Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Opskrba vodom i kanalizacija (STR-I)


OPSKRBA VODOM I KANALIZACIJAOznaka: S–402
Nositelj mr.sc. TATJANA MIJUŠKOVIĆ – SVETINOVIĆ, viši predavač 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 15 + 0
ECTS 4,0 

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s osnovnom ulogom i podjelom vodoopskrbnih sustava kao i sustava za odvođenje otpadnih i oborinskih voda. Upoznati ih i s njihovim podsustavima - osnovnim objektima, njihovom ulogom i osnovama hidrauličkog proračuna. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Potrebna predznanja iz hidraulike i hidrologije

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • definirati vodoopskrbne sustave i sustave odvodnje kao i njihove podsustave
 • razlikovati pojedine sustave i njihove podsustave
 • objasniti način funkcioniranja pojedinih sustava i njihove veze s okruženjem
 • osmisliti sve elemente vodoopskrbnog sustava koje je potrebno planirati i izgraditi za opskrbu vodom.
 • poznavati osnove tehnologije izvođenja pojedinih sustava
 • hidraulički dimenzionirati pojedine objekte vodoopskrbnih sustava (zahvat vode, crpnu stanicu, vodospremu, vodoopskrbnu i razdjelnu mrežu)
 • hidraulički dimenzionirati pojedine objekte kanalizacijskih sustava (crpne stanice i kanalizacijsku mrežu)

 

Sadržaj predmeta
Opća problematika opskrbe vodom. Svojstva vode, pokazatelji kvalitete vode, aspekti zaštite. Potrošnja vode, specifična potrošnja, promjene potrošnje vode.Nalazišta vode, vrste i karakteristika, osnovni principi zahvata vode.Osnove kondicioniranja vode. Vodospreme. Crpne stanice, tipovi crpki i karakteristike.Vrste cijevi. Cijevni vodovi. Distribucijski sustavi u naselju, osnove proračuna. Gospodarenje vodovodom. Održavanje vodovoda. Gubici vode. Mjerenje količine vode, mjeraci protoka. Otkrivanje kvarova - gubitaka vode.Vodovodna instalacija u zgradama kao završni dio vodovodnog sustava. 0pća problematika odvodnje otpadnih voda. Vrste otpadnih voda, osnovne karakteristike. Sustavi odvodnje, osnovne sheme kanalizacijskih sustava.Kanalizacijska mreža u zgradama kanalizacijskog sustava. Mjerodavne količine otpadnih voda. Osnove dimenzioniranja kanala. Ograničenja parametara kanalizacijskog sustava.Vrste kanalizacijskih kolektora, mateijali, tipovi, oblici i osnovne karakteristike. Ugradnja kanalizacijskih kolektora. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanala.Objekti na kanalizacijskoj mreži. Kanalizacijske crpne stanice.Retencijski bazeni.Osnovne metode pročišćavanja otpadne vode, osnovni principi i uvjeti ispuštanja. Štetna djelovanja vode na kanalizaciju. Infiltracija i nekontrolirani dotoci u kanalizaciju. Održavanje i sanacija kanalizacije.Štetna djelovanja vode na kanalizaciju. Infiltracija i nekontrolirani dotoci u kanalizaciju. Održavanje i sanacija kanalizacije. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito prisustvovanje na 70% nastave. Predaja programskog zadatka. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit
Usmeni ispit
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kolokviji (dva kolokvija) i usmeni dio kolokvija ili pismeni i usmeni ispit 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, PRVI DIO, Druga knjiga - Zagreb, 1996.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Gulić, Ivan: Opskrba vodom, Zagreb, 2000.
 • Margeta, Jure: Vodoopskrba naselja (autorizirana skripta), Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, 2009.
 • Margeta, Jure: Kanalizacija naselja, Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split/Varaždin, 2009.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, PRVI DIO, Druga knjiga - Zagreb, 1996.     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Programski zadatak, rezultati kolokvija, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata.