Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – redoviti studij

Mehanika tla i temeljenje (STR-R)


MEHANIKA TLA I TEMELJENJE Oznaka: S–303
Nositelj Izv.prof.dr.sc. KRUNOSLAV MINAŽEK, dipl.ing.građ.
Asistenti dr.sc. JELENA KALUĐER mag.ing.aedif.
Studijski program Preddiplomski stručni studij - redoviti studij
Status predmeta Obvezni
Godina 2.
Način izvođenja nastave: P + V + S = 30 + 25 + 5
ECTS 5,0

 

Ciljevi predmeta
Osnovno upoznavanje sa svojstvima tla i analizom stanja naprezanja i deformacija u tlu, te osnove proračuna i načina izvedbe geotehničkih zahvata u tlu.

 

Uvjeti za upis predmeta
Nema preduvjeta za polaganje/upis predmeta

 

Očekivani ishodi učenja za predmet
 • Prepoznati fizikalna i mehanička svojstava tla.
 • Razlikovati i usporediti metode istražnih radova na terenu.
 • Primjeniti metode proračuna deformacija, slijeganja i nosivosti sustava temeljna konstrukcija – tlo (plitkih i dubokih temelja, potporne konstrukcije)
 • Objasniti proračun analize sigurnosti padina / kosina protiv klizanja
 • Razlikovati metode poboljšanja i sanacije tla i stijena (meko tlo, klizišta, raspucale stijene, armirano tlo)
 • Kategorizirurati i poračunati potporne konstrukcije po vrsti, izvedbi i načinu proračuna
 • Opisati izvedbu nasutih objekata, teoriju zbijanja tla, kontrolu izvedbe radova

 

Sadržaj predmeta
Uvod, osnovne osobine tla, klasifikacija i identifikacija tla, istražni radovi u tlu. Pojava i tečenje vode u tlu. Naprezanja u tlu, dodatna naprezanja. Stišljivost tla, slijeganje tla, konsolidacija.Čvrstoća tla, deformacijska svojstva tla. Stabilnost kosina. Teorija zbijanja tla. Nosivost tla ispod plitkih temelja. Tlakovi u tlu. Potporni zidovi, Građevne jame-zagati. Piloti. Geosintetici, odlagališta otpada.

 

Vrste izvođenja nastave
X predavanja
X seminari i radionice
X vježbe
  obrazovanje na daljinu
X terenska nastava
X samostalni zadaci
  multimedija i mreža
X laboratorij
  mentorski rad
  ostalo

 

Obveze studenata
Prisustvovanje predavanjima (70%) i vježbama (80%), izrada samostalnih zadataka (programa)

 

Praćenje rada studenta
Pismeni ispit (2)*
Usmeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja (2)*
* - ili kolokviji (kontinuirana provjera znanja) ili ispit

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Seminarski rad (programi), kolokviji, usmeni ispit. Ukoliko ne kolokvira pismeni ispit, usmeni ispit.

 

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Prof. E.NonveiIIer (1981.): Mehanika tIa i temeljenje, Školska knjiga
 • T.Roje Bonacci, P.Miščević : Mehanika tla, - skripta, GF Split / GF Osijek
 • M.Mulabdić: Separati s predavanja

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
 • Cernica: Soil mechanics, John Wiley and Sons, 1995.

 

Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu
Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Prof. E.NonveiIIer (1981.): Mehanika tIa i temeljenje, Školska knjiga 13 15
T.Roje Bonacci, P.Miščević : Mehanika tIa, - skripta, GF Split / GF Osijek 10 15
M.Mulabdić: Separati s predavanja Na stranicama fakulteta 15

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Pregled seminara (programa), rezultati kolokvija, pismenog i usmenog ispita