Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Građevinski materijali (STR-R)


GRAĐEVINSKI MATERIJALI Oznaka: S–205
Nositelj Doc.dr.sc. IVANA MILIČEVIĆ, dipl.ing.građ.
Asistenti

Robert Bušić, mag.ing.aedif.

Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 40 + 5
ECTS 5,5

 

Ciljevi predmeta
Pružiti strudentima osnovna znanja o građevinskim materijalima. Naučiti ih ovladati osnovnim vještinama rukovanja laboratorijskom opremom za ispitivanje građevinskih materijala. Specifične kompetencije razvijale bi se u okviru individualnih zadataka na laboratorijskim vježbama.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
 • objasniti tehnologiju proizvodnje različitih građevinskih materijala
 • ispitati svojstva različitih građevinskih materijala
 • primijeniti rezultate ispitivanja građevinskih materijala
 • objasniti mehanizme degradacije građevinskih materijala
 • objasniti načine zaštite građevinskih materijala obzirom na mehanizme degradacije

 

Sadržaj predmeta
Materijali u građevinarstvu. Cement: proizvodnja portland-cementa, kemijski i mineralni sastav PC, hidratacija cementa, toplina hidratacije i čvrstoća, građevinska ispitivanja cementa, dodaci cementima, podjela cementa. Kamen, svojstva kamena, primjena i obrada. Agregat: podjela i odabir agregata, proizvodnja agregata za beton, uzimanje uzoraka agregata za ispitivanje, fizikalna I mehanička svojstva agregata, granulometrijski sastav, štetni sastojci i nepovoljni agregati, prijevoz i skladištenje agregata. Dodaci. Kvaliteta vode. Mortovi, žbuke. Svježi beton. Čvrstoća betona: testiranje čvrstoće betona, prionljivost betona i armature, dokazivanje MB, čvrstoća betona u konstrukciji. Sastav betona zadane obradljivosti i čvrstoće: statički kriteriji za projektiranu čvrstoću betona, iskazivanje sastava betona, osnovne zavisnosti pri projektiranju sastava betona, redoslijed projektiranja sastava betona, kategorije betona. Deformacije betona: plastično skupljanje i bubrenje, testiranje skupljanja, deformacije betona pod djelovanjem sila, modul elastičnosti, Poissonov koeficijent, dinamički modul elastičnosti, puzanje betona. Proizvodnja betona: uvod, doprema i uskladištenje sastojaka, doziranje i miješanje, vanjski transport, gradilišni transport i ugradba, zbijanje betona i završna obrada površine, revibriranje betona, njegovanje mladog betona, betoniranje u ekstremnim klimatskim uvjetima. Trajnost betona. Specijalni betoni. Posebne tehnologije betona: ubrzano dozrijevanje betona, prepakt beton, betoniranje pod vodom, vakuumirani beton.Kontrola, osiguranje i upravljanje kvalitetom.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
 • prisutnost na predavanjima (75%)
 • prisutnost na laboratorijskim vježbama (75%)
 • popunjeni i predani obrasci laboratorijskih vježbi
 • predan točan semestralni zadatak
 • prisutnost na auditornim vježbama (75%)

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1,0
Aktivnost u nastavi 0,5
Seminarski rad 1,0
Eksperimentalni rad 1,0
Pismeni ispit 1,0
Usmeni ispit 1,0

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Provjera znanja putem kolokvija:
 • 2 kolokvija = 100 bodova (50 bodova zadatci + 50 bodova teoretski dio)
 • teoretski dio na jednom kolokviju nosi maksimalno 25 bodova
 • zadatci na jednom kolokviju nose maksimalno 25 bodova
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na zadatcima na svakom od dva kolokvija
 • za oslobođenje od ispita potrebno je skupiti minimalno po 15 bodova na teoretskom dijelu na svakom od dva kolokvija
Način polaganja ispita:
 • kolokvijalno (položena oba kolokvij, teorija + zadatci)
 • pismeni i usmeni ispit
Sustav bodovanja: (1.kolokvij + 2.kolokvij) ili pismeni ispit
 • 60 – 69 bodova = dovoljan (2)
 • 70 – 79 bodova = dobar (3)
 • 80 – 89 bodova = vrlo dobar (4)
 • 90 – 100 bodova = izvrstan (5)

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Institut građevinarstva Hrvatske, Alcor, Zagreb, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 2001.
 • Ukrainczyk, V.: Beton: struktura, svojstva, tehnologija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
 • Bjegović D. i dr.: Auditome vježe, Praktikum, Građvinski fakultet Sveučlista u Zagrebu, 1994.
 • Beslać J.: Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Ashby Michael F., Joneas David R:H.: Engineering Materials 1, Butterworth-Heinemann, Oxford-BostonJohannesburg-Melbourne-NewDelhi-Singapore, 1996.
 • Illston J.M., Construction Materials, their nature and behavior, E&FN SPaN Chapman &Hall, London Glasgow-New Y ork- Tokyo-Melburne-Madras, 1994.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Institut građevinarstva Hrvatske, Alcor, Zagreb, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 2001. 6 79
Ukrainczyk, V.: Beton: struktura, svojstva, tehnologija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994. 10 79
Bjegović D. i dr.: Auditome vježe, Praktikum, Građvinski fakultet Sveučlista u Zagrebu, 1994. 19 79
Beslać J.: Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga, Zagreb, 1989. 7 79

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Postavljeni ishodi učenja potvrditi će se kroz:
 • predane i prihvaćene obrasce laboratorijskih vježbi,
 • predan i prihvaćen seminarski/semestralni zadatak,
 • položen pismeni ispit ili oba kolokvija,
 • položen usmeni ispit.

Vježbe, 24.05.2017.

Datum objave: 23.05.2017.

U srijedu, 24.05.2017. neće se održati vježbe iz predmeta "Građevinski materijali".

Objavio: Krunoslav Ćosić

Opširnije

1. kolokvij

Datum objave: 07.04.2017.

1. kolokvij iz kolegija "Građevinski materijali" će se održati u srijedu, 12.04.2017. s početkom u 8h u predavaonici 0.2 u prizemlju za A i B grupu zajedno. Grupa B u utorak, 11.04.2017. nema vježbe.

Objavio: Krunoslav Ćosić

Opširnije