Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Ceste (STR-R)


CESTE Oznaka: S–301
Nositelj prof.dr.sc. SANJA DIMTER, dipl.ing.građ.
Asistenti dr.sc. MARTINA ZAGVOZDA mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 20 + 5
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Upoznati studente s problematikom projektiranja i geometrije cesta, s problematikom građenja i odvodnje cesta, te s važećim propisima u cestogradnji.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će biti sposoban:
 • definirati i opisati elemente poprečnog presjeka ceste,
 • definirati i izračunati horizontalne elemente ceste,
 • definirati i izračunati vertikalne elemente ceste,
 • izraditi projekt ceste izvan naselja u jednostavnim uvjetima na razini idejnog projekta,
 • razlikovati način izgradnje ceste ovisno o terenu na kojem se gradi i raspoloživom materijalu (osnovna razina zbog usklađenosti s geotehničkim predmetima)

 

Sadržaj predmeta
Uvod, podjela i propisi o cestama. Poprečni presjek ceste: elementi poprečnog presjeka, prometni i slobodni profil. Tlocrtni elementi osi ceste: pravac, kružni luk, prijelaznica; elementi iskolčenja. Vertikalni elementi ceste:uzdužni nagibi, vertikalna zaobljenja; elementi iskolčenja. Prostorno vođenje linije. Odvodnja cesta: jarci, rigoli, propusti, drenaže. Materijali za građenje cesta. Donji ustroj: zemljani radovi i zidovi. Kolničke konstrukcije:podloge, zastori.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2
Seminarski rad 1,5
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 0,5
Kontinuirana provjera znanja (1)

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pitanja na pismenom dijelu ispita su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja. Max broj bodova na pismenom ispitu iznosi 100. Usmenom ispitu moguće je pristupiti isključivo nakon položenog pismenog ispita.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:
Bodovi - ocjena

 • do 55 - nedovoljan
 • 55-65 - dovoljan
 • 65-75 - dobar
 • 75-85 - vrlo dobar
 • 85 i više - izvrstan
Predviđena su dva kolokvija tijekom semestra putem kojih student može položiti ispit iz predmeta ukoliko ostvari min 60 bodova po svakom kolokviju. Max broj bodova na kolokviju iznosi 100. Ocjena iz kolokvija se formira na temelju kriterija za ocjenu pismenog ispita.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Željko Korlaet, “UVOD U PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.
 • Vesna Dragčević, Željko Korlaet, “OSNOVE PROJEKTIRANJA CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Božičević, I., Legac, I., Cestovne prometnice, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2001.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Željko Korlaet, “UVOD U PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995. 6 24
Vesna Dragčević, Željko Korlaet, “OSNOVE PROJEKTIRANJA CESTA”, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003. 10 24

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Kvaliteta izvedbe predmeta ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:
 • rezultata analize uspješnosti polaganja ispita (prolaznost na kolokvijima i ispitu)
 • rezultata analize pohađanja predavanja i vježbi
 • rezultata analize studentske ankete
 • rezultata analize uspješnosti provedbe terenske nastave