006.
 • Eugen Čavlek: Osnove hidrologije , Zagreb, 1992.
 • Ranko Žugaj: Hidrologija, Zagreb, 2000.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, PRVI DIO, Prva knjiga - Zagreb, 1996.  18 56

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rezultati kolokvija, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata.

HIH_PREDAVANJE 6_3_2021

Datum objave: 05.03.2021.

Opširnije

HIH_REZULTATI ISPITA OD 24. 8. 2020.

Datum objave: 28.08.2020.

Opširnije

HIH_REZULTATI ISPITA OD 28. 7. 2019.

Datum objave: 30.07.2020.

Opširnije

HIH_2020_REZULTATI 2. KOLOKVIJA OD 10. 6. 2020.

Datum objave: 17.06.2020.

Opširnije

HIH -REZULTATI KOLOKVIJA 13. 7. 2018.

Datum objave: 13.07.2018.

Opširnije

Rezultati kolokvija 17. 6. 2017.

Datum objave: 14.06.2017.

HIDRAULIKA I HIDROLOGIJA - REZULTATI KOLOKVIJA 14. 6. 2017..pdf

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije