Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Tehnička mehanika I (STR-I)


TEHNIČKA MEHANIKA IOznaka: S–102
Nositelj

Doc. dr. sc. TANJA KALMAN ŠIPOŠ, dipl. ing. građ.

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Jurić, dipl. ing. građ.

Asistent Dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 35 + 10
ECTS 7,0 

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s općim Newtonovim načelima mehanike krutih tijela. Objašnjenje pojave suhog trenja. Shvaćanje načina prijenosa vanjskih djelovanja na i kroz konstrukciju. 

 

Uvjeti za upis predmeta

za uspješno savladavanje predmeta student treba znati

 • prikazati trodimenzionalno tijelo u ortogonalnoj projekciji
 • primjeniti trigonometrijske funkcije za rješavanje geometrije
 • primjeniti vektorski račun ( zbajanje i skalarno množenje vektora )
 • rješavati sustave linearnih jednadžbi

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave kolegij student će moći:

 • Razložiti osnovna načela Newtonove mehanike
 • Razlikovati vanjska djelovanja od unutrašnjih sila
 • Objasniti uvjete ravnoteže krutog tijela
 • Razlikovati i objasniti načine povezivanja i oslanjanja tijela
 • Riješiti jednostavne statičke zadatke ( reakcije i unutarnje sile statički određenih jednostavnih konstrukcija)
 • Skicirati i opisati osnovne konstruktivne sustave koji se primjenjuju u građevinarstvu

 

Sadržaj predmeta
Osnovni principi i zakoni mehanike; jedinice mjera; metoda rješavanja problema; numericka točnost. Sila; Moment; Spreg sila; pojam; način vektorskog prikaza. Ekvivalentnost djelovanja (točka i tijelo-ravni problem); geom. uvjeti nezavisnosti uvjeta ekvivalentnosti; redukcija u točku; pravac rezultante; rastav u tri sile na tri zadana pravca. Ravnoteža (točka i tijelo-ravni problem); uravnoteženje jednom silom; uravnoteženje trima silama na tri zadana pravca. Grafičke metode; određivanje rezultante presijecanjem; verižni poligon; Culmannova metoda; Ritterova metoda. Raspodjeljeno opterećenje. Težiste. Trenje kIizanja. Mehanički sustavi; vrste mehaničkih veza odnosno djelovanja medu tijelima (uže, naslanjanje, klizni ležaj, nepomični zglob, upetost, opruga); način rješavanja problema ravnoteže- skicom oslobođenog tijela. Jednostavni konstruktivni sustavi;.način određivanja međudjelovanja (reakcija), primjena u praksi: jednostavna greda, greda s prijepustom, konzola, Gerberov nosač, okvir, trozglobni okvir. Rešetkasti nosači; način djelovanja, primjena u praksi. Metode rješavanja: metoda čvorova, metoda presjeka. Pojam unutarnjih sila; općenito. Dijagrami unutarnjih sila, zavisnost q, T, M. Dijagrami unutarnjih sila za jednostavne konstruktivne sustave. Pojam statičke određenosti za gredne i rešetkaste nosače. Primjeri složenih statičkih sustava: mješovite gredno-rešetkaste konstrukcije, lančanice- osobitosti i primjena. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Komentari
Tijekom semestra se samostalno rješava dva složenija zadatka. 

 

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave predavanja i vježbi, aktivno sudjelovanje u nastavi kroz diskusije, samostalno rješavanje dijelova zadataka i nastavnih listića, vođenje bilješki s predavanja i vježbi, predan uredan i točan samostalni rad. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5 
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja
Izrada programa 0,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
tijekom nastave: U sklopu vježbi pišu se dva kolokvija. Student može kolokvirati cijeli predmet (ocjena) ili djelomično (pismeni ispit). Najveći broj bodova po kolokviju je 40, a zalaganjem na vježbama moguće je ostvariti još 20 bodova. Od ukupnog broja bodova: 40-49,9% - usmeni, 50-59,9 – dovoljan, 60-69,9 – dobar, 70-79,9 – vrlodobar, 80-100 – izvrstan. Ocjenjivanje pismenog ispita : 50-59,9 – dovoljan, 60-69,9 – dobar, 70-79,9 – vrlodobar, 80-100 – izvrstan. Konačna ocjena ispita dobiva se kao aritmetička sredina ocjena pismenog i usmenog ispita uz uvjet da je usmeni ocjenjen najmanje ocjenom dovoljan. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jurić, A.: Mehanika I- Statika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2006.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Matejiček F., Semenski D., Vnučec Z.: Uvod u statiku s zbirkom zadataka, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
 • Beer F., Johnston R.: Statics, Mc Graw-Hill New York, 1998.
 • Beer F., Johnston R.: Problems Supplement to Accompany Vector Mechanics for Engineers, Statics; Mc Graw-Hill New York, 1992.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Jurić, A.: Mehanika I- Statika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2006.  13  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provjera redovitosti na nastavi vježbi i predavanja, izrada jednog statičkog proračuna, 2 kolokvija, pismeni ispit, usmeni ispit. 

Rezultati pismenog dijela ispita od 31.8.2018.

Datum objave: 03.09.2018.

Na sljedećoj poveznici nalaze se rezultati ispita pismenog dijela ispita od 31.8.2018. iz kolegija Tehnička mehanika I.

 • Studenti mogu svoje pismene ispite pogledati isključivo u utorak, 4.9.2018. od 9-10 sati, ured II.27.
 • Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak, 6.7.2018. od 9:00 sati, (predavaonica II.51).

Doc.dr.sc. Tanja Kalman Šipoš, dipl.ing.građ.

Opširnije