Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Građenje i održavanje cesta (STR-R)


GRAĐENJE I ODRŽAVANJE CESTA Oznaka: S–505
Nositelj izv.prof.dr.sc. IVANA BARIŠIĆ, dipl.ing.građ. 
Asistenti Matija Zvonarić, mag.ing.aedif. 
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s utjecajnim činiteljima na kolničku konstrukciju, postupcima dimenzioniranja kolničkih konstrukcija, svojstvima cestograđevnih materijala, načinima građenja i održavanja kolničkih konstrukcija.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Student će biti sposoban razumjeti ponašanje pojedinih dijelova kao i kolničke konstrukcije u cjelini, primijeniti metode projektiranja kolničke konstrukcije, analizirati i pravilno odabrati odgovarajući tip kolničke konstrukcije, prepoznati oštećenja na kolničkim konstrukcijama, predložiti mjere sanacije i rekonstrukcije kolničke konstrukcije, 

 

Sadržaj predmeta
Povijesni pregled izgradnje cesta s posebnim osvrtom na razvoj kolničkih konstrukcija. Sustavi suvremenih kolničkih konstrukcija. Utjecajni činitelji na kolničku konstrukciju (prometno opterećenje, klimatski činitelji, nosivost posteljice). Projektiranje kolničkih konstrukcija: empirijske i teorijske metode dimenzioniranja. Posteljica (od prirodnih i stabiliziranih materijala). Nosivi slojevi (nosivi sloj od mehanički zbijenih zrnatih kamenih materijala, cementom stabilizirani nosivi sloj, bitumenizirani nosivi sloj). Asfaltni kolnički zastor. Betonski kolnik. Ponašanje i oštećivanje kolničkih konstrukcija. Održavanje cesta. Obnova cesta sa asfaltnim zastorom i betonskih cesta 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave i izrada semestralnog programa 

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit
Projekt
Kontinuirana provjera znanja (1) 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a usmenom je moguće pristupiti isključivo nakon položenog pismenog dijela ispita. Ispitna pitanja su u svemu koncipirana prema navedenoj literaturi i programu predavanja.  

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PISMENOG ISPITA:
do 55: nedovoljan (1)
55-65: dovoljan (2)
65-75: dobar (3)
75-85: vrlo dobar (4)
85 i više: izvrstan (5)

Predviđena su dva kolokvija tijekom semestra putem kojih student može položiti ispit iz predmeta ukoliko ostvari min 60 bodova po svakom kolokviju. Max broj bodova na kolokviju iznosi 100. Ocjena iz kolokvija se formira na temelju kriterija za ocjenu pismenog ispita. 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Babić, B., Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI Zagreb, 1997.
  • Babić, B., Horvat, Z., Građenje i održavanje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1984.
  • Sršen, M.: Održavanje cesta, Građevni godišnjak, HSGI, Zagreb, 2000

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  • Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Zagreb, IGH 2001.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Babić, B., Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI Zagreb, 1997.  6 20
Babić, B., Horvat, Z., Građenje i održavanje kolničkih konstrukcija, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1984.  20 
Sršen, M.: Održavanje cesta, Građevni godišnjak, HSGI, Zagreb, 2000.  20 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Analiza rezultata anketiranja studenata, prolaznost na kolokvijima i ispitu