Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Inženjerska geologija (STR-I)


INŽENJERSKA GEOLOGIJA Oznaka: S–103
Nositelj dr.sc. JASNA KOPIĆ, dipl.ing.geol. 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 15 + 0
ECTS 3,0  

 

Sadržaj predmeta

         Uvod u geoznanosti. Opća konstitucija (građa) Zemlje. Koncept tektonike ploča.

 • Mineralogija. Osnovna svojstva minerala. Sistematika petrogenih minerala (silikati, oksidi, hidroksidi, karbonati, sulfati, sulfidi).

 • Uvod u petrologiju i petrografiju. Struktura i tekstura stijena. Magmatske ili eruptivne stijene, vrste i podjela po načinu i mjestu postanka, strukture i teksture, podjela prema udjelu Sio2, glavni predstavnici, tehnička svojstva i primjena u graditeljstvu. Metamorfne stijene, strukture i teksture, uzroci i vrste metamorfizma, podjela po vrstama metamorfoze, glavni predstavnici, svojstva i primjena u graditeljstvu. Sedimentne stijene, strukture i teksture, faze sedimentnog ciklusa, vrste trošenja, klastiti, biogeni i kemijski sedimenti, glavni predstavnici, tehnička svojstava i primjena u graditeljstvu.

 • Stratigrafska geologija. Relativne i apsolutne starosti stijena. Metoda superpozicije slojeva, litološka i paleontološka metoda. Radiometrijske metode. Litostratigrafski, biostratigrafski, geokronološki i kronostratigrafski razredbeni sustav.

 • Strukturna geologija. Osnove strukturnih elemenata stijene. Primarni strukturni elementi kod magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena. Elementi i položaj sloja. Geološki kompas (rukovanje i čitanje oznaka). Pružanje, smjer i kut nagiba sloja. Sekundarni strukturni elementi. Bore. Rasjedi. Grabe. Navlake. Pukotine i karakteristike.

 • Geološke karte. Osnovna geološka karta OGK M 1:100.000 i M 1:50.000. Geološki stup i profil, legenda kartiranih jedinica i legenda standardnih oznaka. Topografska karta i simboli.

 • Inženjerska geologija kroz faze projektiranja. Studija utjecaja na okoliš. Idejna rješenja i projekti. Inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje M 1:5.000. Glavni projekti.

 • Inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje M 1:1.000, M 1:500, M 1:200, M 1:100. Istražno bušenje s kontinuiranim jezgrovanjem. Inženjerskogeološkim kartiranjem jezgre bušotine. Hidrogeologija

 • Vrste karotažnih mjerenja. Geofizički istražni radovi. Seizmička refrakcija i refleksija. Geoelektrične metode / tomografija i sondiranje. 

 • Specifičnosti inženejrskogeoloških istraživanja za različite namjene i objekte,  primjena rezultata u graditeljstvu.
 

 

Obvezatna literatura 
 • Vazdar, T. (2010): Geologija za građevinare, Građevinsko-arhitektonski fakultete Sveučilišta u Splitu.
 • Šestanović, S. (1993.): Osnove inženjerske geologije - primjena u graditeljstvu. Geoing, Split. (odabrana poglavlja).
 • Šestanović, S. (2001): Osnove geologije i petrografije, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

  

Dodatna literatura
 • Plummer, Ch. C., McGeary, D. & Carlson, D. (2001): Physical Geology, 8th Ed., Mc Graw Hill, Boston.
 • Urumović, K. (2000): Fizikalne osnove dinamike podzemnih voda, Rudarsko-geološko naftni fakultet, Zagreb.

 

PSS Građevinarstvo -izvanredni studij

Datum objave: 05.04.2018.

Inženjerska geologija (PSS-GRAD)


INŽENJERSKA GEOLOGIJAOznaka: 2.10–101
Nositelj dr.sc. Hrvoje Antičević
Studijski program Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 3,0

 

Sadržaj predmeta
 • Uvod u geoznanosti. Opća konstitucija (građa) Zemlje. Koncept tektonike ploča.

