Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Tehnička mehanika I (STR-I)


TEHNIČKA MEHANIKA I Oznaka: S–102
Nositelj

Izv. prof. dr. sc. ALEKSANDAR JURIĆ, dipl. ing. građ.

Asistent Doc. dr. sc. MARIN GRUBIŠIĆ, mag. ing. aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 35 + 10
ECTS 7,0 

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s općim Newtonovim načelima mehanike krutih tijela. Objašnjenje pojave suhog trenja. Shvaćanje načina prijenosa vanjskih djelovanja na i kroz konstrukciju. 

 

Uvjeti za upis predmeta

za uspješno savladavanje predmeta student treba znati

 • prikazati trodimenzionalno tijelo u ortogonalnoj projekciji
 • primjeniti trigonometrijske funkcije za rješavanje geometrije
 • primjeniti vektorski račun ( zbajanje i skalarno množenje vektora )
 • rješavati sustave linearnih jednadžbi

 

Očekivani ishodi učenja za predmet

Po završetku nastave kolegij student će moći:

 • Razložiti osnovna načela Newtonove mehanike
 • Razlikovati vanjska djelovanja od unutrašnjih sila
 • Objasniti uvjete ravnoteže krutog tijela
 • Razlikovati i objasniti načine povezivanja i oslanjanja tijela
 • Riješiti jednostavne statičke zadatke ( reakcije i unutarnje sile statički određenih jednostavnih konstrukcija)
 • Skicirati i opisati osnovne konstruktivne sustave koji se primjenjuju u građevinarstvu

 

Sadržaj predmeta
Osnovni principi i zakoni mehanike; jedinice mjera; metoda rješavanja problema; numericka točnost. Sila; Moment; Spreg sila; pojam; način vektorskog prikaza. Ekvivalentnost djelovanja (točka i tijelo-ravni problem); geom. uvjeti nezavisnosti uvjeta ekvivalentnosti; redukcija u točku; pravac rezultante; rastav u tri sile na tri zadana pravca. Ravnoteža (točka i tijelo-ravni problem); uravnoteženje jednom silom; uravnoteženje trima silama na tri zadana pravca. Grafičke metode; određivanje rezultante presijecanjem; verižni poligon; Culmannova metoda; Ritterova metoda. Raspodjeljeno opterećenje. Težiste. Trenje kIizanja. Mehanički sustavi; vrste mehaničkih veza odnosno djelovanja medu tijelima (uže, naslanjanje, klizni ležaj, nepomični zglob, upetost, opruga); način rješavanja problema ravnoteže- skicom oslobođenog tijela. Jednostavni konstruktivni sustavi;.način određivanja međudjelovanja (reakcija), primjena u praksi: jednostavna greda, greda s prijepustom, konzola, Gerberov nosač, okvir, trozglobni okvir. Rešetkasti nosači; način djelovanja, primjena u praksi. Metode rješavanja: metoda čvorova, metoda presjeka. Pojam unutarnjih sila; općenito. Dijagrami unutarnjih sila, zavisnost q, T, M. Dijagrami unutarnjih sila za jednostavne konstruktivne sustave. Pojam statičke određenosti za gredne i rešetkaste nosače. Primjeri složenih statičkih sustava: mješovite gredno-rešetkaste konstrukcije, lančanice- osobitosti i primjena. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Komentari
Tijekom semestra se samostalno rješava dva složenija zadatka. 

 

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave predavanja i vježbi, aktivno sudjelovanje u nastavi kroz diskusije, samostalno rješavanje dijelova zadataka i nastavnih listića, vođenje bilješki s predavanja i vježbi, predan uredan i točan samostalni rad. 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,5 
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja
Izrada programa 0,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
tijekom nastave: U sklopu vježbi pišu se dva kolokvija. Student može kolokvirati cijeli predmet (ocjena) ili djelomično (pismeni ispit). Najveći broj bodova po kolokviju je 40, a zalaganjem na vježbama moguće je ostvariti još 20 bodova. Od ukupnog broja bodova: 40-49,9% - usmeni, 50-59,9 – dovoljan, 60-69,9 – dobar, 70-79,9 – vrlodobar, 80-100 – izvrstan. Ocjenjivanje pismenog ispita : 50-59,9 – dovoljan, 60-69,9 – dobar, 70-79,9 – vrlodobar, 80-100 – izvrstan. Konačna ocjena ispita dobiva se kao aritmetička sredina ocjena pismenog i usmenog ispita uz uvjet da je usmeni ocjenjen najmanje ocjenom dovoljan. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jurić, A.: Mehanika I- Statika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2006.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Matejiček F., Semenski D., Vnučec Z.: Uvod u statiku s zbirkom zadataka, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
 • Beer F., Johnston R.: Statics, Mc Graw-Hill New York, 1998.
 • Beer F., Johnston R.: Problems Supplement to Accompany Vector Mechanics for Engineers, Statics; Mc Graw-Hill New York, 1992.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Jurić, A.: Mehanika I- Statika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2006.  13  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Provjera redovitosti na nastavi vježbi i predavanja, izrada jednog statičkog proračuna, 2 kolokvija, pismeni ispit, usmeni ispit. 

Rezultati pismenog dijela ispita od 31.8.2018.

Datum objave: 03.09.2018.

Na sljedećoj poveznici nalaze se rezultati ispita pismenog dijela ispita od 31.8.2018. iz kolegija Tehnička mehanika I.

 • Studenti mogu svoje pismene ispite pogledati isključivo u utorak, 4.9.2018. od 9-10 sati, ured II.27.
 • Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak, 6.7.2018. od 9:00 sati, (predavaonica II.51).

Doc.dr.sc. Tanja Kalman Šipoš, dipl.ing.građ.

Opširnije