Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Regulacije i melioracije (STR-I)


REGULACIJE I MELIORACIJEOznaka: S–506
Nositelj mr.sc. SINIŠA MARIČIĆ, dipl.ing.građ., viši predavač 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Usvajanje bazičnih znanja o vodo-zračnom režimu tla i zakonitostima formiranja rijeka;
Upoznavanje inženjerskog pristupa i načina regulacija rijeka i melioracija tla;
Osnovna obuka o planiranju i projektiranju manjih regulacijskih i hidromelioracijskih građevina i zahvata. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Kompetencije iz Matematike, Hidrologije i hidromehanike; Inženjerske grafike, Vodogradnji 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Definirati pojmove koji opisuju vodo-zračni režim tla i zakonitosti formiranja rijeka;
 • Objasniti preduvjete i značaj hidrotehničkih regulacija i melioracija;
 • Povezati okolišne osobine vezano za otjecanje i tehničke podloge koje ih iskazuju;
 • Planirati regulacijske obalne linije i položajne osi melioracijskih provodnika;
 • Predvidjeti sve potrebne regulacijske gradnje i objekte hidromelioracijskih sustava;
 • Načelno prilagoditi konstrukcijsko rješenje i tehnologiju izvedbe vodograđevina prisutnim uvjetima lokacije (materijali, gabariti, vodni režim).

 

Sadržaj predmeta

Predavanja:
Razvoj i podjela riječnih tokova. Fargovi zakoni. Dinamika vodnog toka. Nanos i kretanje nanosa. Vođenje regulacijske linije – prilagođavanje padova i poprečnih presjeka. Uređenje bujica. Osiguranje dna i obala. Regulacijske gradnje. Nasipi – trase nasipa, izrada nasipa, otklanjanje štetnog djelovanja filtracije ispod nasipa. Obrana nasipa od procurivanja, prokapljivanja, prelijevanja i prodora vode.
Značenje i izgrađenost hidromelioracijskih sustava (površinske i podzemne odvodnje i navodnjavanja). Podloge – hidrološke, pedološke, vegetacijske, hidrografske. Dimenzioniranje sustava površinske odvodnje. Elementi otvorenih kanala – poprečni profili, zaštita dna i pokosa. Građevine na kanalskoj mreži – cijevni i pločasti propusti, stepenice, ustave, čepovi, sifoni i crpne stanice. Tehnologija izvođenja radova i održavanje sustava površinske odvodnje. Dimenzioniranje sustava podzemne odvodnje. Tehnologija izvođenja radova, vrste drenskih cijevi, filterski materijali. Metode i načini navodnjavanja. Građevine u sustavu za navodnjavanje – zahvati vode, taložnici, tlačni cjevovodi i armature.


Vježbe:
Regulacija riječne dionice – vođenje regulacijskih linija korita za srednju i veliku vodu; Projektiranje regulacijskih vodograđevina prema lokalnim uvjetima (topografskim, hidrauličkim, psamološkim).
Planiranje i dimenzioniranje objekata odvodnog melioracijskog sustava manje površine – pozicioniranje kanala i putova te potrebnih vodograđevina; hidrauličko dimenzioniranje za zadane uvjete; nacrti nekih objekata. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
multimedija i mreža
  laboratorij
mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Uvjeti za potpis:
Prijava početkom nastave, značajno i aktivno praćenje predavanja i vježbi. Prikupljanje traženih podataka po literaturi. Samostalna izrada dijela idejnog rješenja regulacije i/ili melioracije te njegova predaja u predviđenom roku;
Aktivnosti na nastavi + samostalno rješavanje programskog zadatka + kontinuirano pokazivanje znanja – moguće oslobađanje od ispita ili njegovog dijela.
Po dogovoru moguća dva kolokvija za redovite i aktivne studente po završetku nastavnih cjelina (Regulacije; Melioracije) Plan satnice i termini kolokvija te bodovanje uspješnosti prema dogovoru sa studentima. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,5
evidencija 
Aktivnost u nastavi 0,0-0,5 
Pismeni ispit 1,0-1,5 
Usmeni ispit 1,0-1,5 
Istraživanje 0,5-1,0 
Kontinuiranaprovjera znanja 1,0-2,5 
Praktični rad 1,0-2,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Preduvjet stjecanja ocjene je urađen i ocjenjen semestralni zadatak. Bodovanje i ocjenjivanje: 10 - 20 dovoljan, 21 - 30 dobar, 31 - 40 vrlodobar, 41 - 50 izvrstan.

Moguće je polaganje ispita na dva načina: 

 

A) kontinuirano tijekom nastave - pomoću kolokvija:
Bodovanje (maksimalno): kolokviji 2 x 25; samostalni rad do 5; aktivni pristup do 5 bodova, a usmeni ispit 10 - 30; Minimalni broj bodova po kolokviju za prolaz je 13, samostalni rad i aktivni pristup podrazumijevaju rješavanje zadataka na vježbama, praćenje faza izvođenja te kompletiranje materijala za rad.
Min. broj bodova za oslobađanje od pismenog dijela ispita je 26; Min. broj bodova za upis ocjene (bez usmenog) je 35; Bodovanje i ocjenjivanje: 35 - 40 dovoljan, 41 - 45 dobar, 46 - 50 vrlodobar, 51 - 60 izvrstan.
Oko prvog pismenog roka moguće popraviti jedan od neprolaznih kolokvija (steći bar 13 bodova).


B) na ispitu - pismenim i usmeninim dijelom ispita;
Pismeni dio je preduvjet usmenom. Polaganje prema rasporedu ispitnih rokova. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Kuspilić, N.: Regulacije vodotoka, skripta, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.
 • Petošić, D.; Tomić, F.: Reguliranje suvišnih voda; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Zagreb, 2011.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Skupina autora: Priručnik za hidrotehničke melioracije, kolo I – odvodnjavanje, knjige 1-6, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Zagreb, 1983.-1991.
 • Skupina autora: Priručnik za hidrotehničke melioracije, kolo II – navodnjavanje, knjige 1-6, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i HDON, Zagreb, 1992.-1997.
 • Kos, Z.: Hidrotehničke melioracije tla, I. dio, Odvodnavanje; Sveučilište u Rijeci, Fakultet graditeljskih znanosti; Rijeka, 1982.
 • Kos, Z.: Hidrotehničke melioracije tla – navodnjavanje; Školska knjiga Zagreb; Zagreb, 1987.
 • Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, Prvi dio, druga knjiga, Akvamarine, Zagreb, 1995.
 • Svetličić, E., Otvoreni vodotoci - regulacije, udžbenik, Fakultet građevinskih znanosti Zagreb, Zagreb, 1987.
 • Tehničar – građevinski priručnik – 6, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Većina literature dostupna internetski!     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Inicijalni test – mjera ulaznih znanja i vještina. Analiza realizacije predviđenih sadržaja u primjerenim grupama. Javni uvid u semestralne zadatke i stručna procjena njihove kvalitete. Prikupljanje mišljenja dobrih studenata za unaprijeđenje rada.