Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Masivne konstrukcije II (STR-R)


MASIVNE KONSTRUKCIJE IIOznaka: S–503
Nositelj doc. dr. sc. Goran Gazić, dipl. ing. građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 20 + 10
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente o teorijskim znanjima o ziđu i o osnovama dimenzioniranja zidanih elemenata
 • osbosobiti studenta za primjenu praktičnih znanja pri dimezioniranju elemenata zidanih konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Opisati zidove prema raziličitim podjelama
 • Usporediti pojedine vrste mortova prema njihovom sastavu
 • Nabrojati mehanička i deformacijska svojstva nearmiranoga ziđa i objasniti određivanje karakteristične tlačne i posmične čvrstoće
 • Prepoznati uzroke sloma zidanih zgrada pod potresnih djelovanjem i opisati kako se osigurava otpornost građevine na potres
 • Objasniti pojedine dijelove Tehničkog propisa za zidane konstrukcije
 • Provjeriti tlačnu i posmičnu nosivost nearmiranog zida

 

Sadržaj predmeta
Povijesni pregled zidanih konstrukcija; Građevni materijali zidanih konstrukcija: -elementi (blokovi) za zidanje. Mort, vrste mortova; Vrste zidova prema ulozi u konstrukciji, s obziron na način zidanja i izvođenja. Mehanička svojstva nearmiranog ziđa; Deformacijska svojstva ziđa; Tehnički propisi za zidane konstrukcije; Zidane konstrukcije u seizmički aktivnim područjima; Prikaz norme EN 1996. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi na jednako ili više od 70 % sati ukupne satnice predmeta, tri kolokvija i seminarski rad. Ukoliko student ne ostvari dovoljan uspjeh putem kolokvija i seminarskog rada predmet polaže putem pismenog i usmenog ispita.  

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 0,5 
Pismeni ispit 1,0 
Usmeni ispit 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra predviđena su DVA (2) kolokvija.

Kolokviji će se održati nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan termin određen je u izvedbenom planu. Kolokviji se polažu pismenim putem. Svaki kolokvij nosi 45 bodova (25 teorija i 20 zadatak).

Ukupan broj bodova koji student može postići, polaganjem kolokvija i izradom programa, je 100.

Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita:

- svaki od kolokvija: 11 ili više bodova na teorijskom dijelu i 9 ili više bodova na zadatku.

- broj bodova kojim je ocijenjen predani program 5 ili više.

Oslobađanje od ispita:

Ako student položi oba kolokvija, može biti oslobođen polaganja ispita i dobiti konačnu ocjenu ako je zbroj svih ostvarenih bodova tijekom semestra u sljedećim intervalima:

-  dovoljan (2)................................ 61 - 70

-  dobar (3).................................... 71 - 80

-  vrlo dobar (4)............................. 81 - 90

-  izvrstan (5)................................ 91 – 100

Ispit polažu svi studenti koji nisu osigurali oslobađanje od ispita i upis ocjene na kraju semestra, a zadovoljili su uvjete za potpis. Ispit se polaže pismeno i usmeno.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zorislav Sorić (2004.) – Zidane konstrukcije 1, drugo izdanje, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jure Radić i suradnici (2007.) – Zidane konstrukcije – priručnik, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Stjepan Takač (2000.) – Zidane konstrukcije, Građevinski fakultet Osijek, Osijek

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zorislav Sorić (2004.) – Zidane konstrukcije 1   5 18

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i/ili rezultatom na ispitu.