Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Instalacije u visokogradnji (STR-R)


INSTALACIJE U VISOKOGRADNJIOznaka: S–510
Nositelj mr.sc. TATJANA MIJUŠKOVIĆ – SVETINOVIĆ, viši predavač 
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
Upoznavanje s instalacijama vodovoda, instalacijama zaštite od požara, kao i kanalizacije u građevinama s aspekta funkcije, položaja u građevini, dimenzioniranja, potrebnih prostora, te njihova uklapanja u suvremena rješenja i tehnologije gradnje. Upoznavanje sa osnovama sustava PTV, plina, grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, kao i električnim instalacijama u građevini. 

 

Uvjeti za upis predmeta
Potrebna predznanja iz hidraulike i hidrologije i opskrbe vodom i kanalizacije 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • poznavati uvjete priključenja pojedinih zgrada na komunalne instalacije vodovoda, kanalizacije i grijanja prema važećim propisima
 • samostalno projektirati kompletne vodovodne i kanalizacijske instalacije višestambenih i jednostavnijih poslovnih građevina
 • hidraulički dimenzionirati kompletne vodovodne i kanalizacijske instalacije višestambenih i jednostavnijih poslovnih građevina
 • voditi izvedbu radova instalacija vodovoda i kanalizacije
 • poznavati osnove elektro i strojarskih instalacija PTV, grijanja, ventilacije i klimatizacije.

 

Sadržaj predmeta
Vodovod: instalacije hladne vode, osnovne sheme kućnog vodovoda, glavni dijelovi kućnog vodovoda, simboli za prikaz u nacrtima,elementi sheme razvoda. Protupožarna zaštita vodom: vrsta, prikaz, shema, elementi. Potrošnja tople vode, način pripreme, uređaji, prikaz instalacija i uređaja u shemama. Tehnički propisi za vodovodne instalacije, projektiranje i dimenzioniranje instalacija tople i hladne vode: prema protoci, prema brzini toka vode u cijevima, postupak s ukupnim gubicima, postupak s posebnim gubicima. Prikaz u tlocrtima i shemama.
Kanalizacija: otpadna voda, sanitarni i uređajni predmeti, cijevi i pribor. Glavni dijelovi kućne kanalizacije: horizontalna katna mreža, vertikalna kanalizacija, kućna oborinska kanalizacija, priključak na javnu kanalizaciju. Izvedba kućne kanalizacije. Dimenzioniranje i projektiranje instalacija kanalizacije, prikaz u tlocrtima i shemama.
Instalacije plina: vrste plina za upotrebu u zgradama,glavni dijelovi kućnih instalacija, vođenje cijevi u objektu, projektiranje kućnih plinskih instalacija.
Centralno grijanje: toplinski mostovi, unutrašnja plošna temperatura, proračun gubitaka topline za stambenu zgradu. Instalacije centralnog grijanja u zgradi, opis elemenata, shema, smještaj u objektima. Vrste i sustavi centralnog grijanja. Solarna energija.
Ventilacija: osnovi ventilacije, primarna, sekundarna, osnovne sheme, uređaji.
Klimatizacija: osnovi klimatizacije, individualni i centralni uređaji, instaliranje uredaja. Ovlaživači zraka.
Električne instalacije: vrste električnih instalacija u zgradarna, osnovne sheme, materijal, vođenje.
Gromobranske instalacije. Prikaz u tlocrtima i shemama. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Redovito prisustvovanje na 70% nastave.

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave
Seminarski rad 0,3 
Pismeni ispit
Usmeni ispit 0,2 
Praktični rad 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kolokviji (tri kolokvija) ili pismeni i usmeni ispit; program 

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • M. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama, Croatiaknjiga Zagreb, 2003.
 • B. Tušar: Kućna kanalizacija, Građevinski Fakultet, Zagreb, 2001.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Blagojević, Biljana: Vodovod i kanalizacija, Tehnička knjiga Beograd, 2002.
 • Boris Labudović: Osnove tehnike instalacija vode i plina, Zagreb, 2000.
 • Boris Labudović: Priručnik za grijanje, Zagreb, 2005.
 • Boris Labudović: Priručnik za ventilaciju i klimatizaciju, , Zagreb, 2003.
 • Čargonja: Instalacije vodovoda i kanalizacije, Zagreb 1990.
 • M. Šivak: Centralno grijanje, ventilacija, klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.
 • V. Rodeš: Električne instalacije (1. i 2. dio), Elektrostrojarska škola Varaždin, 2007.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
M. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama, Croatiaknjiga Zagreb, 2003.  3 18
B. Tušar: Kućna kanalizacija, Građevinski Fakultet, Zagreb, 2001.  10  18

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Program, rezultati kolokvija, posjećenost predavanja i stupanj aktivnog sudjelovanja studenata

IUV - REZULTATI I. KOLOKVIJA OD 21. 11. 2017.

Datum objave: 28.11.2017.

Opširnije