Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Masivne konstrukcije II (STR-R)


MASIVNE KONSTRUKCIJE IIOznaka: S–503
Nositelj doc. dr. sc. Goran Gazić, dipl. ing. građ.
Asistenti  
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Izborni
Godina 3.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 20 + 10
ECTS 5,0 

 

Ciljevi predmeta
 • upoznati studente o teorijskim znanjima o ziđu i o osnovama dimenzioniranja zidanih elemenata
 • osbosobiti studenta za primjenu praktičnih znanja pri dimezioniranju elemenata zidanih konstrukcija

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema 

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Opisati zidove prema raziličitim podjelama
 • Usporediti pojedine vrste mortova prema njihovom sastavu
 • Nabrojati mehanička i deformacijska svojstva nearmiranoga ziđa i objasniti određivanje karakteristične tlačne i posmične čvrstoće
 • Prepoznati uzroke sloma zidanih zgrada pod potresnih djelovanjem i opisati kako se osigurava otpornost građevine na potres
 • Objasniti pojedine dijelove Tehničkog propisa za zidane konstrukcije
 • Provjeriti tlačnu i posmičnu nosivost nearmiranog zida

 

Sadržaj predmeta
Povijesni pregled zidanih konstrukcija; Građevni materijali zidanih konstrukcija: -elementi (blokovi) za zidanje. Mort, vrste mortova; Vrste zidova prema ulozi u konstrukciji, s obziron na način zidanja i izvođenja. Mehanička svojstva nearmiranog ziđa; Deformacijska svojstva ziđa; Tehnički propisi za zidane konstrukcije; Zidane konstrukcije u seizmički aktivnim područjima; Prikaz norme EN 1996. 

 

Vrste izvođenja nastave
predavanja
  seminari i radionice
vježbe
  obrazovanje na daljinu
  terenska nastava
samostalni zadaci
  multimedija i mreža
  laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvo na nastavi na jednako ili više od 70 % sati ukupne satnice predmeta, tri kolokvija i seminarski rad. Ukoliko student ne ostvari dovoljan uspjeh putem kolokvija i seminarskog rada predmet polaže putem pismenog i usmenog ispita.  

 

Praćenje rada studenta
Pohađanje nastave 2,0 
Seminarski rad 0,5 
Pismeni ispit 1,0 
Usmeni ispit 1,5 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra predviđena su DVA (2) kolokvija.

Kolokviji će se održati nakon što se obrade pripadajuće nastavne cjeline, a točan termin određen je u izvedbenom planu. Kolokviji se polažu pismenim putem. Svaki kolokvij nosi 45 bodova (25 teorija i 20 zadatak).

Ukupan broj bodova koji student može postići, polaganjem kolokvija i izradom programa, je 100.

Nužni uvjeti da student može biti oslobođen ispita:

- svaki od kolokvija: 11 ili više bodova na teorijskom dijelu i 9 ili više bodova na zadatku.

- broj bodova kojim je ocijenjen predani program 5 ili više.

Oslobađanje od ispita:

Ako student položi oba kolokvija, može biti oslobođen polaganja ispita i dobiti konačnu ocjenu ako je zbroj svih ostvarenih bodova tijekom semestra u sljedećim intervalima:

-  dovoljan (2)................................ 61 - 70

-  dobar (3).................................... 71 - 80

-  vrlo dobar (4)............................. 81 - 90

-  izvrstan (5)................................ 91 – 100

Ispit polažu svi studenti koji nisu osigurali oslobađanje od ispita i upis ocjene na kraju semestra, a zadovoljili su uvjete za potpis. Ispit se polaže pismeno i usmeno.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Zorislav Sorić (2004.) – Zidane konstrukcije 1, drugo izdanje, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Jure Radić i suradnici (2007.) – Zidane konstrukcije – priručnik, udžbenici sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 • Stjepan Takač (2000.) – Zidane konstrukcije, Građevinski fakultet Osijek, Osijek

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Zorislav Sorić (2004.) – Zidane konstrukcije 1   5 18

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Sustavom bodovanja na kolokvijima i/ili rezultatom na ispitu.

Rezultati drugog i ukupni rezultati kolokvija

Datum objave: 07.02.2022.

Tablično su prikazani rezultati drugog i ukupni rezultati kolokvija. Mole se kolege kod koji pod Prijedlog ocjene stoji usmeni da se jave nositelju predmeta radi daljnjih dogovora. Naravno, predložena ocjena se ne mora prihvatiti. u slučaju ne prihvaćanja predložene ocjene, ispit se polaže uobičajenim putem (pismeni+usmeni ispit). Ispod tablice s rezultatima prikazani su bodovni intervali s pripadnom ocjenom.

Kolege koje odluče prihvatiti predloženo ocjenu dužni su prijaviti ispit na prvom roku u veljači te doći na upis ocjene u terminu usmenog ispita (naknadno će biti definiran).

Ime Prezime 1. kolokvij 2. kolokvij Ukupno Prijedlog ocjene
Barbara Babić 47 42 89 vrlo dobar (4)
Paško Bagarić 4 42 46 usmeni
David Briševac 47 41 88 vrlo dobar (4)
Antonio Čović 38 33 71 dobar (3)
Jelena Jurilj 24 38 62 dovoljan (2)
Ivana Stanić 49 43 92 izvrstan (5)
Andrej Svirac 36 38 74 dobar (3)
Ante Šibenij 41 38 79 dobar (3)
Viktorija Tomašević 43 38 81 vrlo dobar (4)
Tomislava Vengust 39 17 56 usmeni
Filip Veletić 31 37 68 dovoljan (2)

 

U Osijeku, 7. veljače 2022.

Goran Gazić

Opširnije