Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Njemački jezik (STR-I)


NJEMAČKI JEZIK Oznaka: S–105
Nositelj ANAMARIJA ŠTEFIĆ, prof. 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 15 + 30 + 0
ECTS 3,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati i podsjetiti studente s gramatičkim i jezičnim strukturama koje su svojstvene tehničkom njemačkom jeziku
 • upoznavati osobitosti stručnog teksta
 • usvajati i proširivati stručnu terminologiju temeljnih područja struke
 • razvijati vještine čitanja i razumijevanja stručnog teksta
 • razvijati usmenu komunikaciju na području struke

 

Uvjeti za upis predmeta
osnovno znanje gramatike i općeg vokabulara 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog kolegija Njemački jezik 1 studenti će biti sposobni učiniti slijedeće:

 • čitati i razumjeti kraći stručni tekst
 • opisati slike i tablice
 • definirati i klasificirati pojmove iz struke
 • opisati materijale i njihova svojstva
 • primijeniti obrađenu stručnu terminologiju
 • primijeniti pasivne konstrukcije u pisanom tekstu
 • pismeno formulirati sažetak teksta, argumente i definicije
 • parafrazirati pojedine dijelove teksta
 • prevesti jednostavniji stručni tekst s njemačkog na hrvatski jezik

 

Sadržaj predmeta
 • Allgemeines zum Bauwesen
 • Baustelle 
 • Bauholz
 • Beton hat viele Gesichter
 • Stahlbau
 • Natürliche Bausteine
 • Höher und höher - der Wettlauf in den Himmel
 • Tunnel
 • Flughafen
 • Wasserkraftwerk
 • Riesen-Staudämme verändern die Welt
 • Windenergieanlage

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • prisutnost na vježbama (najmanje 70% satnice)
 • povremeni zadatci, ali oni nisu obvezni nego za dodatne bodove

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5 
Kontinuirana provjera znanja 1,5
   

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 • Tijekom semestra se polažu dva (2) kolokvija i srednja ocjena iz kolokvija je ocjena iz ispita; ukoliko student ne zadovolji (dobije negativnu ocjenu) ili pak nije zadovoljan ocjenom iz kolokvija, može/mora pristupiti ispitu za vrijeme ispitnih rokova. Usmenom ispitu pristupaju samo studenti koji odgovaraju za ocjenu izvrstan ili ukoliko žele veću ocjenu od pismenog.
 • Svaki kolokvij donosi 45 bodova, a 10 bodova mogu studenti skupiti rješavajući zadane dodatne zadatke
 • Konačna ocjena se definira prema zbroju svih ostvarenih bodova tijekom semestra i to u slijedećim intervalima:
  • dovoljan (2)……………………44 – 57
  • dobar (3)……………………….58 – 71
  • vrlo dobar (4)………………….72 – 85
  • izvrstan (5)……………………86 - 100

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Stefić, Anamarija (2015.) Deutsch im Bauwesen, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Osijek

Razni tekstovi s interneta

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ritoša, M. – V. Sekula (1989.) Njemački za građevinare, Škola za strane jezike, Zagreb
 • Tecilazić, Franci (1986.) Deutsch für Studenten der Architektur, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Časopisi iz knjižnice fakulteta:
  • Detail, Institut für Internationale Architektur – Dokumentation
  • Bautechnik, Ernst & Sohn, Berlin
  • Bauingenieur, Springer Verlag, Berlin
  • Bauen mit Holz, editor: Klaus Fritzen, Berlin
  • Beton und Stahlbeton, editor: Konrad Bergmeister i dr., Berlin

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata

Stefić, Anamarija : Deutsch im Bauwesen

5 5

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 • kolokviji
 • povremeni dodatni zadatci