 • Mineralogija. Osnovna svojstva minerala. Sistematika petrogenih minerala (silikati, oksidi, hidroksidi, karbonati, sulfati, sulfidi).

 • Uvod u petrologiju i petrografiju. Struktura i tekstura stijena. Magmatske ili eruptivne stijene, vrste i podjela po načinu i mjestu postanka, strukture i teksture, podjela prema udjelu Sio2, glavni predstavnici, tehnička svojstva i primjena u graditeljstvu. Metamorfne stijene, strukture i teksture, uzroci i vrste metamorfizma, podjela po vrstama metamorfoze, glavni predstavnici, svojstva i primjena u graditeljstvu. Sedimentne stijene, strukture i teksture, faze sedimentnog ciklusa, vrste trošenja, klastiti, biogeni i kemijski sedimenti, glavni predstavnici, tehnička svojstava i primjena u graditeljstvu.

 • Stratigrafska geologija. Relativne i apsolutne starosti stijena. Metoda superpozicije slojeva, litološka i paleontološka metoda. Radiometrijske metode. Litostratigrafski, biostratigrafski, geokronološki i kronostratigrafski razredbeni sustav.

 • Strukturna geologija. Osnove strukturnih elemenata stijene. Primarni strukturni elementi kod magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena. Elementi i položaj sloja. Geološki kompas (rukovanje i čitanje oznaka). Pružanje, smjer i kut nagiba sloja. Sekundarni strukturni elementi. Bore. Rasjedi. Grabe. Navlake. Pukotine i karakteristike.

 • Geološke karte. Osnovna geološka karta OGK M 1:100.000 i M 1:50.000. Geološki stup i profil, legenda kartiranih jedinica i legenda standardnih oznaka. Topografska karta i simboli.

 • Inženjerska geologija kroz faze projektiranja. Studija utjecaja na okoliš. Idejna rješenja i projekti. Inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje M 1:5.000. Glavni projekti.

 • Inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje M 1:1.000, M 1:500, M 1:200, M 1:100. Istražno bušenje s kontinuiranim jezgrovanjem. Inženjerskogeološkim kartiranjem jezgre bušotine.

 • Vrste karotažnih mjerenja. Geofizički istražni radovi. Seizmička refrakcija i refleksija. Geoelektrične metode / tomografija i sondiranje. Spektralna analiza površinskih valova / SASW. Višekanalna analiza površinskih valova / MASW. Refrakcijski mikrotremor / ReMi / , seizmička metoda kojom se mjeri brzina posmičnih S – valova. Georadar. Dinamičke konstante elastičnosti.

 • Svrha, smisao i vrste klasifikacija stijenskih masa. R.Q.D. klasifikacija. Geomehanička klasifikacija (RMR). Q klasifikacija. GSI klasifikacija.

 • Karakteristike i orijentacija diskontinuiteta (ISRM). Stereografska projekcija.

 • Speleološki objekti.

 • OTU zemljani radovi. OTU tuneli.

 • Tekuća i kontrolna ispitivanja.

 

Osnovna literatura
 • Tajder, M. & Herak, M. (1972): Petrologija i geologija, Školska knjiga, Zagreb.
 • Herak, H. (1990.): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.
 • Šestanović, S. (1993.): Osnove inženjerske geologije - primjena u graditeljstvu. Geoing, Split. (odabrana poglavlja).
 • Šestanović, S. (2001): Osnove geologije i petrografije, Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 • Miščević, P. (2004.): Uvod u inženjersku mehaniku stijena. Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 • OTU – Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, knjiga II – zemljani radovi, Zagreb, 2001.
 • OTU – Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, knjiga V – cestovni tuneli, Zagreb, 2001.

 

 

 

 

Dodatna literatura
 • Tišljar, J.(1994): Sedimentne stijene. Školska knjiga, Zagreb.
 • Tišljar, J.(2001): Sedimentologija karbonata i evaporita. Institut za geološka istraživanja – Zagreb.
 • http://www.rocscience.com: Rock engineering (Course notes by Evert Hoek)
Opširnije