Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Hidraulika i Hidrologija (STR-R)


HIDRAULIKA I HIDROLOGIJAOznaka: S–206
Nositelj mr.sc. TATJANA MIJUŠKOVIĆ – SVETINOVIĆ, viši predavač
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 1.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 30 + 0
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Osposobiti studenta za prepoznavanje temeljnih procesa kretanja i stanja voda u prirodi, kao i tehnika mjerenja u hidrologiji. Upoznavanja temeljnih zakonitosti hidraulike, kao osnove za rješavanje jednostavnijih problema iz hidrostatike, kinematike i hidrodinamike.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • rješavati jednostavnije problema iz područja hidrostatike
 • dimenzionirati jednostavnije sustave pod tlakom
 • proračunati osnovne hidrauličke veličine tečenja u otvorenim vodotocima.
 • dimenzionirati jednostavnije građevina na kanalima (prag, preljev i slično).
 • opisati osnovne hidrometrijske veličine i način njihovog mjerenja
 • objasniti procese u slivu i utjecaj meteoroloških i hidroloških veličina i mjerenja od značaja za otjecanje
 • opisati osnovne značajke nizova meteoroloških i hidroloških nizova oborina, temperatura, vodostaja, protoka.
 • prepoznati dominantne čimbenike otjecanja s manjih slivova (oborine, temperature, isparavanje, značajke sliva i slično)

 

Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi hidraulike i fizička svojstva tekućina. Hidrostatika: odredivanje tlaka vode na dno i zidove, uzgon i proračuni.Hidrodinamika: općenito o tečenju vode, zakoni održanja mase, količine gibanja, energije, jednadžba kontinuiteta, Bernoullijeva jednadžba, laminarno i turbulentno strujanje vade, hidrodinamički otpori.Strujanje vode pod tlakom. Strujanje vode sa slobodnom vodnom površinom. Hidrodinamika istjecanja i prelijevanja. Osnove dinamike podzemnih voda. Uvod, zadaci i podjela hidrologije. Hidrološki ciklus i vodna bilanca. Hidrometeorologija, meteoroloska mjerenja, monitoring i procesi isparivanja. Fizičke osobine sliva i procesi otjecanja. Hidrometrijska mjerenja, monitoring i obrada hidroloških podataka: dubine, vodostaji, brzine vode, protoka, protočne krivulje, hidrogrami, koeficijenti otjecanja. Metode parametarske hidrologije i proračuni otjecanja. Primjena računa vjerojatnosti u hidrologiji.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
  seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
  samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito prisustvovanje na 70% nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 2

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kolokvij: pismeni (tri kolokvija) i usmeni dio kolokvija.

Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Studenti ne mogu pristupiti usmenom dijelu ispita ako prije toga nisu položiti pismeni dio.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, PRVI DIO, Prva knjiga - Zagreb, 1996.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jović, Vinko: Osnove hidromehanike, Zagreb, 2006.
 • Eugen Čavlek: Osnove hidrologije , Zagreb, 1992.
 • Ranko Žugaj: Hidrologija, Zagreb, 2000.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, PRVI DIO, Prva knjiga - Zagreb, 1996. 18 56

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Rezultati kolokvija, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata.

HIH - REZULTATI ISPITA OD 19. 6. 2017

Datum objave: 20.06.2017.

HIH - REZULTATI ISPITA 19 . 6. 2017..pdf

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

HIH 2017 - REZULTATI KOLKVIJA 18. 6. 2017.

Datum objave: 18.06.2017.

HIH 2017 - REZULTATI KOLOKVIJA - 18. 6. 2017.pdf

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije

Rezultati kolokvija 14. 6. 2017.

Datum objave: 14.06.2017.

HIDRAULIKA I HIDROLOGIJA - REZULTATI KOLOKVIJA 14. 6. 2017..pdf

 

Morate se prijaviti da bi pristupili rezultatima
Opširnije