Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studij

Tehnologija i strojevi za građenje (STR-I)


TEHNOLOGIJA I STROJEVI ZA GRAĐENJEOznaka: S–304
Nositelj mr.sc. DRŽISLAV VIDAKOVIĆ, dipl.ing.građ., viši pred. 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - izvanredni studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 45 + 45 + 0
ECTS 6,0 

 

Ciljevi predmeta
Ostvarenje definiranih kompetencija (upoznavanje s osnovnim tipovima suvremenih građevinskih strojeva i mogućnostima njihove primjene, te razumjevanje načina njihovog funkcioniranja i različite praktične utjecaje na učinak stroja koji se moze postići, što je potrebno za dinamičko i troškovno planiranje, te pri vođenju gradilišta) od strane studenata koji pohađaju i polože predmet. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Poznavati (opisati) glavne resurse (primarno strojeve, oplatne sklopove, skele) i tehnologije za realizaciju građevinskih procesa (uključujući transporte).
 • Poznavati vrste, sadržaj i smještaj građevinskih pogona (drobilane, betonare, armiračnice, pogoni za proizvodnju montažnih a.b. elemenata).
 • Odrediti potrebne mjere kod betoniranja u svezi temperature zraka i materijala.
 • Prepoznati primjenjive tehnologije realizacije pojedinih građevinskih procesa.
 • Razlikovati kriterije za izbor tehnologija rada.
 • Analizirati pojedine tehnologije kroz proračun učinka (strojeva), vremena i troškova.
 • Usporediti moguće tehnologije za određene procese i izabrati najbolje rješenje prema relevantnim kriterijima.

 

Sadržaj predmeta
Proizvodnja i obrada građevinskih materijala, Definicija i svrha tehnologije. Osnovne tehnološke metode. Analiza varijantnih rješenja. Kriteriji izbora optimalnog postupka u zavisnosti o raspoloživim proizvodnim resursima. Definiranje i način prikazivanja tehnoloških procesa (dijagram tijeka i karta procesa). Sadržaj tehnološkog projekta. Tehnologija zemljanih radova, poznavanje strojeva za njihovu izvedbu i proračunavanje učinka (bageri, dozeri, grejderi, utovarivači, skreperi i transportna sredstva, te strojevi za zbijanje tla). Proizvodnja kamenih agregata. Postrojenja za usitnjavanje, čišćenje i separiranje. Proizvodnja i tehnologija ugradbe asfaltnih mješavina. Tehnologija betonskih radova. Postrojenja za proizvodnju betonskih mješavina. Uvjeti kapaciteta i lokaliteta pogona. Sredstva vanjskog transporta i mogući radijusi prijevoza. Vertikalni i horiziontalni transport na gradilištu. Toranjske dizalice, mobilne dizalice, betonske pumpe, betonski topovi, transportne trake. Postupci obrade svježeg betona. Njega betona. Betoniranje u posebnim uvjetima (visoke i niske temperature). Obrada betonskog željeza. Oplate i skele za betonske građevine. Prefabrikacija betonskih konstrukcija. Osnovni montažni sistemi. Spojevi i načini spajanja i monolitizacije.

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave (minim. 70%) i predaja programa za potpis, a za polaganje ispita prema oglašenim uvjetima (kolokviranje ili pismeni ispit + usmeni ispit). 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Aktivnost u nastavi  
Seminarski rad  
Eksperimentalni rad  
Pismeni ispit  
Usmeni ispit  
Esej  
Istraživanje  
Projekt  
Kontinuirana i/ili završna provjera znanja  
Referat  
Praktični rad  
Portfolio  
Samostalni program  

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kroz pohađanje i pristup na nastavi, kroz kolokvije (moguće i, ako student želi i sposoban je, kroz seminar) i kroz ispit (usmeni obvezan). 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Lončarić, R.: Organizacija izvedbe građevinskih projekata, Zagreb, 1995.
 • Bučar, G.: Tesarski, armirački i betonski radovi, Osijek, 1999.
 • Slunjski, E.: Građevinski strojevi, Zagreb, 1995.
 • Vidaković, D.: Nastavni materijali na web stranicama uz predmet

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Trbojević, B.: Građevinske mašine, Beograd, 1989.
 • Bučar, G.: Oplate i skele za betonske radove, Osijek, 1996.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Organizacija izvedbe građevinskih projekata  10   
Tesarski, armirački i betonski radovi    
Građevinski strojevi     
Nastavni materijali na web stranicama     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Postupak praćenja kvalitete s ciljem osiguranja stjecanja definiranih ishoda učenja provdi se kroz:

 • Validaciju ishoda učenja koja se provodi putem redovitog prikupljanja povratnih informacija od strane studenata o tome da li se određeni ishodi učenja postižu i da li su svi ishodi pokriveni (analiza studentske ankete o kvaliteti nastavnika, posjećenost i komunikativnost na predavanjima kao i analiza individualnih/grupnih seminarskih radova)
 • Verfikaciju studija prema ishodima učenja koja se provodi kroz analizu veze između ishoda učenja, metoda poučavanja i ispitivanja znanja studenata na razini studijskih programa. Uključuje i procjenu kako zadani ishodi učenja utječu na opterećenje studenata.